порядок прийому для здобуття фахової передвищої освітиНаказ від 06.03.2024 № 266 «Про затвердження Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2024 році» Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 березня 2024 р. за № 379/41724 із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 15 березня 2024 року № 326


Про затвердження Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2024 році

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства освіти і науки України
 від 15 березня 2024 року N 326

Відповідно до статей 13, 44, підпункту 23 пункту 2 розділу XV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про вищу освіту"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2024 році, що додається.

2. Керівникам закладів освіти та наукових установ усіх форм власності і сфер управління під час затвердження правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти забезпечити дотримання вимог Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2024 році, затвердженого цим наказом.

3. Директорату фахової передвищої, вищої освіти (Шаров Олег) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Винницького Михайла.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

Оксен ЛІСОВИЙ


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
06 березня 2024 року N 266


Порядок
прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2024 році

I. Загальні положення

1. Цим Порядком керуються суб'єкти освітньої діяльності усіх форм власності та сфер управління, які здійснюють прийом на навчання для здобуття ступеня бакалавра, магістра та доктора філософії / доктора мистецтва (далі - заклади вищої освіти).

2. Підставою для оголошення прийому на навчання є ліцензії Міністерства освіти і науки України на провадження освітньої діяльності на рівні (рівнях) вищої освіти, за освітніми програмами, що передбачають присвоєння професійної кваліфікації з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання на певному рівні вищої освіти, та правила прийому, які затверджено відповідно до закону та цього Порядку (далі - Правила прийому).

3. Прийом на навчання здійснюється закладами вищої освіти на конкурсній основі.

4. Організацію прийому вступників здійснює приймальна комісія - робочий орган закладу вищої освіти. Приймальна комісія діє згідно з положенням про приймальну комісію закладу вищої освіти, розробленим з урахуванням вимог Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року N 1085, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за N 1353/27798. Положення про приймальну комісію закладу вищої освіти оприлюднюється на його офіційному вебсайті.

Керівник закладу вищої освіти забезпечує дотримання законодавства України, зокрема цього Порядку, Правил прийому, а також відкритість та прозорість роботи приймальної комісії.

Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її компетенції, є підставою для прийняття відповідного наказу та/або виконання процедур вступної кампанії.

Усі питання, пов'язані з прийомом на навчання, вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії оприлюднюються на офіційному вебсайті закладу вищої освіти не пізніше наступного дня після їх прийняття.

5. У цьому Порядку терміни вжито в таких значеннях:

адресне розміщення бюджетних місць - надання вступнику рекомендації до зарахування на місця навчання за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням) на підставі його конкурсного бала;

відкрита конкурсна пропозиція - конкурсна пропозиція, для якої кількість місць для навчання за державним замовленням у кожному закладі вищої освіти визначається під час адресного розміщення бюджетних місць у межах між кваліфікаційним мінімумом та максимальним обсягом державного замовлення або дорівнює нулю в разі, якщо кількість осіб, які можуть бути рекомендовані до зарахування під час адресного розміщення бюджетних місць, є меншою, ніж кваліфікаційний мінімум державного замовлення;

вступ на основі (основа вступу) - раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень або освітній ступінь та відповідний рівень Національної рамки кваліфікацій (далі - НРК), на основі якого здійснюється вступ для здобуття ступеня вищої освіти. Вступ на навчання для здобуття ступеня вищої освіти можливий на основі повної загальної середньої освіти (профільної середньої освіти) (далі - ПЗСО), освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра - 5 рівень НРК (далі - НРК5), освітнього ступеня бакалавра - 6 рівень НРК (далі - НРК6), освітнього ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) - 7 рівень НРК (далі - НРК7);

(абзац п'ятий пункту 5 розділу I із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства освіти і науки України від 15.03.2024 р. N 326)

вступне випробування - оцінювання підготовленості вступника, що відповідно до цього Порядку може проводитися у формі національного мультипредметного тесту, єдиного вступного іспиту, єдиного фахового вступного випробування, а також очно та/або дистанційно (за рішенням закладу вищої освіти; для осіб, які зареєстровані та перебувають на тимчасово окупованій території - за зверненням вступника) у формі вступного іспиту для іноземців, співбесіди, конкурсу творчих та/або фізичних здібностей, фахового іспиту, а також вступного іспиту з іноземної мови, спеціальності, презентації дослідницьких пропозицій чи досягнень у разі вступу на навчання для здобуття ступеня доктора філософії / доктора мистецтва, за результатами якого виставляється одна позитивна оцінка за шкалою 100 - 200 (з кроком не менше ніж в один бал) або ухвалюється рішення про негативну оцінку ("незадовільно");

вступний іспит для іноземців - форма вступного випробування, яка передбачає оцінювання знань, умінь та навичок вступника з одного або декількох предметів, навчальних дисциплін або спеціальності (іноземці та особи без громадянства, які складають вступний іспит для іноземців, не складають інших вступних випробувань);

вступник - особа, яка зареєструвала особистий електронний кабінет вступника та/або подала заяву(и) про допуск до участі в конкурсному відборі на одну (декілька) конкурсних пропозицій;

заява на участь у вступних випробуваннях - запис, що вноситься до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі - ЄДЕБО) в електронній формі, заповненій вступником онлайн в особистому електронному кабінеті вступника, або закладом освіти на підставі заяви, поданої вступником у паперовій формі;

заява на участь у конкурсному відборі до закладу освіти (далі - заява) - запис, що вноситься до ЄДЕБО в електронній формі, заповненій вступником онлайн в особистому електронному кабінеті вступника, або закладом освіти на підставі заяви, поданої вступником у паперовій формі, та містить відомості про обрані ним заклад освіти, конкурсну пропозицію та встановлену вступником пріоритетність заяви (в разі її використання);

єдине фахове вступне випробування (далі - ЄФВВ) - форма вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра (магістра) на основі НРК5, магістра на основі НРК6 або НРК7, яка передбачає оцінювання рівня підготовленості вступника до здобуття ступеня бакалавра, магістра з відповідної спеціальності / відповідних спеціальностей, яке проводиться Українським центром оцінювання якості освіти відповідно до законодавства;

єдиний вступний іспит (далі - ЄВІ) - форма вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі НРК6 або НРК7, а також для допуску до вступного іспиту з іноземної мови для вступу на навчання для здобуття ступеня доктора філософії / доктора мистецтва, яка поєднує тест загальної навчальної компетентності та тест з іноземної мови (англійської, німецької, французької, іспанської на вибір вступника), яке проводиться Українським центром оцінювання якості освіти відповідно до законодавства;

кваліфікаційний мінімум державного замовлення - мінімальна кількість вступників, яка може бути рекомендована для зарахування на відкриту конкурсну пропозицію під час адресного розміщення бюджетних місць;

квота для іноземців - визначена кількість бюджетних місць, яка використовується для прийому вступників з числа:

іноземців, які прибувають на навчання відповідно до міжнародних договорів України;

осіб з посвідченням закордонного українця, які не проживають постійно в Україні;

квота-1 - визначена частина максимального обсягу бюджетних місць (для відкритих конкурсних пропозицій) або загального обсягу бюджетних місць (для фіксованих конкурсних пропозицій), яка може бути використана для прийому вступників на основі ПЗСО та НРК5, що мають право на спеціальні умови вступу в визначених Порядком випадках (крім осіб, які мають право на квоту-2);

квота-2 - визначена частина максимального обсягу бюджетних місць (для відкритих конкурсних пропозицій) або загального обсягу бюджетних місць (для фіксованих конкурсних пропозицій), яка може бути використана для прийому вступників на основі ПЗСО та НРК5, місце проживання яких станом на 24 лютого 2022 року задекларовано (зареєстровано) на тимчасово окупованих територіях, або в населених пунктах, віднесених до територій активних бойових дій (територій активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси) станом на 01 липня 2024 року, або тимчасова окупація яких Російською Федерацією завершилась після 01 січня 2024 року і які перебувають на ній або здійснили внутрішнє переміщення з неї в календарний рік вступу;

конкурс творчих або фізичних здібностей (далі - творчий конкурс) - форма вступного випробування для вступу на основі ПЗСО та НРК5, яка передбачає демонстрацію та оцінювання творчих або фізичних здібностей вступника (у тому числі здобутої раніше спеціалізованої освіти), необхідних для здобуття вищої освіти за спеціальністю, яка включена до Переліку спеціальностей, прийом на навчання за якими здійснюється з урахуванням рівня творчих та/або фізичних здібностей вступників, наведеного у додатку 1 до цього Порядку, і проводиться в межах одного дня (результат оцінювання оприлюднюється не пізніше наступного дня);

конкурсна пропозиція - пропозиція закладу вищої освіти (відокремленого структурного підрозділу закладу вищої освіти, структурного підрозділу закладу вищої освіти, який знаходиться в іншому населеному пункті, аніж місцезнаходження закладу вищої освіти) щодо кількості місць для прийому вступників на певний рівень вищої освіти, певну освітню програму (декілька освітніх програм в межах спеціальності), форму здобуття освіти, основу вступу, строк навчання, із зазначенням форми вступного випробування (якщо передбачено) та вимог до структури і змісту мотиваційних листів вступників. Розрізняють відкриті, фіксовані та небюджетні конкурсні пропозиції. Відкриті конкурсні пропозиції входять в широку конкурсну пропозицію (далі - широкий конкурс). У разі якщо конкурсна пропозиція поєднує декілька освітніх програм, в Правилах прийому зазначаються порядок розподілу здобувачів вищої освіти між освітніми програмами та строки обрання здобувачами таких програм (не раніше завершення першого року навчання на основі ПЗСО, не раніше п'яти місяців після початку навчання в інших випадках). Заклад вищої освіти самостійно формує конкурсні пропозиції та вносить їх до ЄДЕБО у визначені цим Порядком строки. Назви конкурсних пропозицій формуються державною мовою без позначок та скорочень і можуть дублюватися англійською мовою;

конкурсний бал - оцінка досягнень вступника, яка розраховується за результатами вступних випробувань та іншими конкурсними показниками з точністю до 0,001 відповідно до цього Порядку та Правил прийому;

конкурсний відбір - процедура відбору вступників на конкурсні пропозиції на основі конкурсних балів, пріоритетностей, мотиваційних листів відповідно до цього Порядку (незалежно від форми власності закладу освіти та джерел фінансування навчання);

максимальний обсяг державного замовлення - максимальна кількість вступників на відкриту конкурсну пропозицію, яка може бути рекомендована для зарахування на місця державного замовлення;

мотиваційний лист - викладена вступником письмово (відповідно до визначених закладом вищої освіти вимог до структури та змісту мотиваційного листа) інформація про його особисту зацікавленість у вступі на певну конкурсну пропозицію та відповідні очікування, досягнення у навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони, до якого у разі необхідності вступником може бути додано копії (фотокопії) матеріалів, що підтверджують викладену в листі інформацію;

національний мультипредметний тест (далі - НМТ) - форма вступного випробування, яка передбачає оцінювання результатів навчання з трьох навчальних предметів основного блоку (українська мова, математика, історія України) та одного навчального предмету додаткового блоку (іноземна мова (англійська, або німецька, або французька, або іспанська), або біологія, або фізика, або хімія, або географія, або українська література за вибором вступника), яке проводиться Українським центром оцінювання якості освіти відповідно до законодавства;

небюджетна конкурсна пропозиція - конкурсна пропозиція, на яку не надаються місця для вступу за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням);

особистий електронний кабінет вступника - вебсторінка, за допомогою якої вступник подає електронну заяву до закладу освіти та контролює її статус;

право на зарахування за квотами - право вступника щодо зарахування на навчання до закладу вищої освіти за квотою-1, квотою-2, квотою для іноземців, що реалізується відповідно до цього Порядку;

презентація дослідницьких пропозицій чи досягнень - форма вступного випробування, що може бути передбачена під час вступу для здобуття освітнього ступеня доктора філософії, яка полягає в заслуховуванні, обговоренні та оцінюванні наукового повідомлення вступника;

пріоритетність - визначена вступником під час подання заяв черговість (де 1 є найвищою пріоритетністю) їх розгляду у разі адресного розміщення бюджетних місць;

рейтинговий список вступників - список вступників, впорядкований за черговістю зарахування на навчання на конкурсну пропозицію з урахуванням джерела фінансування, що формується відповідно до цього Порядку та Правил прийому;

співбесіда - форма вступного випробування, яка передбачає оцінювання знань, умінь та навичок вступника з одного - чотирьох предметів (складових, дисциплін) у передбачених цим Порядком випадках;

статус заяви на участь у вступних випробуваннях - параметр заяви, поданої в електронній або паперовій формі, що встановлюється в ЄДЕБО. Статуси заяви, поданої в електронній формі, також відображаються в електронному кабінеті вступника.

Параметр "Статус заяви на участь у вступних випробуваннях" може набувати таких значень:

"Нова" - подана заява на участь у вступних випробуваннях, яку зареєстровано в ЄДЕБО;

"Підтверджена" - заяву на участь у вступних випробуваннях прийнято закладом освіти до розгляду та в установленому порядку приймається рішення про допуск вступника до участі у вступних випробуваннях;

"Скасована" - подана заява на участь у вступних випробуваннях вважається такою, що не подавалась. Цей статус присвоюють заяві на участь у вступних випробуваннях, якщо її скасовано вступником в особистому електронному кабінеті до присвоєння заяві статусу "Підтверджена";

статус заяви - параметр заяви, поданої в електронній або паперовій формі, що встановлюється закладом освіти в ЄДЕБО. Статуси заяви, поданої в електронній формі, також відображаються в особистому електронному кабінеті вступника.

Параметр "Статус заяви" може набувати таких значень:

"Зареєстровано в ЄДЕБО" - підтвердження факту подання заяви до обраного вступником закладу освіти;

"Потребує уточнення вступником" - заяву прийнято закладом освіти до розгляду, але дані стосовно вступника потребують уточнення. Одночасно з присвоєнням заяві цього статусу заклад освіти зазначає перелік даних, які потребують уточнення, та спосіб їх подання;

"Зареєстровано в закладі освіти" - заяву прийнято закладом освіти до розгляду та в установленому порядку приймається рішення про допуск (відмову у допуску) вступника до участі в конкурсному відборі або допуск (відмову) до вступних випробувань;

"Відмовлено закладом освіти" - зареєстровану заяву вступника не допущено до участі у конкурсному відборі або у вступних випробуваннях на підставі рішення приймальної комісії. У разі присвоєння заяві цього статусу заклад освіти зазначає причину відмови;

"Скасовано вступником" - подана заява вважається такою, що не подавалась. Цей статус присвоюють заяві, якщо її скасовано вступником в особистому електронному кабінеті до присвоєння заяві статусу "Зареєстровано у закладі освіти" або "Потребує уточнення вступником". При цьому вступник має право подати нову заяву з такою самою пріоритетністю;

"Скасовано вступником (без права подання нової заяви з такою самою пріоритетністю)" - подана заява, в якій встановлено пріоритетність, скасована вступником в особистому електронному кабінеті після присвоєння заяві статусу "Зареєстровано у закладі освіти" або "Потребує уточнення вступником", але до дати закінчення подання заяв. При цьому вступник втрачає можливість подавати нову заяву з такою самою пріоритетністю;

"Скасовано закладом освіти" - подана заява вважається такою, що не подавалась, якщо її скасовано закладом освіти за рішенням приймальної комісії, за умови виявлення закладом освіти технічної помилки, зробленої під час внесення даних до ЄДЕБО, що підтверджується актом про допущену технічну помилку;

"Деактивовано (у зв'язку із зарахуванням на навчання за державним (регіональним) замовленням)" - подана заява вважається такою, що не подавалась, якщо вступника включено до наказу про зарахування на навчання за державним або регіональним замовленням;

"Допущено до конкурсу" - власника зареєстрованої заяви допущено до участі у конкурсному відборі на місця, що фінансуються за державним або регіональним замовленням, та на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб;

"Допущено до конкурсу (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)" - власника зареєстрованої заяви допущено до участі у конкурсному відборі на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб. Статус присвоюється у таких випадках:

вступник подав заяву до участі у конкурсному відборі тільки на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб відповідно до Порядку прийому;

вступник у встановлені строки не виконав вимог Порядку прийому для зарахування на навчання за державним або регіональним замовленням, але за рішенням приймальної комісії допущений до конкурсного відбору на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб;

вступника зараховано за іншою заявою на навчання за державним або регіональним замовленням, але він також має право на зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб;

"Рекомендовано до зарахування (навчання за державним (регіональним) замовленням)" - вступник пройшов конкурсний відбір та рекомендований до зарахування на навчання за державним або регіональним замовленням. У разі присвоєння заяві такого статусу для зарахування на навчання вступник повинен виконати вимоги для зарахування на навчання за державним або регіональним замовленням;

"Виключено зі списку рекомендованих (навчання за державним (регіональним) замовленням)" - вступник втратив право бути зарахованим до закладу освіти на навчання за державним або регіональним замовленням у зв'язку з невиконанням вимог Порядку прийому або їх порушенням. При присвоєнні заяві такого статусу заклад освіти обов'язково зазначає причину виключення;

"Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)" - вступник пройшов конкурсний відбір та рекомендований до зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб. У разі присвоєння заяві такого статусу для зарахування на навчання вступник зобов'язаний виконати вимоги до зарахування;

"Виключено зі списку рекомендованих (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)" - вступник втратив право бути зарахованим до закладу освіти на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб у зв'язку з невиконанням вимог Порядку прийому або їх порушенням. При присвоєнні заяві такого статусу заклад освіти обов'язково зазначає причину виключення;

"Включено до наказу (навчання за державним (регіональним) замовленням)" - наказом про зарахування вступника зараховано до закладу освіти на навчання за державним або регіональним замовленням;

Абзац п'ятдесят восьмий пункту 5 розділу I виключено

(згідно з наказом Міністерства освіти і 
науки України від 15.03.2024 р. N 326,
у зв'язку із цим абзаци п'ятдесят дев'ятий - сімдесятий
 вважати абзацами п'ятдесят восьмим - шістдесят дев'ятим)

"Включено до наказу (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)" - наказом про зарахування на навчання вступника зараховано до закладу освіти на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб;

"Скасовано зарахування" - скасовано зарахування вступника до закладу освіти;

технічна помилка - помилка, допущена уповноваженою особою приймальної комісії з питань прийняття та розгляду заяв під час внесення відомостей про вступника або заяви до ЄДЕБО, що підтверджується актом про допущену технічну помилку;

чергова сесія реєстрації заяв - період реєстрації заяв та документів, визначений Правилами прийому закладу освіти, від п'яти до чотирнадцяти календарних днів;

фаховий іспит - форма вступного випробування для вступу на основі НРК6 або НРК7, яка передбачає перевірку здатності до опанування освітньої програми певного рівня вищої освіти на основі здобутих раніше компетентностей;

фіксована конкурсна пропозиція - конкурсна пропозиція із заздалегідь визначеною кількістю місць (загальний обсяг державного (регіонального) замовлення) для навчання за державним або регіональним замовленням;

широкий конкурс - сукупність відкритих конкурсних пропозицій, яка складає спільну пропозицію державними та приватними закладами вищої освіти сукупного обсягу (суперобсягу) бюджетних місць від усіх державних замовників для прийому вступників на місця навчання за державним замовленням на певну галузь знань (міжгалузеву, підгалузеву групу), спеціальність (предметну спеціальність, спеціалізацію) та форму здобуття освіти. Відкрита конкурсна пропозиція може входити лише до однієї широкої конкурсної пропозиції.

Термін "ваучер" вжито у значенні, наведеному в Законі України "Про зайнятість населення".

Термін "закордонні українці" вжито у значенні, наведеному в Законі України "Про закордонних українців".

Термін "тимчасово окупована Російською Федерацією територія України (тимчасово окупована територія)", вжито у значенні, наведеному в Законі України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України".

Інші терміни вжито у значеннях, наведених у Законах України "Про освіту", "Про вищу освіту".

Поняття "території активних бойових дій", "території активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси" та "території можливих бойових дій" вживаються у значеннях, наведених у постанові Кабінету Міністрів України від 06 грудня 2022 року N 1364 "Деякі питання формування переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або або тимчасово окупованих Російською Федерацією".

II. Прийом на навчання для здобуття вищої освіти

1. Для здобуття вищої освіти приймаються:

вступники на основі ПЗСО - для здобуття ступеня бакалавра, а також магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямування;

вступники на основі НРК5 - для здобуття ступеня бакалавра, магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямування, зокрема зі скороченим строком навчання, з урахуванням вимог стандартів вищої освіти до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за освітніми програмами відповідної спеціальності та обсягу кредитів ЄКТС, необхідних для здобуття відповідного ступеня вищої освіти;

вступники на основі НРК6 або НРК7 - для здобуття ступеня магістра;

вступники на основі НРК7 - для здобуття ступеня доктора філософії / доктора мистецтва (в асистентуру-стажування).

Перелік спеціальностей медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань, за якими здійснюється прийом на навчання для здобуття ступеня магістра на основі ПЗСО або НРК5 з відповідної спеціальності наведено у додатку 2 до цього Порядку. Заклади вищої освіти можуть здійснювати прийом на навчання за спеціальностями 211 "Ветеринарна медицина" та 226 "Фармація, промислова фармація" для здобуття ступеня магістра також на основі НРК6, НРК7, за спеціальністю 222 "Медицина" для здобуття ступеня магістра також на основі НРК6, здобутого за спеціальністю 223 "Медсестринство".

Для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 "Право" здійснюється прийом на навчання на основі НРК6 осіб, які здобули освіту зі спеціальностей 081 "Право" або 293 "Міжнародне право".

Для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 223 "Медсестринство" здійснюється прийом на навчання на основі НРК6, НРК7 осіб, які здобули освіту зі спеціальностей галузі знань 22 "Охорона здоров'я".

Для здобуття ступеня магістра за спеціалізацією 224.02 "Протезування-ортезування" спеціальності 224 "Технології медичної діагностики та лікування" здійснюється прийом на навчання на основі НРК6, НРК7 осіб, які здобули освіту зі спеціальностей галузі знань 22 "Охорона здоров'я", зі спеціальності 163 "Біомедична інженерія" галузі знань 16 "Хімічна інженерія та біоінженерія", за напрямом 6.010203 "Здоров'я людини" або зі спеціальності 7.01020302 "Фізична реабілітація".

Для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 225 "Медична психологія" здійснюється прийом на навчання на основі НРК5, НРК6 осіб, які здобули освіту зі спеціальностей галузі знань 22 "Охорона здоров'я" або 053 "Психологія" галузі знань 05 "Соціальні та поведінкові науки".

Для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 226 "Фармація, промислова фармація" здійснюється прийом на навчання на основі НРК5, НРК7 осіб, які здобули освіту зі спеціальностей галузі знань 22 "Охорона здоров'я", на основі НРК6 осіб, які здобули освіту зі спеціальності 226 "Фармація, промислова фармація".

Для здобуття ступеня магістра за спеціалізацією 227.1 "Фізична терапія" спеціальності 227 "Терапія та реабілітація" здійснюється прийом на навчання на основі НРК6 за цією спеціальністю або за напрямом 6.010203 "Здоров'я людини" (професійне спрямування Фізична реабілітація). На навчання для здобуття освітнього ступеня магістра за спеціалізацією 227.2 "Ерготерапія" спеціальності 227 "Терапія та реабілітація" здійснюється прийом на навчання на основі НРК6 за цією спеціальністю чи спеціальністю 016 "Спеціальна освіта" або за напрямами 6.010203 "Здоров'я людини" (професійне спрямування Фізична реабілітація) чи 6.010105 "Корекційна освіта (за нозологіями)".

Для здобуття ступеня вищої освіти за іншою спеціальністю також приймаються особи, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) вищої освіти або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план. Умовою зарахування здобувача вищої освіти для одночасного навчання за іншою спеціальністю в тому самому або в іншому закладі вищої освіти є виконання вимог до вступників на відповідні освітні програми. Ці вимоги можуть бути виконані до зарахування або після зарахування, але не пізніше періоду проведення атестації здобувачів вищої освіти.

2. Вступники приймаються на навчання на перший рік навчання. Вступникам на основі НРК5 заклад вищої освіти може перезарахувати кредити ЄКТС, максимальний обсяг яких визначено стандартом вищої освіти бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного, ветеринарного спрямувань) (за відсутності стандарту - не більше 60 кредитів ЄКТС). Такі особи можуть прийматись на навчання зі скороченим строком навчання.

Для здобуття ступеня бакалавра за нерегульованими спеціальностями на основі НРК6, НРК 7 особи можуть прийматись на навчання зі скороченим строком навчання.

Для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі НРК6, НРК7 за спеціальностями, необхідними для доступу до професій, для яких запроваджене додаткове регулювання, особи можуть прийматись на навчання зі скороченим строком навчання (заклад вищої освіти може перезарахувати не більше 120 кредитів ЄКТС). Для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 226 "Фармація, промислова фармація" на основі НРК6 особи можуть прийматись на навчання зі скороченим строком навчання (заклад вищої освіти може перезарахувати не більше 180 кредитів ЄКТС).

Здобувачі вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста на основі ПЗСО або НРК5, які були відраховані або перервали навчання у зв'язку з академічною відпусткою, мають право бути поновленими для продовження навчання для здобуття ступеня магістра на такій самій основі за тією самою або спорідненою в межах галузі знань спеціальністю у тому самому або в іншому закладі вищої освіти.

3. Прийом на навчання проводиться на конкурсні пропозиції за спеціальностями (спеціалізаціями, предметними спеціальностями) відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року N 266 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 07 липня 2021 року N 762), та на міждисциплінарні освітні (освітньо-наукові) програми, які відповідають Вимогам до міждисциплінарних освітніх (наукових) програм, затвердженим наказом Міністерства освіти у науки України від 01 лютого 2021 року N 128, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 06 квітня 2021 року за N 454/36076.

4. Особливості прийому на навчання осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, територія активних бойових дій або активних бойових дій, на якій функціонують державні електронні інформаційні ресурси або які переселилися з неї після 01 січня 2024 року, в частині проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації, отримання документа державного зразка про базову середню освіту або повну загальну середню освіту (якщо особа раніше не отримала документ про освіту відповідно до законодавства України), визначаються відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на територіях, де неможливо забезпечити виконання стандартів освіти України та/або стабільний освітній процес, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01 березня 2021 року N 271, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 квітня 2021 року за N 505/36127 (в редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 10 серпня 2022 року N 726) (далі - наказ N 271).

(пункт 4 розділу II із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства освіти і науки України від 15.03.2024 р. N 326)

5. Особливості прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю 281 "Публічне управління та адміністрування" за державним замовленням Національного агентства України з питань державної служби визначаються Порядком прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Публічне управління та адміністрування", затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 року N 789.

6. Прийом на навчання за державним замовленням до вищих військових навчальних закладів, закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти здійснюється відповідно до Правил прийому, затверджених керівниками цих закладів за погодженням з державними органами, до сфери управління яких вони належать, без дотримання інших вимог цього Порядку. Усі інші вимоги та порядок проведення конкурсу визначаються Правилами прийому до цих закладів.

7. Прийом на навчання до аспірантури (ад'юнктури) здійснюється відповідно до Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року N 261 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19 травня 2023 року N 502).

(пункт 7 розділу II із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства освіти і науки України від 15.03.2024 р. N 326)

8. Прийом на навчання до творчої аспірантури та асистентури-стажування здійснюється відповідно до Порядку здобуття освітньо-творчого ступеня доктора мистецтва та навчання в асистентурі-стажуванні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2018 року N 865.

III. Джерела фінансування здобуття вищої освіти

1. Фінансування підготовки здобувачів вищої освіти здійснюється:

за рахунок видатків державного бюджету у державних та приватних закладах вищої освіти (державне замовлення) та за рахунок видатків місцевих бюджетів у державних та комунальних закладах вищої освіти (регіональне замовлення);

за кошти фізичних та/або юридичних осіб (на умовах договору, зокрема за кошти грантів, які отримав заклад вищої освіти на проведення наукових досліджень, за якими передбачається підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії);

за ваучерами.

2. Громадяни України мають право безоплатно (за кошти державного або місцевого бюджету) здобувати вищу освіту, в закладах вищої освіти, які дотримуються законодавства України про формування та розміщення державного (регіонального) замовлення та індикативної собівартості, на конкурсній основі відповідно до стандартів вищої освіти, за умови, що певний ступінь вищої освіти громадянин здобуває вперше.

Фінансування навчання за державним або регіональним замовленням здійснюється в межах строку навчання за навчальним планом відповідної освітньої програми.

Особи можуть здобувати ступінь магістра на основі НРК7, який здобутий за кошти державного або місцевого бюджету, виключно за кошти фізичних та/або юридичних осіб, крім випадків, передбачених у пункті 5 цього розділу.

3. Особа може вступити до закладу вищої освіти для здобуття ступеня магістра на основі НРК6 або НРК7, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) (з урахуванням вимог абзаців шостого - десятого пункту 1 розділу II цього Порядку), за умови успішного проходження вступних випробувань. Заклад вищої освіти у Правилах прийому може встановлювати додаткові вимоги для такої категорії осіб щодо строків навчання, включення додаткових обов'язкових освітніх компонентів до індивідуального навчального плану та обмеження щодо можливого поєднання спеціальностей різних галузей знань.

4. Громадяни України, які не завершили навчання за державним або регіональним замовленням за певним ступенем вищої освіти, мають право повторного вступу для безоплатного здобуття вищої освіти в державних і комунальних закладах вищої освіти за тим самим ступенем освіти за умови відшкодування до державного або місцевого бюджету коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, відповідно до Порядку відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 року N 658. Ця вимога не застосовується до учасників бойових дій та прийому на навчання курсантів до вищих військових навчальних закладів, закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти.

Навчання для здобуття ступеня магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань на основі ПЗСО або НРК5 вважається навчанням одночасно для здобуття ступенів бакалавра та магістра відповідно до пункту 1 розділу II цього Порядку.

5. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту певного рівня за другою спеціальністю у державних, приватних та комунальних закладах вищої освіти:

якщо за станом здоров'я вони втратили можливість виконувати службові чи посадові обов'язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії, та в інших випадках, передбачених законом;

якщо вони вступають на навчання до вищих військових навчальних закладів, закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти;

якщо вони мають направлення на навчання, видане державним (регіональним) замовником відповідно до законодавства.

Відповідно до пункту 30 Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року N 800, заклади вищої освіти, які здійснюють підготовку здобувачів за державним (регіональним) замовленням, можуть надавати направлення на навчання за державним (регіональним) замовленням педагогічним (науково-педагогічним) працівникам закладів освіти та науково-методичних установ за заочною або вечірньою формою здобуття освіти в межах вакантних місць відповідної спеціальності (спеціалізації) та курсу (року навчання), крім першого, в разі відсутності на них здобувачів вищої освіти, які навчаються за кошти фізичних (юридичних) осіб і мають право на переведення на місця державного (регіонального) замовлення відповідно до законодавства.

6. Іноземці та особи без громадянства, зокрема закордонні українці, які постійно проживають в Україні, громадяни Республіки Польща, особи, яких визнано біженцями, та особи, які потребують додаткового захисту, мають право на здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України, зокрема за рахунок коштів державного або місцевого бюджету.

7. Особи, які здобувають вищу освіту, мають право на навчання одночасно за декількома освітніми програмами, а також у декількох закладах вищої освіти.

Не допускається одночасне навчання за двома чи більше освітніми програмами за державним або регіональним замовленням.

8. Вступники допускаються до конкурсного відбору на місця державного або регіонального замовлення та можуть бути рекомендовані або переведені на такі місця в разі наявності конкурсного бала не менше ніж 130,000. Ця вимога при переведенні на вакантні місця державного (регіонального) замовлення не застосовується до осіб, зазначених у пункті 10 розділу VIII цього Порядку.

9. Прийом на навчання вступників за спеціальностями 081 "Право" та 293 "Міжнародне право" за державним або регіональним замовленням для здобуття ступенів бакалавра, магістра за заочною формою здобуття освіти не проводиться. Відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції за цими спеціальностями за зазначеними рівнями та формою здобуття вищої освіти не формуються, зарахування (переведення) на навчання на місця за державним (регіональним) замовленням не проводиться.

IV. Обсяги прийому та обсяги державного (регіонального) замовлення, розміщення державного (регіонального) замовлення

1. Прийом на навчання здійснюється в межах ліцензованого обсягу для певного рівня вищої освіти або для певної освітньої програми, що передбачає присвоєння професійної кваліфікації з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання.

Прийом на навчання на міждисциплінарні освітньо-наукові програми другого (магістерського) рівня вищої освіти здійснюється на ту з них, для вступу на яку передбачене вступне випробування у формі ЄФВВ (на одну зі спеціальностей за вибором закладу вищої освіти, якщо ЄФВВ передбачене для обох спеціальностей, або не передбачене для жодної з них).

2. Прийом на навчання за державним замовленням здійснюється на рівні, спеціальності (галузі знань) та форми здобуття вищої освіти, за якими воно сформовано Кабінетом Міністрів України.

Формування та розміщення державного та регіонального замовлення може здійснюватися за предметними спеціальностями та спеціалізаціями відповідно до Переліку наказів державних замовників, якими визначаються предметні спеціальності та спеціалізації окремих спеціальностей, за якими здійснюються формування та розміщення державного замовлення (додаток 3).

Прийом на навчання за регіональним замовленням здійснюється на спеціальності (предметні спеціальності, спеціалізації, міждисциплінарні освітні програми) та форми здобуття вищої освіти, визначені рішенням регіонального замовника для кожного закладу вищої освіти.

Прийом на навчання за державним та регіональним замовленням можуть здійснювати заклади вищої освіти, які отримали ліцензію на провадження освітньої діяльності на певному рівні вищої освіти та/або за певною освітньою програмою, що передбачає присвоєння професійної кваліфікації з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання, не пізніше ніж 31 грудня 2023 року, за кошти фізичних та/або юридичних осіб - не пізніше ніж 31 травня 2024 року.

У територіально відокремлених структурних підрозділах не проводиться прийом на навчання за державним замовленням для підготовки фахівців:

на другому (магістерському) та третьому (освітньо-науковому/освітньо-творчому) рівні вищої освіти;

зі спеціальностей, з яких у тому самому місті або в радіусі 50 кілометрів від нього функціонує заклад вищої освіти державної форми власності, що здійснює підготовку за такою самою спеціальністю.

3. У межах сформованих у встановленому порядку обсягів державного (регіонального) замовлення розміщення місць в закладах вищої освіти здійснюється на конкурсній основі шляхом:

розподілу бюджетних місць за рішенням конкурсної комісії державного (регіонального) замовника;

критеріального розподілу бюджетних місць;

широкого конкурсу.

Розміщення державного (регіонального) замовлення здійснюється без проведення конкурсу в разі оголошення прийому на навчання за відповідними рівнем, спеціальністю та формою здобуття освіти одним закладом вищої освіти.

Розподіл бюджетних місць за рішенням конкурсної комісії використовується при розміщенні державного (регіонального) замовлення для здобуття:

вищої освіти за регіональним замовленням;

ступеня бакалавра на основі ПЗСО, НРК5 за державним замовленням зі спеціальностей, прийом на навчання за якими здійснюється з урахуванням рівня творчих та/або фізичних здібностей вступників, а також за спеціалізаціями 014.026 "Угорська мова і література", 014.027 "Румунська мова і література", 014.028 "Польська мова і література" предметної спеціальності 014.02 "Середня освіта. Мова та зарубіжна література (із зазначенням мови)" та спеціалізаціями 016.02 "Олігофренопедагогіка", 016.03 "Ортопедагогіка", 016.04 "Сурдопедагогіка", 016.05 "Тифлопедагогіка" спеціальності 016 "Спеціальна освіта".

Критеріальний розподіл бюджетних місць при розміщенні державного замовлення на підготовку магістрів у закладах вищої освіти у сфері управління Міністерства освіти і науки України (крім спеціальностей галузей знань, зазначених в абзаці чотирнадцятому цього пункту) здійснюється з використанням Критеріїв конкурсного відбору виконавців державного замовлення на підготовку магістрів у закладах вищої освіти, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 03 травня 2018 року N 445, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 24 травня 2018 року за N 625/32077, з урахуванням таких особливостей: коефіцієнт К4 для відповідних закладів вищої освіти прирівнюється до передбаченого цим Порядком регіонального коефіцієнту; критерій чисельності іноземних студентів розраховується станом на 01 грудня 2021 року або на 01 грудня 2023 року за вибором закладу вищої освіти. Інші державні замовники також можуть використовувати критеріальний розподіл бюджетних місць при розміщенні державного замовлення на підготовку магістрів відповідно до законодавства.

Розподіл місць між фіксованими конкурсними пропозиціями в разі використання критеріального розподілу бюджетних місць або розподілу бюджетних місць за рішенням конкурсної комісії заклади вищої освіти здійснюють самостійно, якщо такий розподіл не передбачений у рішенні відповідної конкурсної комісії.

Широкий конкурс використовується при адресному розміщенні місць державного замовлення для здобуття:

ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань) на основі ПЗСО та НРК5, крім зазначених в абзаці восьмому цього пункту спеціальностей та спеціалізацій;

ступеня магістра зі спеціальностей галузей знань 01 "Освіта/Педагогіка" (крім спеціальності 017 "Фізична культура і спорт"), 05 "Соціальні та поведінкові науки", 06 "Журналістика", 07 "Управління та адміністрування", 08 "Право", 12 "Інформаційні технології", 24 "Сфера обслуговування", 28 "Публічне управління та адміністрування", 29 "Міжнародні відносини".

Перелік та структура широких конкурсів на рівнях вищої освіти наведені в додатку 4.

4. Надання вступникам рекомендації до зарахування на навчання за державним або регіональним замовленням у закладах вищої освіти (крім вищих військових навчальних закладах, закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти) проводиться за результатами адресного розміщення бюджетних місць, які формуються в ЄДЕБО та відображаються в електронному кабінеті вступника.

5. Обсяг прийому за кошти фізичних та/або юридичних осіб на фіксовані та відкриті конкурсні пропозиції визначає заклад вищої освіти у межах різниці між обсягом прийому на конкурсну пропозицію та загальним (максимальним) обсягом державного або регіонального замовлення, за необхідністю передбаченим резервом для поновлення у ньому або переведення до нього з інших закладів вищої освіти для здобуття вищої освіти відповідного рівня або за відповідною освітньою програмою. Цей обсяг може коригуватись з урахуванням фактично отриманого державного (регіонального) замовлення та у випадках виділення додаткових місць державного (регіонального) замовлення, переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення і перерозподілу місць між формами здобуття освіти, але не може зменшуватись для конкурсної пропозиції у період між початком прийому документів і заяв та формуванням списку рекомендованих за цією пропозицією.

Обсяг прийому на небюджетну конкурсну пропозицію визначає заклад вищої освіти у межах ліцензованого обсягу для певного рівня вищої освіти або для певної освітньої програми, що передбачає присвоєння професійної кваліфікації з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання.

6. Загальний обсяг бюджетних місць для фіксованих конкурсних пропозицій, максимальний обсяг бюджетних місць та кваліфікаційний мінімум державного замовлення для відкритих конкурсних пропозицій, обсяги квоти-1, квоти-2, квоти для іноземців для фіксованих та відкритих конкурсних пропозицій, обсяг прийому за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції, обсяг прийому на небюджетні конкурсні пропозиції оприлюднюються на офіційному вебсайті закладу вищої освіти та визначаються в Правилах прийому (після отримання необхідної інформації від державного (регіонального) замовника).

V. Строки реєстрації заяв, конкурсного відбору та зарахування на навчання

1. Реєстрація особистих електронних кабінетів вступників на навчання для здобуття вищої освіти, завантаження необхідних документів розпочинається 01 липня. Документ про попередню освіту має бути внесений до реєстрації першої заяви вступника на відповідній основі вступу. Вступник може внести до електронного кабінету декілька документів про попередню освіту, що містяться в Реєстрі документів про освіту, для реєстрації заяв на різних основах вступу. Особисті електронні кабінети вступників працюють до 31 жовтня.

Реєстрація заяв вступників, зокрема для участі у вступних випробуваннях (співбесіді, творчому конкурсі, співбесіді замість ЄВІ, фаховому іспиті замість ЄФВВ, фаховому іспиті) у передбачених у цьому розділі випадках здійснюється через особисті електронні кабінети вступників.

Документи про проходження медичних оглядів та інших доконкурсних процедур, якщо це викликано установленими законодавством особливими умовами конкурсного відбору за відповідними конкурсними пропозиціями, надаються вступниками до дня, що передує дню завершення реєстрації заяв у визначений в Правилах прийому спосіб.

2. Для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі ПЗСО та НРК5:

реєстрація заяв на участь в ЄФВВ на основі НРК5, проведення основної і додаткової сесії ЄФВВ на основі НРК5 здійснюється у терміни, встановлені Міністерством освіти і науки України, за графіком, затвердженим Українським центром оцінювання якості освіти;

(абзац другий пункту 2 розділу V із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства освіти і науки України від 15.03.2024 р. N 326)

реєстрація заяв на участь у співбесідах та творчих конкурсах здійснюється: для вступу на місця державного або регіонального замовленням з 03 липня до 18:00 10 липня, для вступу виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб - до 18:00 25 липня;

співбесіди та творчі конкурси для вступу за всіма джерелами фінансування проводяться в декілька потоків включно з 08 по 19 липня, для вступу виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб - до 31 липня;

реєстрація заяв вступників розпочинається 19 липня та закінчується о 18:00 31 липня.

Формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним або регіональним замовленням здійснюються не пізніше 05 серпня.

Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного або регіонального замовлення до 18:00 08 серпня;

зарахування вступників: за державним або регіональним замовленням проводиться не пізніше 10 серпня; за кошти фізичних та/або юридичних осіб - не пізніше ніж 30 серпня;

переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб, - не пізніше 17 серпня;

надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції, здійснюється не раніше 09 серпня.

3. Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі НРК6 та НРК7:

реєстрація заяв на участь в ЄВІ та ЄФВВ, проведення основної і додаткової сесій ЄВІ та ЄФВВ здійснюється у терміни, встановлені Міністерством освіти і науки України, за графіком, затвердженим Українським центром оцінювання якості освіти;

реєстрація заяв на участь у співбесіді замість ЄВІ, фаховому іспиті, фаховому іспиті замість ЄФВВ розпочинається 01 липня та закінчується о 18:00 дня, що передує останньому дню завершення проведення відповідних вступних випробувань;

співбесіди замість ЄВІ, фахові іспити, фахові іспити замість ЄФВВ проводяться з 17 по 28 липня (включно);

реєстрація заяв вступників для участі в конкурсному відборі розпочинається 01 серпня та закінчується о 18:00 22 серпня;

(абзац п'ятий пункту 3 розділу V із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства освіти і науки України від 15.03.2024 р. N 326)

фаховий іспит для осіб, які беруть участь у конкурсному відборі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, проводиться з 01 серпня до 18:00 16 серпня.

(абзац шостий пункту 3 розділу V із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства освіти і науки України від 15.03.2024 р. N 326)

Формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним або регіональним замовленням здійснюються не пізніше 24 серпня.

(абзац сьомий пункту 3 розділу V із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства освіти і науки України від 15.03.2024 р. N 326)

Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного або регіонального замовлення до 18:00 26 серпня;

зарахування вступників на навчання: за державним або регіональним замовленням проводиться 27 серпня (на місця державного замовлення НАДС за спеціальністю 281 "Публічне управління та адміністрування" - 30 серпня); за кошти фізичних та/або юридичних осіб - не пізніше ніж 30 вересня;

переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб, - не пізніше 31 серпня;

надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції, здійснюється не раніше 28 серпня.

(абзац одинадцятий пункту 3 розділу V із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства освіти і науки України від 15.03.2024 р. N 326)

4. Заклади вищої освіти в Правилах прийому можуть передбачити одну або дві чергові сесії реєстрації заяв вступників на навчання для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі ПЗСО та НРК5, для здобуття ступеня магістра на основі НРК6 та НРК7, відповідні строки конкурсного відбору та зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб з дотриманням вимог до вступних випробувань, визначених цим Порядком. При цьому перша з них починається не раніше ніж 01 вересня, зарахування проводиться не пізніше ніж через 15 днів після завершення реєстрації заяв вступників, протягом яких проводиться конкурсний відбір, але не пізніше ніж 31 жовтня.

5. Заклади вищої освіти в Правилах прийому можуть передбачати додаткові терміни реєстрації заяв на участь у співбесіді замість ЄВІ, фаховому іспиті, фаховому іспиті замість ЄФВВ у разі проведення чергових сесій реєстрації заяв вступників на навчання для здобуття ступеня магістра на основі НРК6 та НРК 7 за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб. При цьому завершення реєстрації заяв на участь у співбесіді замість ЄВІ, фаховому іспиті, фаховому іспиті замість ЄФВВ відбувається не пізніше 18:00 дня, що передує останньому дню завершення проведення відповідних вступних випробувань.

6. Для тих категорій вступників, для яких строки реєстрації заяв вступників, конкурсного відбору та зарахування на навчання не визначено в пунктах 2 - 4 цього розділу, зазначені строки визначаються Правилами прийому. При цьому реєстрація заяв розпочинається не раніше 01 липня, зарахування (переведення) на навчання закінчується: за державним (регіональним) замовленням - не пізніше ніж 01 жовтня, за кошти фізичних та/або юридичних осіб - не пізніше ніж 31 жовтня.

VI. Порядок реєстрації заяв для участі у конкурсному відборі на навчання та вступних випробуваннях для здобуття вищої освіти

1. Для подання заяв в електронній формі особа реєструє особистий електронний кабінет в ЄДЕБО на вебсайті за адресою https://vstup.edbo.gov.ua/.

Під час реєстрації особа зазначає такі дані:

адресу особистої електронної пошти, до якої особа має доступ. Зазначена адреса буде логіном для входу до особистого електронного кабінету вступника;

пароль для входу до особистого електронного кабінету;

серію та номер документа (одного з документів) про раніше здобуту освіту (основа вступу);

номер, PIN-код та рік отримання сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (далі - сертифікат ЗНО) / сертифіката НМТ / екзаменаційного листка, що був отриманий під час реєстрації на ЄВІ / ЄФВВ. У разі наявності даних різних років та вступних випробувань вказується будь-який з передбачених до використання на відповідній основі вступу, визначений цим Порядком;

тип, серію (за наявності) та номер документа, що посвідчує особу, або реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) (у разі відсутності сертифікатів ЗНО / сертифіката НМТ / екзаменаційного листка ЄВІ / ЄФВВ);

реквізити документів, що засвідчують підстави для спеціальних умов участі у вступній кампанії, інформація про які доступна в державних реєстрах.

Особа, яка має підстави для спеціальних умов участі у вступній кампанії, у разі недоступності в державних реєстрах відповідних документів до подання першої заяви має звернутись до одного із закладів вищої освіти (особисто або електронною поштою, якщо заклад вищої освіти спроможний дистанційно провести належну перевірку документів) та надати документи, що підтверджують указане право, для створення в ЄДЕБО картки фізичної особи та завантаження сканованих копій цих документів.

Заклади освіти створюють консультаційні центри приймальних комісіях для надання допомоги особам під час реєстрації особистого електронного кабінету та подання заяв в електронній формі. Вступники можуть звернутися до консультаційного центру будь-якого закладу освіти.

Особи, які реєструють кабінет вступника, самостійно створюють особистий електронний кабінет вступника в ЄДЕБО в консультаційному центрі будь-якого закладу освіти:

(абзац одинадцятий пункту 1 розділу VI із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства освіти і науки України від 15.03.2024 р. N 326)

за наявності розбіжностей в даних особи в ЄДЕБО (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), дата народження, стать, громадянство тощо);

у документі про раніше здобуту освіту (основу вступу);

у даних учасників ЗНО/НМТ/ЄФВВ/ЄВІ;

у разі подання документа про раніше здобуту освіту (основа вступу), інформація про який відсутня в ЄДЕБО, за умови, що документи про освіту видані до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення.

2. Зазначені особою, яка реєструє кабінет вступника дані, передбачені у пункті 1 цього розділу, перевіряються в ЄДЕБО. Здійснюється співставлення даних особи у документі про освіту, що міститься в Реєстрі документів про освіту ЄДЕБО, з даними сертифіката ЗНО / сертифіката НМТ, а в разі їхньої відсутності - з даними документа, що посвідчує особу, що міститься у картці фізичної особи в ЄДЕБО або вказувались у замовленні документа про базову, повну загальну середню освіту.

У разі збігу цих даних на зазначену особою адресу електронної пошти відправляється повідомлення для активації особистого електронного кабінету вступника. У випадку, коли в ЄДЕБО вже наявна інформація щодо особи з такими самими даними (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), дата народження), особа, що реєструє кабінет вступника додатково зазначає дані одного із документів, що міститься в ЄДЕБО (серію (за наявності) та номер документа про освіту або документа, що посвідчує особу). У разі розбіжності даних особа отримує відповідне інформаційне повідомлення щодо порядку дій для усунення невідповідності.

Активація особистого електронного кабінету вступника в ЄДЕБО надає вступнику можливість доступу до особистого електронного кабінету вступника на вебсайті за електронною адресою https://vstup.edbo.gov.ua/. Доступ до особистого електронного кабінету вступника здійснюється з використанням логіну та паролю, вказаних при реєстрації. При невдалій спробі увійти до особистого електронного кабінету вступника на електронну пошту, вказану при реєстрації, відправляється відповідне повідомлення.

В особистому електронному кабінеті вступник вносить номери телефонів (мобільний та/або домашній) із зазначенням телефонних кодів у міжнародному форматі для можливості оперативного зв'язку закладу вищої освіти з вступником, а також завантажує кольорову фотокартку розміром до 1 Мб у форматі jpg із співвідношенням сторін 3 х 4.

До подання першої заяви вступник може замінити внесені номери телефонів. За потреби вступник зазначає додаткові документи про раніше здобуту освіту, дані сертифіката ЗНО/ЄФВВ, сертифікатів НМТ/ЄВІ різних років відповідно до Порядку прийому.

Особистий електронний кабінет вступника може бути заблокований технічним адміністратором ЄДЕБО у разі виявлення скомпрометованого логіну (за поданням Урядової команди реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA), зазначеного вступником при реєстрації електронного кабінету вступника.

3. Для здобуття вищої освіти особи (вступники) подають заяви:

в електронній формі через особистий електронний кабінет вступника, крім визначених у цьому пункті випадків;

тільки в паперовій формі (у зв'язку з неможливістю зареєструвати особистий електронний кабінет вступника):

у разі подання документів іноземцями та особами без громадянства, крім осіб з посвідкою на постійне проживання в Україні, та осіб, документованих посвідченням особи, яка потребує додаткового захисту, або посвідченням біженця;

у разі подання іноземного документа про освіту;

у разі подання документа про раніше здобуту освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;

у разі подання заяви на вступ до встановлених цим Порядком строків подання електронних заяв / роботи електронних кабінетів вступників;

у разі неможливості зареєструвати особистий електронний кабінет вступника або подати заяву в електронному вигляді з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії закладу вищої освіти.

Вступники можуть подати у сукупності за всіма основами вступу до п'яти заяв на місця державного або регіонального замовлення та до п'ятнадцяти заяв за всіма джерелами фінансування.

4. Заява в електронній формі подається вступником шляхом її заповнення в режимі онлайн.

У заяві вступники вказують:

рівень вищої освіти;

основу вступу,

конкурсну пропозицію із зазначенням освітньої програми (спеціальності, предметної спеціальності, спеціалізації, декількох освітніх програм в межах спеціальності),

форму здобуття освіти,

інформацію про вступника.

Пріоритетність зазначається в заявах на місця державного або регіонального замовлення (при цьому показник пріоритетності 1 (один) означає найвищу пріоритетність), зазначену вступником пріоритетність заяв не може бути змінено.

Під час подання заяв на відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції вступники обов'язково зазначають один з таких варіантів:

"Претендую на участь у конкурсі на місце державного або регіонального замовлення і на участь у конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб у разі неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за державним або регіональним замовленням";

"Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення".

Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію вступники претендують на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб і попереджаються про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення, у заявах зазначають:

"Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення".

Інформація про ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної освітньої програми (спеціальності) та строком його дії, а також інформація про наявність/відсутність підстав для застосування спеціальних умов участі в конкурсному відборі на навчання для здобуття вищої освіти та/або спеціальних умов вступу на навчання за державним або регіональним замовленням фіксується кожною поданою заявою вступника.

У разі подання документів на неакредитовані освітні програми інформація про ознайомлення вступника з частиною шостою статті 7 Закону України "Про вищу освіту" фіксується в заяві вступника.

Право на спеціальні умови участі в конкурсному відборі на навчання для здобуття вищої освіти та/або спеціальні умови вступу на навчання за державним або регіональним замовленням вступник зазначає у кожній заяві, що подається. Врахування права на спеціальні умови підтверджує заклад освіти, до якого подано відповідну заяву, на підставі документа, наявного у даних фізичної особи в ЄДЕБО.

До кожної заяви вступник додає текст мотиваційного листа, додатки до мотиваційного листа приймаються на визначеній Приймальною комісією закладу освіти електронній поштовій скриньці.

Мотиваційний лист додається вступником до заяви в паперовій формі, в ЄДЕБО в даних заяви вказується номер особової справи вступника у закладі освіти, де міститься мотиваційний лист.

Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї після 01 січня 2023 року, подають документи з урахуванням особливостей, передбачених наказом N 271.

Заклади вищої освіти у своїх Правилах прийому встановлюють перелік додаткових документів, необхідних для вступу, якщо це викликано особливостями вступу на певну спеціальність чи конкурсну пропозицію.

У правилах прийому до аспірантури (ад'юнктури, творчої аспірантури, асистентури-стажування) заклади вищої освіти (наукові установи) можуть встановити додатковий перелік документів, обов'язкових для допуску до вступних випробувань.

Подана вступником заява відображається у розділі ЄДЕБО, до якого має доступ заклад освіти, обраний вступником, зі статусом "Зареєстровано в ЄДЕБО".

5. Заява зі статусом "Зареєстровано в ЄДЕБО" розглядається уповноваженою особою приймальної комісії закладу вищої освіти протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в ЄДЕБО, але не пізніше наступного дня після завершення прийому документів, у випадку складання вступних випробувань - не пізніше наступного дня після завершення вступних випробувань. За результатами розгляду уповноважена особа приймальної комісії присвоює заяві один з таких статусів, що відображаються в особистому електронному кабінеті вступника: "Зареєстровано у закладі освіти" або "Потребує уточнення вступником".

При присвоєнні заяві статусу "Потребує уточнення вступником" уповноважена особа зазначає перелік даних, що потребують уточнення, із зазначенням способу та дати, до якої їх необхідно подати. Внесені дані відображаються в особистому електронному кабінеті вступника. Після уточнення вступником необхідних даних уповноважена особа приймальної комісії змінює статус заяви вступника на "Зареєстровано у закладі освіти".

6. Заяву в паперовій формі вступник подає особисто до приймальної комісії закладу вищої освіти (за згодою закладу освіти або в разі перебування вступника на тимчасово окупованій території - дистанційно з використанням засобів електронного зв'язку). Зміст заяви в паперовій формі відповідає змісту заяви в електронній формі. Уповноважена особа приймальної комісії вносить відомості кожної заяви в паперовій формі до ЄДЕБО в день прийняття заяви (з відповідною поміткою в разі дистанційної подачі заяви). Належним дотриманням вимоги встановлення фізичної особи, яка дистанційно подає заяву в паперовій формі, вважається електронна ідентифікація фізичної особи, яка подає такі документи з використанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.

Для іноземців та осіб без громадянства, які звернулися із заявою про визнання їх біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, відповідно до Закону України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту" вступник додає такі документи:

копія паспортного документа іноземця або особи без громадянства, засвідчена територіальним органом ДМС за місцем перебування іноземця чи особи без громадянства в Україні та/або з відміткою про те, що оригінал такого документа отримано на зберігання територіальним органом ДМС;

довідка про звернення за захистом в Україні.

7. У разі участі вступника у вступних випробуваннях заклад вищої освіти при присвоєнні заяві, поданої в електронній формі, статусу "Зареєстровано у закладі освіти" зазначає час, дату та місце проведення вступного випробування. Внесені дані відображаються в особистому електронному кабінеті вступника. При поданні заяви у паперовій формі час, дата та місце проведення вступного випробування повідомляються вступнику особисто або електронною поштою.

8. Приймальна комісія закладу вищої освіти приймає рішення про допущення чи недопущення вступника до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання для здобуття вищої освіти за підсумками розгляду поданої вступником заяви, доданих до неї документів, результатів вступних випробувань. На підставі рішення заяві вступника присвоюється один з таких статусів: "Допущено до конкурсу"; "Допущено до конкурсу (навчання за кошти фізичних та юридичних осіб)"; "Відмовлено закладом освіти" (із зазначенням причини відмови).

9. Заяву, подану в електронній формі, може бути скасовано вступником в особистому електронному кабінеті до дати закінчення подання заяв. При цьому заяві присвоюється один із статусів:

"Скасовано вступником";

"Скасовано вступником (без права подання нової заяви з такою самою пріоритетністю)".

Заяву в електронній формі, зареєстровану в ЄДЕБО, може бути скасовано технічним адміністратором ЄДЕБО на підставі рішення розпорядника ЄДЕБО не пізніше ніж за день до закінчення подання заяв за умови виявлення технічної помилки під час внесення відповідних даних до ЄДЕБО. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в ЄДЕБО.

Технічний адміністратор засобами мобільного зв'язку або електронного зв'язку повідомляє вступникові про скасування заяви в день її скасування, після чого вступник може подати нову заяву з такою самою пріоритетністю.

Заяву у паперовій формі, зареєстровану в ЄДЕБО, може бути скасовано закладом вищої освіти на підставі рішення приймальної комісії до дати закінчення прийому документів на навчання для заяв у паперовій формі за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до ЄДЕБО, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в ЄДЕБО. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в ЄДЕБО. При цьому заяві присвоюється статус "Скасовано закладом освіти".

Технічний адміністратор засобами мобільного зв'язку або електронного зв'язку повідомляє вступникові про скасування заяви в день її скасування, після чого вступник може подати нову заяву з такою самою пріоритетністю.

10. Під час прийняття на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти, обов'язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності цього документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року N 504 "Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за N 614/27059.

11. Документи про вищу духовну освіту приймаються в разі її здобуття особами до 01 вересня 2018 року і за умови подання свідоцтва про державне визнання документа про вищу духовну освіту, отриманого особою відповідно до Порядку державного визнання документів про вищу духовну освіту, наукові ступені та вчені звання, виданих закладами вищої духовної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 року N 652, або рішення вченої ради закладу вищої освіти щодо визнання відповідного документа про вищу духовну освіту.

12. Під час подання заяв та документів для здобуття ступеня бакалавра (магістра ветеринарного спрямування) на основі НРК5 можуть прийматися як документи про освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, що виготовлені відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09 вересня 2020 року N 811 "Про документи про вищу освіту (науковий ступінь)", так і документи про освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, що виготовлені згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2015 року N 645 "Про документи про професійну (професійно-технічну) освіту державного зразка і додатки до них".

VII. Конкурсний відбір, його організація та проведення

1. Конкурсний відбір на навчання для здобуття ступенів вищої освіти здійснюється за результатами вступних випробувань, а також розгляду мотиваційних листів у передбачених цим Порядком випадках:

для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) - відповідно до цього Порядку за результатами НМТ або ЗНО, з можливим додатковим використанням ЄФВВ за вибором вступника, Egzamin maturalny (далі - матуральний іспит) для громадян Республіки Польща, творчого конкурсу, співбесіди, вступного іспиту для іноземців, розгляду мотиваційних листів;

для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра - за результатами ЄВІ, ЄФВВ, ЄДКІ, фахового іспиту, співбесіди, вступного іспиту для іноземців, розгляду мотиваційних листів в передбачених цим Порядком випадках.

У разі подання документів на участь у вступних випробуваннях особами з особливими освітніми потребами заклад вищої освіти забезпечує відповідні умови для проходження ними творчих конкурсів, співбесід, фахових іспитів та вступних іспитів для іноземців.

2. Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала та розгляду мотиваційних листів відповідно до цього Порядку та Правил прийому.

3. Для конкурсного відбору на навчання для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі ПЗСО та НРК5 зараховуються бал (бали):

НМТ 2024 року з чотирьох конкурсних предметів (перший, другий, третій, четвертий предмети) для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі ПЗСО, за вибором вступника - додатково бал ЄФВВ на основі НРК5;

НМТ 2023 року з трьох конкурсних предметів (перший, другий, третій предмети) для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі ПЗСО, за вибором вступника - додатково бал ЄФВВ на основі НРК5;

або НМТ 2022 року з трьох конкурсних предметів (перший, другий, третій предмети) для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі ПЗСО, за вибором вступника - додатково бал ЄФВВ на основі НРК5;

або ЗНО 2021 року з трьох конкурсних предметів (перший, другий, третій предмети) для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі ПЗСО;

або ЗНО 2021 року з двох конкурсних предметів (перший, другий предмети) для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі НРК5, за вибором вступника - додатково бал ЄФВВ на основі НРК5;

та творчого конкурсу зі спеціальностей, для яких він передбачений (додаток 1);

матурального іспиту з двох основних предметів (польська мова, математика) та двох додаткових предметів (історія, іноземна мова, або біологія, або фізика та астрономія, або хімія за вибором вступника) для громадян Республіки Польща;

вступного іспиту для іноземців з предметів, визначених Правилами прийому.

Для конкурсного відбору на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі НРК5 за спеціальностями галузей знань 07 "Управління та адміністрування", 20 "Аграрні науки та продовольство", 28 "Публічне управління та адміністрування", спеціальностей 028 "Менеджмент соціокультурної діяльності", 051 "Економіка" додатково зараховується бал передбаченого цим Порядком ЄФВВ в разі реєстрації вступника для його проходження. Реєстрація вступника для участі в ЄФВВ здійснюється на добровільних засадах.

У передбачених цим Порядком випадках, результати співбесіди з тих самих предметів зараховуються замість НМТ.

Переведення тестових балів НМТ, ЄВІ, ЄФВВ, результатів матурального іспиту до шкали 100 - 200 здійснюється відповідно до таблиць, наведених у додатку 5.

4. Для конкурсних пропозицій зі спеціальностей (предметних спеціальностей, спеціалізацій) галузі знань 01 "Освіта/Педагогіка" на основі ПЗСО та НРК5, які передбачають підготовку фахівців для закладів загальної середньої освіти з навчанням болгарською, кримськотатарською, новогрецькою, польською, румунською, словацькою, угорською мовами або вивченням цих мов, заклад вищої освіти може встановлювати співбесіду з відповідної мови. У розрахунку конкурсного бала в якості оцінки з української мови використовується середнє арифметичне між оцінкою з української мови (української мови і літератури), визначеною відповідно до цього Порядку, та оцінкою співбесіди з однією із зазначених у цьому пункті мов, причому встановлений закладом вищої освіти мінімальний бал має бути досягнутим за обома складовими.

5. Для конкурсного відбору на навчання для здобуття ступеня магістра на основі НРК6 та НРК7 зараховуються бал (бали):

1) для вступу на спеціальності галузей знань 01 "Освіта/Педагогіка" (крім спеціальності 017 "Фізична культура і спорт"), 05 "Соціальні та поведінкові науки", 06 "Журналістика", 07 "Управління та адміністрування", 08 "Право", 12 "Інформаційні технології", 24 "Сфера обслуговування", 28 "Публічне управління та адміністрування", 29 "Міжнародні відносини":

ЄВІ 2023 або 2024 років та єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ) зі спеціальності 125 "Кібербезпека та захист інформації" 2024 року (тільки для вступників на спеціальність 125 "Кібербезпека та захист інформації", які складали відповідний ЄДКІ 2024 року);

ЄВІ 2023 або 2024 років та ЄФВВ 2024 року (крім вступників на спеціальність 125 "Кібербезпека та захист інформації", які складали відповідний ЄДКІ 2024 року);

вступного іспиту для іноземців з дисциплін, визначених Правилами прийому (за потреби).

У передбачених цим Порядком випадках замість результатів ЄВІ (обох компонентів) використовуються результати співбесіди з іноземної мови, замість результатів ЄФВВ - результат фахового іспиту;

2) для вступу на спеціальності 274 "Автомобільний транспорт" та 275 "Транспортні технології (за видами)"

ЄВІ 2023 або 2024 років та єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ) зі спеціальності 274 "Автомобільний транспорт" 2024 року (тільки для вступників на спеціальність 274 "Автомобільний транспорт", які складали відповідний ЄДКІ 2024 року) або фаховий іспит (для інших вступників);

ЄВІ 2023 або 2024 років та єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ) зі спеціальності 275 "Транспортні технології (за видами)" 2024 року (тільки для вступників на спеціальність 275 "Транспортні технології (за видами)", які складали відповідний ЄДКІ 2024 року) або фаховий іспит (для інших вступників);

вступного іспиту для іноземців з дисциплін, визначених Правилами прийому (за потреби).

У передбачених цим Порядком випадках замість результатів ЄВІ (обох компонентів) використовуються результати співбесіди з іноземної мови;

3) для вступу на інші спеціальності:

ЄВІ 2023 або 2024 років та фахового іспиту;

вступного іспиту для іноземців з дисциплін, визначених Правилами прийому (за потреби).

У передбачених цим Порядком випадках замість результатів ЄВІ (обох компонентів) використовуються результати співбесіди з іноземної мови.

6. Для конкурсного відбору осіб, які вступають на навчання для здобуття ступеня доктора філософії / доктора мистецтва (в асистентурі-стажуванні), зараховуються бали вступних іспитів зі спеціальності та іноземної мови, а також результати інших форм вступних випробувань (у формі іспитів, співбесід, презентацій дослідницьких пропозицій чи досягнень), якщо вони передбачені Правилами прийому. Умовою допуску до вступного іспиту з іноземної мови є успішне складання ЄВІ в 2023 або 2024 році з оцінкою за тест з іноземної мови не менше ніж 130 балів.

Вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської мови дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Cambridge English Language Assessment (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня); німецької мови - дійсним сертифікатом TestDaF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня); французької мови - дійсним сертифікатом тесту DELF або DALF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня), звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом.

Відповідно до Правил прийому закладу вищої освіти особам, які вступають для здобуття ступеня доктора філософії / доктора мистецтва до аспірантури (ад'юнктури, творчої аспірантури, асистентури-стажування) на основі НРК7 з іншої галузі знань (спеціальності), ніж та, яка зазначена в їхньому дипломі, можуть бути встановлені додаткові вступні випробування.

7. Інші вступні випробування та показники конкурсного відбору визначаються Правилами прийому з числа передбачених цим Порядком.

8. Конкурсний бал розраховується:

1) для конкурсного відбору на навчання для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі ПЗСО та НРК5 за результатами НМТ 2024 року, матурального іспиту, а також у передбачених цим Порядком випадках творчого конкурсу або ЄФВВ за такою формулою:

Конкурсний бал (КБ) = (К1 × П1 + К2 × П2 + К3 × П3+ К4 × П4 + КТ × ТК + КЄФВВ × БЄФВВ) / (К1 + К2 + К3+ К4 + КТ + КЄФВВ) + ОУ,

де:

П1, П2, П3, П4 - оцінки з першого, другого, третього та четвертого предметів;

ТК - оцінка творчого конкурсу (у передбачених цим Порядком випадках);

БЄФВВ - оцінка єдиного фахового вступного випробування (у передбачених цим Порядком випадках);

ОУ - бал за успішне закінчення у рік вступу підготовчих курсів закладу вищої освіти для вступу до нього за шкалою від 0 до 10 балів у разі вступу на спеціальності (спеціалізації, предметні спеціальності), зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка (додаток 6). Якщо конкурсний бал вступника при цьому перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200.

Вагові коефіцієнти К1, К2, К3, К4 оцінок предметів для кожної спеціальності (спеціалізації, предметної спеціальності) та ваговий коефіцієнт КТ оцінки творчого конкурсу (у передбачених цим Порядком випадках) визначені в додатку 7 до цього Порядку; ваговий коефіцієнт КЄФВВ оцінки ЄФВВ дорівнює 1 (у передбачених цим Порядком випадках) та дорівнює 0 (в інших випадках);

2) для конкурсного відбору на навчання для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі ПЗСО та НРК5 за результатами НМТ 2023, НМТ 2022 років або ЗНО 2021 року, матурального іспиту, а також у передбачених цим Порядком випадках творчого конкурсу або ЄФВВ за такою формулою:

Конкурсний бал (КБ) = (К1 × П1 + К2 × П2 + К3 × П3 + КТ × ТК + КЄФВВ × БЄФВВ) / (К1 + К2 + К3 + КТ + КЄФВВ) + ОУ,

де:

(абзац третій підпункту 2 пункту 8 розділу VII із змінами, внесеними
 згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 15.03.2024 р. N 326)

П1, П2, П3 - оцінки з першого, другого та третього предметів;

ТК - оцінка творчого конкурсу (у передбачених цим Порядком випадках);

БЄФВВ - оцінка єдиного фахового вступного випробування (у передбачених цим Порядком випадках);

ОУ - бал за успішне закінчення у рік вступу підготовчих курсів закладу вищої освіти для вступу до нього за шкалою від 0 до 10 балів у разі вступу на спеціальності (спеціалізації, предметні спеціальності), зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка (додаток 6). Якщо конкурсний бал вступника при цьому перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200.

Вагові коефіцієнти К1, К2, К3 оцінок предметів для кожної спеціальності (спеціалізації, предметної спеціальності) та ваговий коефіцієнт КТ оцінки творчого конкурсу (у передбачених цим Порядком випадках) визначені в додатку 7 до цього Порядку; ваговий коефіцієнт КЄФВВ оцінки ЄФВВ дорівнює 1 (у передбачених цим Порядком випадках) та дорівнює 0 (в інших випадках);

3) для конкурсного відбору на навчання для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі НРК5 за результатами ЗНО 2021 року з двох предметів а також у передбачених цим Порядком випадках творчого конкурсу або ЄФВВ за такою формулою:

Конкурсний бал (КБ) =
(К1 × П1 + К2 × П2 + КТ × ТК + КЄФВВ × БЄФВВ) / (К1 + К2 + КТ + КЄФВВ) + ОУ,

де:

(абзац третій підпункту 3 пункту 8 розділу VII із змінами, внесеними
 згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 15.03.2024 р. N 326)

П1, П2 - оцінки з першого (українська мова / українська мова і література) та другого (математика, або історія України, або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія, або географія) предметів;

ТК - оцінка творчого конкурсу (у передбачених цим Порядком випадках);

БЄФВВ - оцінка єдиного фахового вступного випробування (у передбачених цим Порядком випадках);

ОУ - бал за успішне закінчення у рік вступу підготовчих курсів закладу вищої освіти для вступу до нього за шкалою від 0 до 10 балів у разі вступу на спеціальності (спеціалізації, предметні спеціальності), зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка (додаток 6). Якщо конкурсний бал вступника при цьому перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200.

Вагові коефіцієнти К1, К2 оцінок предметів для кожної спеціальності (спеціалізації, предметної спеціальності) та ваговий коефіцієнт КТ оцінки творчого конкурсу (у передбачених цим Порядком випадках) визначені в додатку 7 до цього Порядку; ваговий коефіцієнт КЄФВВ оцінки ЄФВВ дорівнює 1 (у передбачених цим Порядком випадках) та дорівнює 0 (в інших випадках).

Особам, які є членами збірних команд України та брали участь у міжнародних олімпіадах (відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України), Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських іграх за поданням Міністерства молоді та спорту України, зараховуються оцінки по 200 балів з двох конкурсних предметів за вибором вступника.

Призерам та переможцям чемпіонатів Європи та чемпіонатів Світу з олімпійських видів спорту (зокрема серед школярів), всесвітньої Гімназіади, чемпіонатів України (з олімпійських видів спорту) під час вступу на навчання за спеціальностями 014 "Середня освіта (Фізична культура)" та 017 "Фізична культура і спорт" ОУ встановлюється рівним 10, а якщо конкурсний бал вступника при цьому перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200. Документом, що підтверджує статус призера або переможця зазначених змагань, є диплом (грамота, сертифікат тощо), виданий організаторами змагань із визначенням власного прізвища та імені особи, назви змагань, дати, місця їх проведення, зайнятого місця та результату.

Остаточно конкурсний бал множиться на регіональний (РК) та галузевий (ГК) коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток, причому:

РК за місцем фактичного знаходження закладів вищої освіти дорівнює 1.

ГК дорівнює 1,02 для поданих заяв із пріоритетністю 1 та 2 на спеціальності (предметні спеціальності, спеціалізації), передбачені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка; 1,00 - в інших випадках.

Якщо після домноження на коефіцієнти конкурсний бал перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200.

Оцінка вступного іспиту для іноземців є єдиною складовою конкурсного бала для цієї категорії вступників;

4) для конкурсного відбору на навчання для здобуття ступеня магістра на основі НРК6 та НРК7:

Конкурсний бал (КБ) = 0,2 × П1 + 0,2 × П2 + 0,6 × П3,

де:

(абзац третій підпункту 4 пункту 8 розділу VII із змінами, внесеними
 згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 15.03.2024 р. N 326)

П1 - оцінка тесту загальної навчальної компетентності ЄВІ;

П2 - оцінка тесту з іноземної мови ЄВІ;

П3 - оцінка ЄФВВ (ЄДКІ) або оцінка фахового іспиту в передбачених цим Порядком випадках.

Оцінка ЄДКІ за шкалою 200 - 400 перераховується в оцінку П3 за шкалою 100 - 200 шляхом множення балу ЄДКІ на:

0,5 для спеціальності 125 "Кібербезпека та захист інформації";

0,625 для спеціальностей 274 "Автомобільний транспорт" та 275 "Транспортні технології (за видами)".

Якщо після множення оцінка П3 перевищує 200, вона встановлюється такою, що дорівнює 200.

Оцінка співбесіди з іноземної мови замість обох компонентів ЄВІ враховується в конкурсному балі з коефіцієнтом 0,4.

Оцінка вступного іспиту для іноземців є єдиною складовою конкурсного бала для цієї категорії вступників;

5) в інших випадках конкурсний бал обчислюється як сума балів за вступні випробування та інші показники конкурсного відбору відповідно до Правил прийому.

За різної кількості складових у конкурсному балі має дотримуватись принцип рівності прав вступників.

9. Заклад вищої освіти у Правилах прийому самостійно визначає мінімальне значення кількості балів із вступних випробувань (конкурсного бала), з якими вступник допускається до участі у конкурсному відборі.

Конкурсний бал для вступу на основі ПЗСО та НРК5 не може бути менше ніж 150 балів для спеціальностей галузей знань 08 "Право", 28 "Публічне управління та адміністрування", 29 "Міжнародні відносини", спеціальностей 221 "Стоматологія", 222 "Медицина", 226 "Фармація, промислова фармація", 228 "Педіатрія" галузі знань 22 "Охорона здоров'я".

10. Тестові завдання з обов'язкових навчальних предметів НМТ укладаються відповідно до програм зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання з відповідних предметів на основі повної загальної середньої освіти (українська мова (відповідно до програми зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання з української мови і літератури, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 26 червня 2018 року N 696 (частина "Українська мова"), математика (відповідно до програми зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання з математики, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 04 грудня 2019 року N 1513), історія України (відповідно до програми зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання з історії України, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 26 червня 2018 року N 696 (розділи 1, 6 - 32))).

Тестові завдання з таких навчальних предметів НМТ, як біологія, географія, іноземна мова, українська література, фізика, хімія, укладаються відповідно до програм зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання з відповідних предметів на основі повної загальної середньої освіти (відповідно до Програми зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання з біології, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 20 грудня 2018 року N 1426, Програми зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання з географії, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, Програми зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов, Програми зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання з української мови і літератури, здобутих на основі повної загальної середньої освіти (частина "Українська література"), Програми зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання з фізики, Програми зовнішнього незалежного оцінювання з хімії, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 26 червня 2018 року N 696).

Тестові завдання тесту загальної навчальної компетентності ЄВІ укладаються відповідно до Програми тесту загальної навчальної компетентності єдиного фахового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 11 лютого 2022 року N 158.

Тестові завдання тесту з іноземних мов ЄВІ укладаються відповідно до Програми єдиного вступного іспиту з іноземних мов для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України 28 березня 2019 року N 411.

Перелік предметних тестів ЄФВВ для спеціальностей галузей знань 01 "Освіта/Педагогіка" (крім спеціальності 017 "Фізична культура і спорт"), 05 "Соціальні та поведінкові науки", 06 "Журналістика", 07 "Управління та адміністрування", 08 "Право", 12 "Інформаційні технології", 24 "Сфера обслуговування", 28 "Публічне управління та адміністрування", 29 "Міжнародні відносини" наведений у додатку 8. Перелік предметних тестів ЄФВВ для вступу для здобуття ступеня бакалавра на основі НРК5 для спеціальностей галузей знань 07 "Управління та адміністрування", 20 "Аграрні науки та продовольство", 28 "Публічне управління та адміністрування", спеціальностей 028 "Менеджмент соціокультурної діяльності", 051 "Економіка" наведений у додатку 9. Тестові завдання ЄФВВ укладаються відповідно до Програми предметного тесту єдиного фахового вступного випробування для вступу на спеціальності 081 "Право" та 293 "Міжнародне право", затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 03 лютого 2022 року N 107, Програми предметного тесту з економіки та міжнародної економіки єдиного фахового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 11 лютого 2022 року N 153, Програми предметного тесту з обліку та фінансів єдиного фахового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 11 лютого 2022 року N 154, Програми предметного тесту з політології та міжнародних відносин єдиного фахового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 11 лютого 2022 року N 155, Програми предметного тесту з управління та адміністрування єдиного фахового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 11 лютого 2022 року N 157, Програми предметного тесту з педагогіки та психології єдиного фахового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра, Програми предметного тесту з інформаційних технологій єдиного фахового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра, Програми предметного тесту з психології та соціології єдиного фахового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 11 лютого 2022 року N 156, Програми предметного тесту з економіки та управління єдиного фахового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі НРК5, Програми предметного тесту з аграрних наук єдиного фахового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі НРК5.

11. Співбесіди з предметів для вступників на основі ПЗСО та НРК5, які вони проходять замість НМТ, проводяться за програмами ЗНО. Співбесіди з іноземної мови для вступників на здобуття освітнього ступеня магістра на основі НКР6 та НРК7 проводяться за програмою ЄВІ з іноземних мов. Голова приймальної комісії затверджує порядок оцінювання за результатами співбесіди, який має включати критерії оцінювання та структуру оцінки.

Програми співбесід, творчих конкурсів, фахових іспитів, програми інших вступних випробувань затверджуються головами приймальних комісій закладів вищої освіти впродовж місяця після набрання чинності цим Порядком. Не допускається включення до вступних випробувань завдань, що виходять за межі зазначених програм.

Програми вступних випробувань обов'язково оприлюднюються на вебсайтах закладів вищої освіти не пізніше наступного дня після їх затвердження. У програмах мають міститися критерії оцінювання, структура оцінки і порядок оцінювання підготовленості вступників.

Критерії оцінювання мотиваційних листів затверджуються головами приймальних комісій та оприлюднюються на вебсайтах закладів освіти не пізніше 01 червня.

У випадку використання мотиваційних листів для конкурсного відбору заклад вищої освіти проводить перевірку мотиваційних листів на оригінальність тексту та забезпечує доступ до результатів такої перевірки уповноваженому з питань запобігання та виявлення корупції (далі - уповноважений).

12. Особи, які без поважних причин (визнаних такими за рішенням Приймальної комісії) не з'явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального значення, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються. Перескладання вступних випробувань не допускається.

13. Апеляції на результати вступних випробувань, проведених закладом вищої освіти, розглядає апеляційна комісія цього закладу вищої освіти, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом його керівника, з урахуванням необхідності залучення до її діяльності уповноваженого з питань запобігання та виявлення корупції, представників громадськості, органів студентського самоврядування, зовнішніх експертів.

(пункт 13 розділу VII із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства освіти і науки України від 15.03.2024 р. N 326)

14. Відомості про результати вступних випробувань та інших конкурсних показників вносяться до запису про вступника в ЄДЕБО, відомості про результати вступних випробувань у закладі вищої освіти додатково оприлюднюються на його офіційному вебсайті.

15. Рішенням приймальної комісії результати вступних випробувань у закладі вищої освіти на певну конкурсну пропозицію можуть бути зараховані за заявою вступника для участі в конкурсному відборі на іншу конкурсну пропозицію в цьому закладі вищої освіти.

16. Для конкурсного відбору осіб для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю, які вступають на основі вже здобутого ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) зараховуються результати фахового іспиту та розгляду мотиваційних листів при вступі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

VIII. Спеціальні умови участі у вступній кампанії

1. Спеціальними умовами участі у вступній кампанії є:

спеціальні умови участі в конкурсному відборі на навчання для здобуття вищої освіти;

спеціальні умови вступу на навчання за державним або регіональним замовленням.

Спеціальні умови вступу на навчання за державним або регіональним замовленням застосовуються для рівнів, спеціальностей та форм здобуття вищої освіти, за якими воно сформовано у встановленому законодавством порядку.

2. Необхідною умовою застосування спеціальних умов участі у вступній кампанії є наявність в ЄДЕБО картки фізичної особи із зазначенням пільгової категорії та внесенням підтвердних даних (реквізити документів, що засвідчують право на спеціальні умови участі у вступній кампанії, або завантажені скановані копії таких документів у разі відсутності (недоступності) інформації про них у державних реєстрах), а також зазначення в заяві вступника щодо необхідності застосування спеціальних умов.

Спеціальні умови вступу на навчання за державним або регіональним замовленням застосовуються:

лише до заяв на відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції,

якщо вступники не отримували рекомендацію на місця державного або регіонального замовлення,

за винятком випадків, якщо в заяві зазначено: "Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення".

3. Спеціальними умовами участі у конкурсному відборі на навчання для здобуття вищої освіти на основі ПЗСО або НРК5 є:

участь у конкурсному відборі за результатами співбесіди або співбесіди та творчого конкурсу (для спеціальностей, визначених у додатку 1) з можливістю зарахування на навчання на підставі отриманої позитивної оцінки;

участь у конкурсному відборі на навчання за результатами співбесіди замість результатів НМТ або співбесіди замість результатів НМТ та творчого конкурсу (для спеціальностей, визначених у додатку 1).

Спеціальними умовами участі у конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня магістра на основі НРК6 або НРК7 є участь у конкурсному відборі на навчання за результатами співбесіди з іноземної мови замість ЄВІ та/або фахового іспиту замість ЄФВВ.

4. Спеціальними умовами вступу на навчання за державним або регіональним замовленням на основі ПЗСО або НРК5 є:

зарахування на місця державного або регіонального замовлення за результатами позитивної оцінки вступних випробувань, участі в конкурсі за квотою-1, квотою-2;

переведення на вакантні місця державного або регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на відкриту або фіксовану конкурсну пропозицію, у передбачених цим Порядком випадках.

Спеціальними умовами вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за державним або регіональним замовленням на основі НРК6 або НРК7 є переведення на вакантні місця державного або регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на відкриту або фіксовану конкурсну пропозицію, у передбачених цим Порядком випадках.

5. Спеціальними умовами участі у конкурсному відборі на навчання для здобуття вищої освіти на основі ПЗСО або НРК5 у вигляді участі у конкурсному відборі за результатами співбесіди або співбесіди та творчого конкурсу (для спеціальностей, визначених у додатку 1) з можливістю зарахування на навчання на підставі отриманої позитивної оцінки

та/або

спеціальними умовами вступу на навчання за державним або регіональним замовленням на основі ПЗСО або НРК5 у вигляді зарахування на підставі позитивної оцінки співбесіди або співбесіди та творчого конкурсу (для спеціальностей, визначених у додатку 1), користуються:

особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

особи, яким Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" надано право на прийом без екзаменів до державних закладів вищої освіти за результатами співбесіди;

особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти (за рекомендацією органів охорони здоров'я та соціального захисту населення).

6. Спеціальними умовами участі у конкурсному відборі на навчання для здобуття вищої освіти на основі ПЗСО або НРК5 у вигляді участі у конкурсному відборі на навчання за результатами співбесіди замість результатів НМТ або співбесіди замість результатів НМТ та творчого конкурсу (для спеціальностей, визначених у додатку 1), спеціальними умовами участі у конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня магістра на основі НРК6 або НРК7 у вигляді участі у конкурсному відборі на навчання за результатами співбесіди з іноземної мови замість ЄВІ та/або фахового іспиту замість ЄФВВ користуються:

особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", зокрема ті з них, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;

особи, зазначені в абзаці четвертому пункту 5 цього розділу (під час вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі НРК6 та НРК7);

особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в НМТ 2024 року / рішенням приймальної комісії відмовлено в реєстрації для участі в ЄВІ, ЄФВВ (на підставі рішення регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти, ухваленого за результатами розгляду документів вступника, здійсненого на запит приймальної комісії, що реєструє) через неможливість створення особливих (спеціальних) умов (за умови внесення до картки фізичної особи копії медичного висновку за формою первинної облікової документації N 086-3/о "Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання", затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України від 29 серпня 2016 року N 1027/900, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за N 1707/29837 (далі - наказ N 1027/900), що завірена підписом секретаря регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіонального центру оцінювання якості освіти, та відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти);

особи, яким на запит щодо можливості створення спеціальних умов для проходження НМТ, ЄВІ, ЄФВВ регламентною комісією при регіональному центрі оцінювання якості освіти надано відмову в їх створенні через відсутність організаційно-технологічних можливостей (за умови внесення до картки фізичної особи відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти та медичного висновку, у якому зазначено про необхідність створення певних умов для проходження НМТ, медичного висновку, у якому зазначено про необхідність створення певних умов для складання ЄВІ, ЄФВВ);

особи з інвалідністю або діти з інвалідністю, які в 2024 році не брали участі в основних та додаткових сесіях НМТ, ЄВІ, ЄФВВ через наявність захворювання або патологічного стану, зазначеного в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом N 1027/900 (за умови подання до приймальної комісії закладу вищої освіти документа (його копії), що засвідчує статус особи з інвалідністю або дитини з інвалідністю та одного з документів, зазначених у підпункті 1 пункту 2 наказу N 1027/900, або копії такого документа);

військовослужбовці, поліцейські, рятувальники, особи рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби при вступі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб до вищих військових навчальних закладів, закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти (тільки під час вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі НРК6 та НРК7), крім вступу на спеціальності 081 "Право" та 293 "Міжнародне право".

7. Спеціальними умовами участі у конкурсному відборі на навчання для здобуття вищої освіти на основі ПЗСО або НРК5 у вигляді участі у конкурсному відборі на навчання за результатами співбесіди замість результатів НМТ або співбесіди замість результатів НМТ та творчого конкурсу (для спеціальностей, визначених у додатку 1),

та/або

спеціальними умовами вступу на навчання за державним або регіональним замовленням на основі ПЗСО або НРК5 у вигляді участі в конкурсі на місця державного або регіонального замовлення за квотою-2 користуються особи, місце проживання яких зареєстровано (задекларовано) на тимчасово окупованій території, або в населених пунктах, віднесених до територій активних бойових дій (територій активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси) станом на 01 липня 2024 року та які перебувають на ній або які переселилися з неї після 01 січня 2024 року.

Спеціальними умовами вступу на навчання за державним або регіональним замовленням на основі ПЗСО або НРК5 у вигляді участі в конкурсі на місця державного або регіонального замовлення) за квотою-2 за результатами НМТ або НМТ та творчого конкурсу (для спеціальностей, визначених у додатку 1 користуються особи, місце проживання яких зареєстровано (задекларовано) на тимчасово окупованій території, або в населених пунктах, віднесених до територій активних бойових дій (територій активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси) станом на 01 липня 2024 року та які переселилися з неї до 01 січня 2024 року.

8. Спеціальними умовами вступу на навчання за державним або регіональним замовленням на основі ПЗСО або НРК5 у вигляді участі в конкурсі на місця державного або регіонального замовлення за квотою-1 користуються:

особи, зазначені в абзацах другому, четвертому - шостому пункту 6 цього розділу;

особи з інвалідністю I, II груп або діти з інвалідністю, які в 2024 році брали участь в основних та додаткових сесіях НМТ (за умови подання до приймальної комісії закладу вищої освіти документа (його копії), що засвідчує статус особи з інвалідністю або дитини з інвалідністю);

особи, щодо яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України;

діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа.

9. Особи, які користуються спеціальними умовами вступу на навчання за державним або регіональним замовленням у вигляді зарахування на підставі позитивної оцінки вступних випробувань, участі в конкурсі на місця державного або регіонального замовлення за квотою-1 або квотою-2, і не були рекомендовані на місця державного (регіонального) замовлення за відповідними спеціальними умовами, мають право брати участь у конкурсі на загальних умовах відповідно до конкурсного бала.

10. Спеціальними умовами вступу на навчання за державним або регіональним замовленням на основі ПЗСО або НРК5, для здобуття ступеня магістра на основі НРК6 або НРК7 у вигляді переведення в обов'язковому порядку на вакантні місця державного або регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на відкриту або фіксовану конкурсну пропозицію, користуються:

діти загиблих (померлих) осіб, визначених у частині першій статті 101 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особи з їх числа;

(абзац другий пункту 10 розділу VIII із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства освіти і науки України від 15.03.2024 р. N 326)

діти загиблих (померлих) осіб, щодо яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України;

особи, один з батьків яких загинув або помер внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності;

особи, один з батьків яких є учасником бойових дій на території інших держав, який загинув (пропав безвісти) або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також внаслідок захворювання, пов'язаного з перебуванням на території інших держав під час цих дій та конфліктів;

особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою під час виконання ним обов'язків військової служби;

особи, у яких один із батьків (усиновлювачів) був поліцейським, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою під час виконання ним службових обов'язків, протягом трьох років після здобуття відповідної загальної середньої освіти (для вступу на основі ПЗСО або НРК5).

11. Спеціальними умовами вступу на навчання за державним або регіональним замовленням на основі ПЗСО або НРК5, для здобуття ступеня магістра на основі НРК6 або НРК7 у вигляді переведення (за наявності місць) на вакантні місця державного або регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на відкриту або фіксовану конкурсну пропозицію, користуються:

особи з інвалідністю I, II груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю;

особи з інвалідністю з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу (категорія 1) та особи, які постійно проживали у зоні безумовного (обов'язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення (категорія 2);

діти осіб, особи з їх числа, які в рік вступу здобули освітній рівень, на основі якого відбувається вступ, визнаних постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни, відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", внесених до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, визнаних особами, щодо яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України;

шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менше ніж три роки, а також протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти особи, батьки яких є шахтарями та мають стаж підземної роботи не менше ніж 15 років або які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали особами з інвалідністю I або II групи;

особи, зазначені в абзацах третьому - п'ятому пункту 8 цього розділу;

особи, зазначені в абзацах другому, третьому пункту 6, пункті 7 цього розділу;

особи, місце проживання яких зареєстровано (задекларовано) в населених пунктах, віднесених до території можливих бойових дій станом на 01 липня 2024 року;

особи, які є внутрішньо переміщеними особами відповідно до Закону України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб";

діти з багатодітних сімей (п'ять і більше дітей).

12. Під час вступу для здобуття вищої освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб на конкурсні пропозиції, які згідно з цим Порядком не передбачають складання ЄФВВ, вступники на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) можуть за їх вибором або подати результат ЄВІ або скласти співбесіду з іноземної мови в закладі вищої освіти.

IX. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування

1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями та джерелами фінансування в такій послідовності:

вступники, які користуються спеціальними умовами вступу на навчання за державним або регіональним замовленням на основі ПЗСО або НРК5 у вигляді зарахування на підставі позитивної оцінки вступних випробувань;

вступники, які користуються спеціальними умовами вступу на навчання за державним або регіональним замовленням на основі ПЗСО або НРК5 у вигляді участі в конкурсі на місця державного або регіонального замовлення за квотою2;

(абзаци третій, четвертий пункту 1 розділу IX об'єднано згідно з
 наказом Міністерства освіти і науки України від 15.03.2024 р. N 326,
у зв'язку із цим абзаци п'ятий, шостий
 вважати абзацами четвертим, п'ятим)

вступники, які користуються спеціальними умовами вступу на навчання за державним або регіональним замовленням на основі ПЗСО або НРК5 у вигляді участі в конкурсі на місця державного або регіонального замовлення за квотою1;

вступники, які беруть участь у конкурсному відборі на навчання на загальних умовах.

2. Список вступників, які користуються спеціальними умовами вступу на навчання за державним або регіональним замовленням на основі ПЗСО або НРК5 у вигляді зарахування на підставі отриманої позитивної оцінки за результатами співбесіди та творчого конкурсу (для спеціальностей, визначених у додатку 1), впорядковується за алфавітом.

У межах інших, зазначених у пункті 1 цього розділу, категорій рейтинговий список вступників впорядковується:

за конкурсним балом (за наявності) - від більшого до меншого;

за пріоритетністю заяви від першої до останньої (на місця за державним та регіональним замовленням);

за оцінкою з предмета, який враховується з найбільшим ваговим коефіцієнтом, у разі двох чи більше предметів з однаковими найбільшими ваговими коефіцієнтами - з предмета з меншим номером (для вступників на основі ПЗСО та НРК5) (за наявності) - від більшого до меншого;

за результатом ЄФВВ або фахового іспиту замість ЄФВВ у передбачених цим Порядком випадках (для вступників на основі НРК6 та НРК7, для яких він використовується в конкурсному балі) - від більшого до меншого;

(абзац шостий пункту 2 розділу IX із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства освіти і науки України від 15.03.2024 р. N 326)

за результатом тесту загальної навчальної компетентності ЄВІ або співбесіди з іноземної мови замість ЄВІ у передбачених цим Порядком випадках (для вступників на основі НРК6 та НРК7, для яких ЄФВВ не використовується в конкурсному балі) - від більшого до меншого;

за результатом тесту загальної навчальної компетентності ЄВІ (для вступників на основі НРК6 та НРК7, для яких ЄФВВ не використовується в конкурсному балі) - від більшого до меншого;

за результатами розгляду мотиваційних листів (при формуванні рейтингового списку широкого конкурсу однакові права мають вступники, яким заклади вищої освіти визначили однакові рейтингові місця за результатами розгляду мотиваційних листів - перше, друге, третє тощо за умови однакових показників рейтингування вищого порядку).

Абзац десятий пункту 2 розділу IX виключено

(згідно з наказом Міністерства освіти і
 науки України від 15.03.2024 р. N 326,
у зв'язку із цим абзац одинадцятий
 вважати абзацом десятим)

При однакових конкурсних балах для впорядкування рейтингового списку вступників використовуються пріоритетність заяв від першої до останньої (на місця державного та регіонального замовлення), при однакових пріоритетностях - більш високі оцінки у передбачених у цьому пункті випадках, далі - результати розгляду мотиваційних листів.

3. У рейтинговому списку вступників зазначаються:

ступінь вищої освіти, спеціальність, назва конкурсної пропозиції, форма здобуття освіти, джерела фінансування, основа вступу;

прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) вступника;

конкурсний бал вступника (крім зарахованих на підставі отриманої позитивної оцінки за результатами співбесіди та, для спеціальностей, визначених у додатку 1, творчого конкурсу;

пріоритетність заяви (на місця за державним та регіональним замовленням);

ознака застосовування спеціальних умов участі у вступній кампанії, квоти для іноземців.

Прізвища вступників, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, територія населених пунктів віднесених до території активних бойових дій чи активних бойових дій, на якій функціонують державні електронні інформаційні ресурси (які не зареєстровані як внутрішньо переміщені особи) або які переселилися з неї після 01 січня 2024 року, підлягають шифруванню у всіх інформаційних системах.

Прізвища вступників, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, територія населених пунктів віднесених до території активних бойових дій чи активних бойових дій, на якій функціонують державні електронні інформаційні ресурси (які не зареєстровані як внутрішньо переміщені особи) та які переселилися з неї в період від 24 лютого 2022 року до 31 грудня 2023 року, підлягають шифруванню у всіх інформаційних системах за зверненням вступників.

4. Адресне розміщення бюджетних місць для прийому на навчання для здобуття вищої освіти формується в ЄДЕБО на основі конкурсних балів, пріоритетностей та впорядкування рейтингового списку вступників з урахуванням загальних, максимальних обсягів, кваліфікаційного мінімуму державного замовлення. Вступник може бути рекомендований до зарахування за найвищою пріоритетністю з числа зазначених ним у заявах, за якою вступник потрапляє у число тих, хто може бути рекомендований до зарахування на місця за державним (регіональним) замовленням, відповідно до його конкурсного бала. Технічне завдання для реалізації адресного розміщення бюджетних місць формується відповідно до Матеріалів для розробки технічного завдання до алгоритму адресного розміщення бюджетних місць в 2024 році (далі - Матеріали для розробки технічного завдання), наведених у додатку 9 до цього Порядку. Якщо вступник за результатами адресного розміщення бюджетних місць не отримав рекомендації до зарахування на місця державного (регіонального) замовлення, але має достатній конкурсний бал за певною заявою і не отримав рекомендацію лише внаслідок застосування кваліфікаційного мінімуму бюджетних місць, то йому пропонується на вибір (в межах поданих вступником заяв) надання рекомендації до зарахування на місця державного (регіонального) замовлення за цією самою спеціальністю (спеціалізацією, предметною спеціальністю) в інших закладах вищої освіти, в яких прохідний бал є меншим, таким самим або більшим в межах 5 балів порівняно з попередньо обраним закладом.

5. Списки вступників, рекомендованих до зарахування за державним або регіональним замовленням за кожною конкурсною пропозицією, отримуються приймальною комісією за даними ЄДЕБО, перевіряються на предмет достовірності поданих вступниками відомостей та дотримання передбачених цим Порядком вимог щодо формування списків, зокрема вимог Матеріалів для розробки технічного завдання (додаток 9), затверджуються рішенням приймальної комісії і оприлюднюються шляхом розміщення на вебсайті закладу вищої освіти відповідно до строків, визначених у розділі V цього Порядку. Інформація про надання рекомендації до зарахування відображається в особистому електронному кабінеті вступника. Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв'язку відповідно до Правил прийому.

Статус заяви вступника, рекомендованого до зарахування за державним (регіональним) замовленням, змінюється зі статусу "Допущено до конкурсу" на статус "Рекомендовано до зарахування (навчання за державним (регіональним) замовленням)".

У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі самі дані, що і в рейтинговому списку вступників відповідно до пункту 3 цього розділу.

X. Реалізація права вступників на обрання місця навчання

1. Особи, яким надійшло повідомлення в особистому електронному кабінеті вступника про отримання рекомендації до зарахування на місця державного або регіонального замовлення (які отримали інформацію з офіційного вебсайту закладу вищої освіти), у строк, визначений для виконання вимог до зарахування на місця державного або регіонального замовлення в розділі V цього Порядку, мають підтвердити вибір місця навчання в електронному кабінеті з накладанням кваліфікованого електронного підпису або особисто в закладі освіти.

Виконання вимог до зарахування передбачає подання вступником військово-облікового документа (у військовозобов'язаних та резервістів - військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного, а у призовників - посвідчення про приписку до призовної дільниці), крім випадків, передбачених законодавством.

Підставою для зарахування особи на навчання є підтвердження вибору місця навчання, виконання вимог до зарахування та укладення договору (контракту) про навчання в закладі вищої освіти між закладом освіти та вступником (за участю батьків або законних представників - для неповнолітніх вступників), в якому можуть бути деталізовані права та обов'язки сторін. Договір (контракт) про навчання може бути укладений дистанційно з накладанням кваліфікованих електронних підписів, зокрема шляхом акцептування публічної оферти.

Особи, місце проживання яких зареєстроване (задеклароване) на тимчасово окупованій території та які знаходяться на ній, можуть виконати умови до зарахування та укласти договір про навчання в закладі вищої освіти впродовж трьох місяців після початку навчання. Відсутність договору про навчання чи невиконання вимог до зарахування не перешкоджає включенню таких осіб до наказу про зарахування. В іншому випадку наказ про зарахування скасовується в частині зарахування такої особи.

2. Особи, які отримали рекомендацію на місця державного або регіонального замовлення і в установлені строки, визначені у розділі V цього Порядку або відповідно до нього, підтвердили вибір місця навчання, виконали вимоги до зарахування та уклали договір про навчання, підлягають зарахуванню.

Після виконання вступником вимог цього Порядку уповноважена особа змінює статус електронної заяви вступника на "Включено до наказу (навчання за державним (регіональним) замовленням)", статус його інших заяв, поданих на відкриті та/або фіксовані конкурсні пропозиції для вступу на навчання за державним або регіональним замовленням, автоматично змінюється на "Деактивовано (у зв'язку із зарахуванням на навчання за державним (регіональним) замовленням)".

Деактивовані заяви можуть бути активовані (за потреби) користувачем ЄДЕБО, зокрема представником Приймальної комісії, за зверненням вступника для встановлення заявам статусу "Допущено до конкурсу (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)".

Особи, які отримали рекомендацію на місця державного або регіонального замовлення і не підтвердили вибір місця навчання в строк, визначений для виконання вимог до зарахування на місця державного або регіонального замовлення в розділі V цього Порядку, втрачають можливість зарахування в поточному році на навчання для здобуття вищої освіти за державним або регіональним замовленням чи переведення на такі місця.

У цьому разі заяві встановлюється статус "Виключено зі списку рекомендованих (навчання за державним (регіональним) замовленням)". За рішенням приймальної комісії цей статус заяви може бути змінений на статус "Допущено до конкурсу (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)".

3. Порядок підтвердження вибору місця навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб визначається Правилами прийому і може передбачати підтвердження вибору місця навчання в електронному кабінеті вступника. Особи, які отримали рекомендацію до зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб та виконали вимоги до зарахування, підлягають зарахуванню.

Статус заяви вступника, рекомендованого до зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, змінюється зі статусу "Допущено до конкурсу" або статусу "Допущено до конкурсу (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)" на статус "Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)".

Після виконання вступником вимог цього Порядку уповноважена особа змінює статус заяви вступника на "Включено до наказу (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)".

У разі невиконання вступником, заяві якого присвоєно статус "Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)", вимог цього Порядку статус заяви змінюється на "Виключено зі списку рекомендованих (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)".

4. У разі зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб додатково укладається договір між закладом вищої освіти та фізичною (юридичною) особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для іншої особи, беручи на себе фінансові зобов'язання щодо її оплати. Договір (контракт) про фінансові зобов'язання щодо оплати навчання може бути укладений дистанційно з накладанням кваліфікованих електронних підписів, зокрема шляхом акцептування публічної оферти.

Якщо договори (контракти) не будуть укладені впродовж чотирнадцяти календарних днів (трьох місяців для вступників, місце проживання яких зареєстроване (задеклароване) на тимчасово окупованій території та які знаходяться на ній) з дати видання наказу про зарахування, то цей наказ скасовується в частині зарахування такої особи.

Оплата навчання здійснюється згідно з договором (контрактом) між закладом вищої освіти та фізичною (юридичною) особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для іншої особи, беручи на себе фінансові зобов'язання щодо її оплати.

XI. Коригування списку рекомендованих до зарахування

1. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не підтвердили вибір місця навчання в строк, визначений для виконання вимог до зарахування на місця державного або регіонального замовлення в розділі V цього Порядку, або не забезпечили в повному обсязі підстав для зарахування особи на навчання, передбачених у пункті 1 розділу X цього Порядку.

2. Списки рекомендованих до зарахування на місця державного (регіонального) замовлення оновлюються після виконання/невиконання вступниками на здобуття ступеня доктора філософії / доктора мистецтва вимог для зарахування на навчання відповідно до розділу X цього Порядку з урахуванням їх черговості в рейтинговому списку вступників.

3. Порядок коригування списку рекомендованих до зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб визначається Правилами прийому.

XII. Переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб

1. Заклад вищої освіти самостійно надає рекомендації для адресного розміщення бюджетних місць вступникам у межах місць, на які були надані рекомендації до зарахування до цього закладу освіти за відповідною конкурсною пропозицією в порядку, передбаченому пунктом 4 розділу IX цього Порядку, і надалі анульовані згідно з пунктом 1 розділу XI цього Порядку.

2. Переведеними на вакантні місця державного (регіонального) замовлення можуть бути особи, які не отримували рекомендацій до зарахування на місця державного (регіонального) замовлення відповідно до цього Порядку.

3. Переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб крім небюджетних конкурсних пропозицій), здійснюється з урахуванням вимог пункту 8 розділу III Порядку в такій послідовності:

особи, зазначені в пункті 10 розділу VIII цього Порядку, незалежно від конкурсного бала;

особи, зазначені в абзаці шостому пункту 11 розділу VIII цього Порядку;

особи, зазначені в абзацах другому - п'ятому пункту 11 розділу VIII цього Порядку, якщо отриманий ними конкурсний бал менший від прохідного бала (мінімального бала, який дав можливість отримати рекомендацію до зарахування на місця державного замовлення за цією конкурсною пропозицією за загальним конкурсом у порядку, передбаченому пунктом 5 розділу IX цього Порядку) не більше ніж на 15 балів (на 25 балів для спеціальностей, визначених у Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка);

особи, зазначені в абзацах сьомому - десятому пункту 11 розділу VIII цього Порядку, якщо отриманий ними конкурсний бал менший від прохідного бала не більше ніж на 15 балів (тільки для спеціальностей, визначених у Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка);

особи, які не отримали рекомендації для зарахування на місця державного (регіонального) замовлення у порядку, передбаченому пунктом 5 розділу IX цього Порядку (тільки для спеціальностей, визначених у Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка), якщо їх конкурсний бал не менше ніж спеціальний прохідний конкурсний бал, встановлений приймальною комісією наступного дня після оголошення адресного розміщення бюджетних місць.

Переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення осіб, зазначених в абзацах третьому - шостому цього пункту, проводиться за відсутності непереведених осіб попередньої категорії або в разі їх офіційно зафіксованої відмови від переведення та в послідовності від вищого до нижчого місця в рейтинговому списку в межах кожної із зазначених категорій.

4. У разі відсутності достатньої кількості місць для переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення заклад вищої освіти використовує для цього вакантні місця державного (регіонального) замовлення з інших спеціальностей цієї галузі (тільки для осіб, зазначених в абзацах другому - п'ятому пункту 3 цього розділу), а за їх відсутності - інших галузей знань (тільки для осіб, зазначених в абзацах другому, третьому пункту 3 цього розділу) цієї або іншої форми здобуття освіти (після переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, зазначених у пункті 3 цього розділу за відповідною спеціальністю та формою здобуття освіти), про що негайно повідомляє відповідного державного (регіонального) замовника.

Невикористані після цього місця державного (регіонального) замовлення вважаються такими, що не розміщені в цьому закладі вищої освіти. Заклад вищої освіти повідомляє державному (регіональному) замовнику про їх кількість у розрізі спеціальностей (спеціалізацій, предметних спеціальностей) та форм здобуття освіти. У разі відсутності достатньої кількості місць для переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення осіб, зазначених в абзаці третьому пункту 3 цього розділу, заклад вищої освіти надсилає державному (регіональному) замовнику запит на виділення додаткових місць державного замовлення за рахунок повернутих. Рішення щодо використання цих місць приймає конкурсна комісія державного (регіонального) замовника.

XIII. Наказ про зарахування

1. Накази про зарахування на навчання видаються керівником закладу вищої освіти на підставі рішення приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в ЄДЕБО та оприлюднюються на вебсайті закладу вищої освіти у вигляді списку зарахованих у строки, встановлені в розділі V цього Порядку або відповідно до нього.

2. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване приймальною комісією у разі виявлення порушень з боку вступника, передбачених пунктом 5 розділу XVI цього Порядку. Наказ про зарахування скасовується в частині, що стосується цього вступника.

Зараховані особи можуть бути вилучені з наказу про зарахування до закладу вищої освіти за власним бажанням (наказ про зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи).

3. Якщо особа без поважних причин не приступила до занять протягом 10 календарних днів від дати їх початку, наказ про зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи.

Якщо особа, яка не завершила навчання за державним або регіональним замовленням за певним ступенем вищої освіти та отримала рекомендацію до зарахування на місця державного (регіонального) замовлення у порядку, передбаченому пунктом 5 розділу IX цього Порядку, однак не приступила до навчання у зв'язку з неможливістю відшкодування до державного або місцевого бюджету коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, відповідно до Порядку відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 року N 658, наказ про зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи.

У разі скасування наказу про зарахування в частині, що стосується вступника, статус заяви змінюється зі статусу "Включено до наказу (за державним (регіональним) замовленням)" або "Включено до наказу (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)" на статус "Скасовано зарахування".

4. Звільнене(і) в порядку, передбаченому в пунктах 2, 3 цього розділу, місце(я) заклад вищої освіти може використовувати для переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб, відповідно до пунктів 3, 4 розділу XII цього Порядку.

XIV. Особливості прийому на навчання до закладів вищої освіти іноземців та осіб без громадянства

1. Прийом на навчання до закладів вищої освіти іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законами України "Про вищу освіту", "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства", "Про закордонних українців", "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту", "Про встановлення додаткових правових та соціальних гарантій для громадян Республіки Польща, які перебувають на території України", постановою Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2018 року N 729 "Питання здобуття вищої освіти деякими категоріями осіб", наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року N 1541 "Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за N 2004/24536, наказом Міністерства освіти і науки України від 02 грудня 2019 року N 1498 "Про затвердження Порядку встановлення квот для здобуття вищої освіти іноземцями та особами без громадянства в межах обсягів державного замовлення відповідно до міжнародних договорів України", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 лютого 2020 року за N 153/34436.

Громадяни Російської Федерації та Республіки Білорусь, які не мають посвідки на постійне проживання в Україні, приймаються на навчання за індивідуальним дозволом Міністерства освіти і науки України.

2. Іноземці та особи без громадянства, особи без громадянства, які звернулися із заявою про визнання їх біженцем, особи, які звернулись за захистом в Україні та документовані довідками про звернення за захистом в Україні, (далі - іноземці) можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних та/або юридичних осіб, якщо іншого не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між закладами вищої освіти про міжнародну академічну мобільність.

(абзац перший пункту 2 розділу XIV із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства освіти і науки України від 15.03.2024 р. N 326)

Прийом іноземців та осіб без громадянства, зокрема закордонних українців, які постійно проживають в Україні, громадян Республіки Польща, осіб, яких визнано біженцями, та осіб, які потребують додаткового захисту, на місця державного замовлення проводиться відповідно до пункту 6 розділу III цього Порядку. Прийом інших категорій іноземців до закладів вищої освіти на навчання на місця державного замовлення здійснюється в межах квот для іноземців.

Прийом на навчання іноземців для здобуття вищої освіти проводиться на акредитовані освітні програми. Заклади вищої освіти також можуть приймати іноземців для навчання за програмами підготовчого факультету (підрозділу), з вивчення державної мови та/або мови навчання, а також для здобуття післядипломної освіти, підвищення кваліфікації та стажування.

3. Прийом іноземців на навчання може проводитись очно та/або дистанційно.

Термін дії запрошення на навчання становить не більше одного року з дати його реєстрації в Автоматизованій системі "Електронний журнал" уповноваженого Міністерством освіти і науки України державного підприємства.

Брати участь у дистанційному прийомі можуть іноземці, які отримали запрошення на навчання, зареєстроване в Автоматизованій системі "Електронний журнал" уповноваженого Міністерством освіти і науки України державного підприємства, отримали комплекс послуг з інформаційної та консультаційної підтримки, а також здійснили процедуру легалізації документів про освіту в країні їх видачі: здійснили легалізацію в Міністерстві закордонних справ (МЗС) країни, яка видала документ про освіту; здійснили легалізацію в консульському відділі дипломатичної установи України за кордоном (консульська легалізація або апостиль).

Для організації дистанційного набору іноземних громадян на навчання для здобуття вищої освіти заклад освіти укладає угоду з партнерською організацією, що є резидентом країни походження вступників. Предметом угоди є надання послуг з ідентифікації особи, верифікації оригіналів документів вступників, організації прийому заяв вступників в електронній формі, надання приміщень і технічних засобів для проведення консультацій і вступних випробувань закладом вищої освіти у дистанційному форматі.

Укладання угод закладами освіти України можливе з організаціями, що відповідають таким вимогам:

відповідність площі приміщень для дистанційного подання документів, проведення консультацій і вступних випробувань встановленим нормам карантинних обмежень в країні, де здійснюється набір;

забезпечення вступників засобами індивідуального захисту;

забезпечення процедури ідентифікації вступників з використанням технологій розпізнавання обличчя, яка включає перевірку персональних даних (прізвище, ім'я по батькові (за наявності)), біометричних даних та їх верифікацію;

забезпечення контролю дотримання вимог академічної доброчесності під час складання вступного іспиту для іноземців;

забезпечення місця збереження вилучених на час проходження вступного випробування телефонів, планшетних комп'ютерів та інших електронних пристроїв вступників;

забезпечення пристроєм пригнічення стільникової та інтернет мережі;

забезпечення відеоспостереження по периметру аудиторії, в якій відбувається вступний іспит для іноземців шляхом встановлення не менше ніж двох відеокамер;

забезпечення технічного оснащення для відеозв'язку з екзаменаційною комісією закладу освіти у режимі реального часу (комп'ютер, відеокамера, мікрофон, телевізор або проектор з екраном);

наявність в аудиторії не менше як двох працівників для контролю за дотриманням вимог академічної доброчесності та технічного супроводу під час проведення вступного іспиту для іноземців;

забезпечення усіх вступників індивідуальними комп'ютерами з підключенням до онлайн-платформи закладу, через яку відбуватиметься вступний іспит для іноземців;

забезпечення проведення консультацій і тренувань перед вступним іспитом для іноземців з метою ознайомлення з правилами його складання в дистанційній формі і використання онлайн-платформи;

забезпечення відеозапису вступного випробування, передачі відеоматеріалу до закладу освіти через онлайн-платформу, зберігання інформаційних та відеоматеріалів після проведення вступного іспиту для іноземців протягом п'яти років в партнерській організації.

У разі дистанційного вступу іноземець надсилає засобами поштового зв'язку до закладу освіти легалізовані та нотаріально завірені копії документів про попередню освіту. При першому перетині державного кордону України та після прибуття до закладу освіти, іноземець передає оригінали документів особисто.

4. Зарахування вступників з числа іноземців на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб може здійснюватися закладами вищої освіти:

1) двічі на рік у визначені Правилами прийому строки для здобуття ступенів бакалавра, магістра;

2) упродовж року для навчання в аспірантурі (ад'юнктурі, асистентурі-стажуванні), на підготовчому відділенні (факультеті).

Заклад вищої освіти обчислює бали/оцінки вступника на основі документа про попередній здобутий рівень освіти та встановлює мінімально необхідне для вступу значення кількості балів/оцінок із загальноосвітніх предметів, з яких проводиться вступний іспит для іноземців.

Зарахування іноземців на навчання на відповідний рівень вищої освіти здійснюється на основі документа про попередній здобутий рівень освіти за результатами вступного іспиту для іноземців з визначених предметів і мови навчання та на підставі академічних прав на продовження навчання, що надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, і врахування балів успішності, що дають право на продовження навчання на наступному рівні вищої освіти відповідно до законодавства країни, що видала документ про здобутий ступінь (рівень) освіти.

5. Усі категорії іноземців, які вступають на навчання, зараховуються до закладів вищої освіти України на підставі наказів про зарахування. Підтвердженням факту навчання може бути довідка, сформована в ЄДЕБО.

6. Вимоги закладу вищої освіти щодо відповідності вступників із числа іноземців, які прибули в Україну з метою навчання, цьому Порядку та Правилам прийому, а також строки прийому заяв і документів, проведення вступного іспиту для іноземців та зарахування зазначаються у Правилах прийому та оприлюднюються на офіційному вебсайті закладу вищої освіти.

7. Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов'язаннями України, приймаються на навчання у межах установлених квот для іноземців на підставі направлень Міністерства освіти і науки України.

8. Іноземці, які прибувають в Україну для участі в програмах академічної мобільності або для здобуття вищої освіти за узгодженими між українським та іноземним закладами вищої освіти освітніми програмами, приймаються на навчання з урахуванням договірних зобов'язань відповідних закладів вищої освіти.

9. Іноземці та особи без громадянства, зокрема закордонні українці, які постійно проживають в Україні, особи, яких визнано біженцями, та особи, які потребують додаткового захисту, мають право на здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України, зокрема за рахунок коштів державного або місцевого бюджету, за винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Закордонні українці, статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця (крім осіб, які постійно проживають в Україні), можуть зараховуватись на навчання за державним замовленням у межах установлених квот для іноземців за вступним іспитом для іноземців з предметів, передбачених Правилами прийому.

XV. Вимоги до Правил прийому

1. Правила прийому в 2024 році розробляються відповідно до законодавства України, затверджуються вченою (педагогічною) радою закладу вищої освіти, розміщуються на офіційному вебсайті закладу вищої освіти та вносяться до ЄДЕБО впродовж місяця після набрання чинності цим Порядком. Правила прийому діють до 31 грудня 2024 року.

Правила прийому до аспірантури (ад'юнктури, творчої аспірантури, асистентури-стажування) на 2024 рік затверджують вчені ради закладів вищої освіти (наукових установ) як додаток до Правил прийому.

2. Правила прийому мають містити:

перелік акредитованих та неакредитованих освітніх програм (акредитація освітніх програм підтверджується даними сертифікатів про акредитацію відповідних освітніх програм, спеціальностей з вказаним терміном дії), за якими здійснюється прийом на кожний рівень вищої освіти;

порядок проведення конкурсного відбору, порядок коригування рейтингових списків, порядок коригування списків рекомендованих до зарахування та строки зарахування вступників за ступенями вищої освіти;

перелік конкурсних пропозицій та конкурсних предметів, з яких вступники можуть подавати сертифікати ЗНО 2021 року для вступу на основі ПЗСО та НРК5 (відповідно до Правил прийому 2021 року);

перелік предметів, з яких проводяться вступні іспити для іноземців у розрізі спеціальностей (спеціалізацій, предметних спеціальностей, освітніх програм);

перелік партнерських організацій, з якими укладено договір про дистанційне проведення вступних іспитів для іноземців;

порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години);

порядок і строки прийому заяв і документів;

порядок проведення вступних випробувань, спосіб та місце оприлюднення їх результатів;

порядок подання і розгляду апеляцій на результати вступних випробувань, що проведені закладом вищої освіти;

порядок і строки прийому заяв і документів, проведення вступних випробувань, строки зарахування вступників із числа іноземців, осіб без громадянства та закордонних українців, які прибули в Україну з метою навчання;

порядок проходження медичного огляду вступників до закладів вищої освіти, що проводять підготовку фахівців для галузей, які потребують обов'язкового професійного медичного відбору;

порядок оцінки рівня фізичної підготовки, вимогу проходження психологічного обстеження та медичного огляду (за потреби);

порядок та форми проведення творчих конкурсів, які передбачені цим Порядком;

вимоги до структури і змісту мотиваційних листів вступників;

наявність/відсутність місць, що фінансуються за державним (регіональним) замовленням, строки оприлюднення перших списків рекомендованих вступників;

(абзац шістнадцятий пункту 2 розділу XV із змінами, внесеними
 згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 15.03.2024 р. N 326)

вичерпний порядок розрахунку конкурсного бала;

квоти для прийому за державним (регіональним) замовленням окремих категорій вступників відповідно до законодавства;

порядок і строки подання вступниками, громадянами України, військово-облікового документа (для військовозобов'язаних - військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов'язаного, для призовників - посвідчення про приписку до призовних дільниць), відповідно до пункту 34 Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 р. N 1487;

перелік можливостей для навчання осіб з особливими освітніми потребами.

3. Правила прийому до аспірантури (ад'юнктури) визначають:

процедуру, перелік і строки подання документів для вступу до аспірантури (ад'юнктури) закладу вищої освіти (наукової установи);

зміст, форму і строки вступних випробувань для конкурсного відбору вступників до аспірантури (ад'юнктури) за кожною спеціальністю або відповідною галуззю знань.

4. Правила прийому мають визначати порядок та умови зберігання робіт вступників. Роботи вступників, виконані ними на творчих конкурсах, фахових іспитах, вступних іспитах для іноземців, які не прийняті на навчання, зберігаються не менше ніж один рік, після чого знищуються, про що складається акт.

5. Упродовж двох місяців з дня набрання чинності цим Порядком заклад вищої освіти, що претендує на отримання місць за державним замовленням, вносить до ЄДЕБО (підтверджує) пропозиції щодо максимальних обсягів державного замовлення. Відкриті конкурсні пропозиції підтверджуються на підставі відповідних погоджених максимальних обсягів. Відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції вносяться до ЄДЕБО (підтверджуються) не пізніше трьох місяців з дня набрання чинності цим Порядком.

6. Заклади вищої освіти у визначені цим Порядком строки вносять до ЄДЕБО для кожної конкурсної пропозиції, за якими оголошується прийом на навчання в 2024 році, таку інформацію:

назва конкурсної пропозиції;

вид конкурсної пропозиції;

структурний підрозділ (факультет, інститут тощо), у якому ведеться підготовка;

приймальна або відбіркова комісія;

освітній ступінь;

основа вступу;

назва та код спеціальності;

назва та код спеціалізації (за наявності);

назви(а) освітніх(ьої) (освітньо-професійних(ої)) програм(и);

тип освітньої програми (для освітнього ступеня магістра при вступі на основі НРК6, НРК7);

тип диплома (наявність можливості навчання за програмою подвійного, спільного диплома);

форма здобуття освіти;

строк навчання, дати його початку та закінчення;

дати початку та закінчення прийому заяв;

дата оголошення першого списку рекомендованих на загальних умовах;

розмір плати за навчання за рік (за кошти фізичних та/або юридичних осіб);

розмір плати за повний строк навчання;

(абзац вісімнадцятий пункту 6 розділу XV із змінами, внесеними
 згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 15.03.2024 р. N 326)

обсяг прийому, визначений закладом освіти в межах ліцензованого обсягу за освітнім рівнем або ліцензованого обсягу для певного рівня вищої освіти або для певної освітньої програми, що передбачає присвоєння професійної кваліфікації з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання, та кваліфікаційний мінімум, максимальний (загальний) обсяг державного та регіонального замовлення;

обсяг прийому за квотами (в разі їх використання) та за кошти фізичних та/або юридичних осіб;

перелік конкурсних показників із зазначенням мінімальної кількості балів з них, вагових коефіцієнтів до конкурсних предметів.

7. Створення та внесення будь-яких нових конкурсних пропозицій для здобуття вищої освіти в період з 24 червня до 15 серпня 2024 року не здійснюється.

Небюджетні конкурсні пропозиції в цей період можуть (за потреби) створюватися:

для здобуття ступеня вищої освіти за іншою спеціальністю особами, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) вищої освіти чи здобувають його не менше ніж один рік та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план;

для здобуття ступеня вищої освіти особами, місце проживання яких зареєстровано (задекларовано) на тимчасово окупованій території, або в населених пунктах, віднесених до територій активних бойових дій (територій активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси) станом на 01 липня 2024 року та які перебувають на ній або які переселилися з неї після 01 січня 2024 року, які подають заяви через освітні центри Крим-Україна, Донбас-Україна.

8. Максимальний обсяг державного замовлення визначається закладом вищої освіти і не може перевищувати суми скорегованих максимальних обсягів державного замовлення усіх конкурсних пропозицій у межах спеціальності (спеціалізації, предметної спеціальності), віднесених до неї міждисциплінарних освітніх програм в 2023 році за спеціальностями (спеціалізаціями спеціальностей 015 "Професійна освіта (за спеціалізаціями)", 035 "Філологія", 271 "Морський та внутрішній водний транспорт" та 275 "Транспортні технології (за видами)", предметними спеціальностями спеціальності 014 "Середня освіта" (за предметними спеціальностями)).

Державне замовлення з підготовки бакалаврів за денною формою здобуття вищої освіти на основі ПЗСО зі спеціальностей галузей знань 05 "Соціальні та поведінкові науки", 06 "Журналістика", 07 "Управління та адміністрування", 08 "Право", 12 "Інформаційні технології", 24 "Сфера обслуговування", 28 "Публічне управління та адміністрування", 29 "Міжнародні відносини", спеціальностей 017 "Фізична культура і спорт", 022 "Дизайн", 191 "Архітектура і містобудування" може бути розміщено в закладі вищої освіти (територіально відокремленому структурному підрозділі закладу вищої освіти, структурному підрозділі закладу вищої освіти, який знаходиться в іншому населеному пункті, ніж місцезнаходження закладу вищої освіти) в разі, якщо впродовж 2021 - 2023 років принаймні в один рік сукупний набір вступників на цій основі вступу та формі здобуття освіти на відповідну спеціальність за всіма джерелами фінансування становив не менше 15 осіб. У разі розміщення державного замовлення за денною формою здобуття вищої освіти може бути розміщено державне замовлення за заочною формою здобуття вищої освіти, якщо воно було сформовано за цією формою.

Якщо державне замовлення становило не більше ніж 4 місця або не надавалося взагалі, або сума скорегованих максимальних обсягів становить менше ніж 5 місць, то максимальний обсяг державного замовлення встановлюється 5 місць. Якщо кількість зарахованих здобувачів вищої освіти за попередній рік за кошти фізичних та/або юридичних осіб (за винятком тих, хто не приступив до занять протягом 10 календарних днів від дати їх початку), які мали конкурсний бал, що перевищував прохідний бал широкого конкурсу, становила не менше 6 осіб у закладі вищої освіти, який у попередньому році не здійснював набір за державним замовленням, то максимальний обсяг може бути встановлений за поданням закладу вищої освіти в обсязі не більше цієї кількості.

Скорегований максимальний обсяг державного замовлення за рівнями, формами здобуття освіти, спеціальностями (спеціалізаціями, предметними спеціальностями спеціальності 014 "Середня освіта" (за предметними спеціальностями)) визначається як (з округленням до цілого числа):

120 відсотків максимального (загального) обсягу державного замовлення 2023 року, якщо на нього було надано рекомендації до зарахування в повному обсязі станом на перший день їх оголошення і різниця між середньозваженим прохідним балом конкурсних пропозицій за спеціальністю (предметною спеціальністю, спеціалізацією) та прохідним балом широкого конкурсу становить не менше ніж 20 балів, або на одне місце більше, якщо максимальний обсяг державного замовлення у відповідному році становив менше ніж 5 місць (крім розташованих у містах Києві та Львові закладів вищої освіти, територіально відокремлених структурних підрозділів закладів вищої освіти та структурних підрозділів закладів вищої освіти, які знаходяться в іншому населеному пункті, ніж місцезнаходження закладу вищої освіти);

110 відсотків максимального (загального) обсягу державного замовлення 2023 року, якщо на нього було надано рекомендації до зарахування в повному обсязі станом на перший день їх оголошення і різниця між середньозваженим прохідним балом конкурсних пропозицій за спеціальністю (предметною спеціальністю, спеціалізацією) та прохідним балом широкого конкурсу становить не менше ніж 10 балів, або на одне місце більше, якщо максимальний обсяг державного замовлення у відповідному році становив менше ніж 10 місць;

105 відсотків максимального (загального) обсягу державного замовлення 2023 року, якщо на нього було надано рекомендації до зарахування в повному обсязі станом на перший день їх оголошення, або на одне місце більше, якщо максимальний обсяг державного замовлення у відповідному році становив менше ніж 20 місць;

90 відсотків максимального (загального) обсягу державного замовлення 2023 року, якщо на нього було надано рекомендацій до зарахування менше шістдесяти відсотків цього обсягу станом на перший день їх оголошення;

50 відсотків максимального (загального) обсягу державного замовлення 2023 року, якщо на нього було надано рекомендацій до зарахування менше тридцяти відсотків цього обсягу станом на перший день їх оголошення;

20 відсотків максимального (загального) обсягу державного замовлення 2023 року, але не менше п'яти місць, якщо впродовж 2022 - 2023 років на нього не було надано жодної рекомендації до зарахування станом на перший день їх оголошення;

жодного місця (відкриті або фіксовані конкурсні пропозиції не реєструються), якщо впродовж 2022 - 2023 років на нього не було надано жодної рекомендації до зарахування станом на перший день їх оголошення;

100 відсотків максимального (загального) обсягу державного замовлення 2023 року в інших випадках, а також в усіх випадках для предметних спеціальностей 014.04 "Середня освіта (Математика)", 014.08 "Середня освіта (Фізика та астрономія)".

Максимальний обсяг державного замовлення за рівнями, формами здобуття освіти, спеціальностями (спеціалізаціями, предметними спеціальностями спеціальності 014 "Середня освіта" (за предметними спеціальностями)) за якими не проводився широкий конкурс у 2023 році встановлюється на рівні 125 відсотків від затвердженого обсягу державного замовлення у 2023 році.

У разі суперобсягу широкого конкурсу понад 100 осіб у відповідному році не припускається збільшення скорегованих максимальних обсягів, які перевищують 25 відсотків суперобсягу.

Заклади вищої освіти можуть самостійно перерозподіляти максимальні обсяги державного замовлення між спеціалізаціями спеціальностей 015 "Професійна освіта (за спеціалізаціями)", 035 "Філологія", 271 "Морський та внутрішній водний транспорт" та 275 "Транспортні технології (за видами)" в межах спеціальності, між спеціальностями в межах галузі знань, з будь-яких спеціальностей на користь спеціальностей, які входять до Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка, повідомляючи про це письмово державного замовника. Не допускається перерозподіл максимальних обсягів із заочної на денну форму здобуття освіти, а також зі спеціальностей (спеціалізацій, предметних спеціальностей), з яких відкриті конкурсні пропозиції в попередньому році не створювались. В інших випадках перерозподіл максимальних обсягів державного замовлення може проводитися з дозволу державного замовника.

Заклади вищої освіти можуть самостійно утворювати в межах кожної спеціальності (спеціалізації спеціальностей 015 "Професійна освіта (за спеціалізаціями)", 035 "Філологія" та 275 "Транспортні технології (за видами)", предметної спеціальності 014 "Середня освіта (за предметними спеціальностями)") та форми здобуття освіти відкриті конкурсні пропозиції з поділом максимального обсягу державного замовлення між ними.

Якщо конкурсна пропозиція поєднує кілька освітніх програм тощо, в Правилах прийому зазначаються порядок розподілу студентів між ними та строки обрання здобувачами конкретної освітньої програми (для бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань) на основі ПЗСО не раніше завершення першого року навчання, в інших випадках не раніше п'яти місяців після початку навчання). Не допускається поєднання в одній конкурсній пропозиції акредитованої та неакредитованої освітніх програм, освітніх програм за однією спеціальністю та міждисциплінарних освітніх програм, а також поєднання освітніх програм за спеціальностями, здобуття ступеня освіти за якими необхідне для доступу до професій, для яких запроваджено додаткове регулювання.

Кваліфікаційний мінімум державного замовлення може визначатися закладами вищої освіти для відкритих конкурсних пропозицій із спеціальностей, які входять до Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка. Якщо кваліфікаційного мінімуму державного замовлення для відкритої конкурсної пропозиції не встановлено, він вважається рівним одному місцю.

Максимальні обсяги та кваліфікаційний мінімум державного замовлення вносяться в ЄДЕБО та погоджуються державним замовником. Прийом заяв та документів на відкриті конкурсні пропозиції допускається після підтвердження державним замовником встановлення суперобсягу державного замовлення в межах відповідних широких конкурсів. Прийом заяв та документів на фіксовані конкурсні пропозиції допускається після підтвердження державним замовником встановлення загального обсягу державного замовлення на відповідні спеціальності (спеціалізації, предметні спеціальності) закладу вищої освіти (для відокремлених структурних підрозділів - після підтвердження закладом вищої освіти).

9. Обсяг прийому за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції визначається в Правилах прийому відповідно до пункту 5 розділу IV цього Порядку.

10. Обсяг прийому на небюджетні конкурсні пропозиції визначається в Правилах прийому в межах ліцензованого обсягу для певного рівня вищої освіти або для певної освітньої програми, що передбачає присвоєння професійної кваліфікації з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання, з урахуванням його поділу за строком навчання, формами здобуття освіти та спеціальностями.

11. Квота-1 встановлюється в Правилах прийому в межах десяти відсотків (але не менше одного місця), тридцяти відсотків у переміщених (тимчасово переміщених) закладах вищої освіти максимального (загального) обсягу державного або регіонального замовлення за відкритими та фіксованими конкурсними пропозиціями і оголошується одночасно з оголошенням максимального (загального) обсягу державного замовлення.

12. Квота-2 встановлюється в Правилах прийому у закладах вищої освіти в обсязі десяти відсотків (але не менше одного місця), сорока відсотків у переміщених (тимчасово переміщених) закладах вищої освіти, закладах вищої освіти Запорізької, Київської, Миколаївської, Сумської, Харківської та Чернігівської областей максимального (загального) обсягу державного замовлення за відкритими та фіксованими конкурсними пропозиціями (з округленням до цілого числа) і оголошується одночасно з оголошенням максимального (загального) обсягу державного замовлення.

Кількість конкурсних пропозицій на основі ПЗСО, НРК5 не може перевищувати 50 відсотків від максимального (загального) обсягу державного замовлення.

Обсяг квоти-1 та квоти-2 для спеціальностей галузі знань 02 "Культура і мистецтво", для яких передбачено складання творчого конкурсу, розраховується в межах спеціальності.

13. Строки навчання на освітніх програмах, що передбачають здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти (крім небюджетних) попередньо погоджуються з державним (регіональним) замовником.

XVI. Забезпечення відкритості та прозорості під час проведення прийому до закладів вищої освіти

1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми освітній омбудсмен та/або працівник Служби освітнього омбудсмена, представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації). Правилами прийому визначається порядок акредитації журналістів у приймальній комісії.

2. Громадські об'єднання можуть звернутися до Міністерства освіти і науки України із заявою про надання їм права спостерігати за роботою приймальних комісій. Громадські об'єднання, яким таке право надано Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання приймальних комісій своїх спостерігачів. Приймальні комісії зобов'язані створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення до засідання з документами, що надаються членам приймальної комісії.

3. Заклад вищої освіти зобов'язаний створити умови для ознайомлення вступників з ліцензією на провадження освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідної спеціальності (напряму підготовки, освітньої програми). Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг та (максимальний) обсяг прийому за державним замовленням за кожною конкурсною пропозицією та рівнем вищої освіти, зокрема про кількість місць, що виділені для вступу за квотами, оприлюднюються на вебсайті закладу вищої освіти не пізніше робочого дня, наступного після дня затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей.

Заклад вищої освіти не пізніше 14 липня оприлюднює на офіційному вебсайті інформацію про порядок поселення та наявність (мінімальну кількість) вільних місць в гуртожитках для осіб з числа зарахованих на навчання у 2024 році.

4. Голова приймальної комісії оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання, а при розгляді питань, які не можуть бути розглянуті наступного дня, - не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проєктом порядку денного засідання оприлюднюється на офіційному вебсайті закладу вищої освіти.

5. Заклади вищої освіти, до яких було зараховано вступників, які надали довідки закладів охорони здоров'я для підтвердження спеціальних умов участі у вступній кампанії, повинні протягом одного місяця з дати зарахування, але не пізніше 15 листопада, зробити запит на відповідні заклади охорони здоров'я для підтвердження факту видачі таких довідок. Запити закладів вищої освіти та відповіді від закладів охорони здоров'я завантажуються до ЄДЕБО.

6. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про здобуту раніше освіту, про наявність права на зарахування за квотами, права на спеціальні умови участі у вступній кампанії, зареєстроване (задеклароване) місце проживання, недостовірних відомостей про перебування/неперебування на військовому обліку, про проходження ЗНО, ЄВІ, ЄФВВ, НМТ є підставою для скасування наказу про зарахування в частині, що стосується цього вступника.

7. Інформування громадськості про ліцензований обсяг (для конкурсних пропозицій за освітніми програмами, що передбачають присвоєння професійної кваліфікації з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання) або максимальний обсяг місць за іншими конкурсними пропозиціями, обсяг місць (максимальний або фіксований), що фінансуються за державним замовленням, розмір плати за навчання за спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами), осіб (прізвища та ініціали), які подали заяви щодо вступу, їх рекомендації до зарахування та зарахування до закладів вищої освіти здійснюється інформаційними системами на підставі даних ЄДЕБО через розділ "Вступ" вебсайту ЄДЕБО за адресою: https://vstup.edbo.gov.ua/, а також інформаційними системами (відповідно до договорів, укладених власниками (розпорядниками) таких систем з технічним адміністратором ЄДЕБО).

8. Список тих, хто подав заяви на участь у конкурсному відборі в межах широкого конкурсу, публікується у розділі "Вступ" вебсайту ЄДЕБО за адресою: https://vstup.edbo.gov.ua/ не менше двох разів протягом періоду прийому заяв та документів.

 

Генеральний директор директорату
фахової передвищої, вищої освіти

Олег ШАРОВ


 

Додаток 1
до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2024 році
(пункт 5 розділу I)


Перелік
спеціальностей, прийом на навчання за якими здійснюється з урахуванням рівня творчих та/або фізичних здібностей вступників

Шифр галузі

Галузь знань

Код спеціальності

Назва спеціальності

01

Освіта/Педагогіка

017

Фізична культура і спорт*

02

Культура і мистецтво

021

Аудіовізуальне мистецтво та виробництво**

022

Дизайн (за спеціалізаціями "Графічний дизайн", "Дизайн одягу (взуття)", "Дизайн середовища", "Промисловий дизайн")**

023

Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація**

024

Хореографія**

025

Музичне мистецтво**

026

Сценічне мистецтво**

19

Архітектура та будівництво

191

Архітектура та містобудування**


____________
* - конкурс фізичних здібностей

** - конкурс творчих здібностей

 

Додаток 2
до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2024 році
(пункт 1 розділу II)


Перелік
спеціальностей медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань, за якими може здійснюватися прийом на навчання за ступенем магістра на основі ПЗСО та НРК5 з відповідної спеціальності

Шифр галузі

Галузь знань

Код спеціальності

Назва спеціальності

21

Ветеринарія

211

Ветеринарна медицина

22

Охорона здоров'я

221

Стоматологія

222

Медицина

225

Медична психологія

226

Фармація, промислова фармація

228

Педіатрія


 

Додаток 3
до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2024 році
(пункт 2 розділу IV)


Перелік
наказів державних замовників, якими визначаються предметні спеціальності та спеціалізації окремих спеціальностей, за якими здійснюються формування та розміщення державного замовлення

1. Наказ Міністерства освіти і науки України від 25 травня 2016 року N 567 "Про затвердження Переліку спеціалізацій підготовки здобувачів вищої освіти ступенів бакалавра та магістра за спеціальністю 035 "Філологія", за якими здійснюються формування та розміщення державного замовлення", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 08 червня 2016 року за N 825/28955.

2. Наказ Міністерства освіти і науки України від 12 травня 2016 року N 507 "Про затвердження Переліку спеціалізацій підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 275 "Транспортні технології (за видами)", за якими здійснюються формування та розміщення державного замовлення", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27 травня 2016 року за N 784/28914.

3. Наказ Міністерства освіти і науки України від 01 лютого 2019 року N 112 "Про затвердження Переліку спеціалізацій підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 271 "Річковий та морський транспорт", за якими здійснюється формування та розміщення державного замовлення", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20 лютого 2019 року за N 175/33146.

4. Наказ Міністерства освіти і науки України від 17 вересня 2019 року N 1201 "Про затвердження Переліку спеціалізацій підготовки здобувачів вищої освіти ступенів бакалавра та магістра за предметною спеціальністю 014.02 "Середня освіта. Мова та література (із зазначенням мови)", за якими здійснюється формування та розміщення державного замовлення", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30 вересня 2019 року за N 1064/34035.

5. Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 14 квітня 2022 року N 621 "Про затвердження Переліку спеціалізацій підготовки здобувачів вищої освіти ступеня магістра за спеціальністю 226 "Фармація, промислова фармація", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20 квітня 2022 року за N 436/37772.

6. Наказ Міністерства освіти і науки України від 11 листопада 2022 року N 1006 "Деякі питання розміщення державного (регіонального) замовлення, поєднання спеціальностей (предметних спеціальностей), спеціалізацій та присвоєння професійних кваліфікацій педагогічних працівників закладами фахової передвищої, вищої освіти", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23 грудня 2022 року за N 1669/39005.

7. Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 16 травня 2023 року N 890 "Про затвердження переліків спеціалізацій підготовки здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра за спеціальностями 223 "Медсестринство", 227 "Терапія та реабілітація", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25 травня 2023 року за N 869/39925.

8. Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 16 травня 2023 року N 891 "Про затвердження Переліку спеціалізацій підготовки здобувачів вищої освіти ступеня магістра за спеціальністю 227 "Терапія та реабілітація", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25 травня 2023 року за N 864/39920.

9. Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 30 січня 2024 N 156 "Про затвердження Переліку спеціалізацій підготовки здобувачів вищої освіти ступеня магістра за спеціальністю 224 "Технології медичної діагностики та лікування", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2024 року за N 230/41575.

 

Додаток 4
до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2024 році
(пункт 3 розділу IV)


Перелік та структура широких конкурсів

Ідентифікатор конкурсу

Ступінь вищої освіти

Основа вступу

Форма здобуття освіти

Шифри та назви галузей, коди та назви спеціальностей, предметних спеціальностей, спеціалізацій

1

2

3

4

5

Б01д

бакалавр

ПЗСО, НРК5

денна

спеціальності: 012 "Дошкільна освіта", 013 "Початкова освіта"

Б02д

бакалавр

ПЗСО, НРК5

денна

предметна спеціальність: 014.01 "Середня освіта (Українська мова і література)"

Б03д

бакалавр

ПЗСО, НРК5

денна

спеціалізація предметної спеціальності: 014.021 "Середня освіта. Мова та зарубіжна література (англійська мова та література)"

Б04д

бакалавр

ПЗСО

денна

спеціалізації предметної спеціальності: 014.022 "Середня освіта. Мова та зарубіжна література (німецька мова і література)", 014.023 "Середня освіта. Мова та зарубіжна література (французька мова і література)", 014.024 "Середня освіта. Мова та зарубіжна література (іспанська мова і література)", 014.029 "Середня освіта. Мова та зарубіжна література (інші мови (із зазначенням мови) і література)"

Б05д

бакалавр

ПЗСО, НРК5

денна

предметна спеціальність: 014.03 "Середня освіта (Історія)"

Б06д

бакалавр

ПЗСО, НРК5

денна

предметні спеціальності: 014.04 "Середня освіта (Математика)", 014.06 "Середня освіта (Хімія)", 014.08 "Середня освіта (Фізика та астрономія)", 014.09 "Середня освіта (Інформатика)", 014.10 "Середня освіта (Трудове навчання та технології)", 014.15 "Середня освіта (Природничі науки)"

Б07д

бакалавр

ПЗСО, НРК5

денна

предметні спеціальності: 014.05 "Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)", 014.07 "Середня освіта (Географія)"

Б08д

бакалавр

ПЗСО, НРК5

денна

предметна спеціальність 014.11 "Середня освіта (Фізична культура)", 014.16 "Середня освіта (Захист України)"

Б09д

бакалавр

ПЗСО, НРК5

денна

предметні спеціальності: 014.12 "Середня освіта (Образотворче мистецтво)", 014.13 "Середня освіта (Музичне мистецтво)"

Б10д

бакалавр

ПЗСО, НРК5

денна

спеціалізації: 015.31 "Професійна освіта (Будівництво та зварювання)", 015.32 "Професійна освіта (Електроніка, метрологія та радіотелекомунікації)", 015.33 "Професійна освіта (Енергетика, електротехніка та електромеханіка)", 015.34 "Професійна освіта (Машинобудування)", 015.35 "Професійна освіта (Видобуток, переробка та транспортування корисних копалин)", 015.36 "Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)", 015.37 "Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології)", 015.38 "Професійна освіта (Транспорт)"

Б11д

бакалавр

ПЗСО, НРК5

денна

спеціалізація 015.39 "Професійна освіта (Цифрові технології)"

Б12д

бакалавр

ПЗСО, НРК5

денна

спеціалізація 016.01 "Спеціальна освіта (Логопедія)"

Б13д

бакалавр

ПЗСО, НРК5

денна

спеціальності 027 "Музеєзнавство, пам'яткознавство", 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа"

Б14д

бакалавр

ПЗСО, НРК5

денна

спеціальності: 028 "Менеджмент соціокультурної діяльності", 051 "Економіка", галузі знань: 07 "Управління та адміністрування", 24 "Сфера обслуговування", 28 "Публічне управління та адміністрування"

Б15д

бакалавр

ПЗСО

денна

спеціальності 031 "Релігієзнавство", 033 "Філософія"

Б16д

бакалавр

ПЗСО

денна

спеціальності 032 "Історія та археологія", 034 "Культурологія"

Б17д

бакалавр

ПЗСО, НРК5

денна

спеціалізація 035.01 "Філологія (Українська мова та література)"

Б18д

бакалавр

ПЗСО

денна

спеціалізація 035.02 "Філологія (Кримськотатарська мова та література)"

Б19д

бакалавр

ПЗСО

денна

спеціалізації 035.031 "Філологія (Слов'янські мови та літератури (переклад включно), перша - білоруська)", 035.034 "Філологія (Слов'янські мови та літератури (переклад включно), перша - російська)"

Б20д

бакалавр

ПЗСО

денна

спеціалізація 035.033 "Філологія (Слов'янські мови та літератури (переклад включно), перша - польська)"

Б21д

бакалавр

ПЗСО

денна

спеціалізація 035.036 "Філологія (Слов'янські мови та літератури (переклад включно), перша - словацька)"

Б22д

бакалавр

ПЗСО

денна

спеціалізація 035.038 "Філологія (Слов'янські мови та літератури (переклад включно), перша - чеська)"

Б23д

бакалавр

ПЗСО

денна

інші спеціалізації групи спеціалізацій 035.03Х "Філологія (Слов'янські мови та літератури (переклад включно))", крім зазначених в широких конкурсах Б19д, Б20д, Б21д, Б22д

Б24д

бакалавр

ПЗСО, НРК5

денна

спеціалізація 035.041 "Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська)"

Б25д

бакалавр

ПЗСО

денна

спеціалізації: 035.043 "Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша - німецька)", 035.044 "Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша - шведська)", 035.051 "Філологія (Романські мови та літератури (переклад включно), перша - іспанська)", 035.052 "Філологія (Романські мови та літератури (переклад включно), перша - італійська)", 035.053 "Філологія (Романські мови та літератури (переклад включно), перша - португальська)", 035.055 "Філологія (Романські мови та літератури (переклад включно), перша - французька)", 035.065 "Філологія (Східні мови та літератури (переклад включно), перша - китайська)", 035.066 "Філологія (Східні мови та літератури (переклад включно), перша - корейська)", 035.068 "Філологія (Східні мови та літератури (переклад включно), перша - турецька)", 035.069 "Філологія (Східні мови та літератури (переклад включно), перша - японська)", 035.08 "Філологія (Класичні мови та літератури (переклад включно))"

Б26д

бакалавр

ПЗСО

денна

інші спеціалізації груп спеціалізацій 035.04Х "Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно))", 035.05Х "Філологія (Романські мови та літератури (переклад включно))", 035.06Х "Філологія (Східні мови та літератури (переклад включно))", 035.07Х "Філологія (Угро-фінські мови та літератури (переклад включно))", спеціалізація 035.081 "Філологія (Новогрецька мова і література)", крім зазначених в широких конкурсах Б24д, Б25д

Б27д

бакалавр

ПЗСО, НРК5

денна

спеціалізація 035.09 "Філологія (Фольклористика)"

Б28д

бакалавр

ПЗСО

денна

спеціалізація 035.10 "Філологія (Прикладна лінгвістика)"

Б29д

бакалавр

ПЗСО

денна

спеціальність 052 "Політологія", галузі знань: 06 "Журналістика", 08 "Право", 29 "Міжнародні відносини"

Б30д

бакалавр

ПЗСО, НРК5

денна

спеціальність 053 "Психологія"

Б31д

бакалавр

ПЗСО

денна

спеціальність 054 "Соціологія"

Б32д

бакалавр

ПЗСО, НРК5

денна

галузь знань 09 "Біологія", спеціальність 101 "Екологія"

Б33д

бакалавр

ПЗСО

денна

спеціальності 102 "Хімія", 104 "Фізика та астрономія", 105 "Прикладна фізика та наноматеріали"

Б34д

бакалавр

ПЗСО, НРК5

денна

спеціальність 103 "Науки про Землю"

Б35д

бакалавр

ПЗСО

денна

спеціальність 106 "Географія"

Б36д

бакалавр

ПЗСО

денна

спеціальності 111 "Математика", 112 "Статистика"

Б37д

бакалавр

ПЗСО, НРК5

денна

спеціальності: 113 "Прикладна математика", галузь знань 12 "Інформаційні технології"

Б38д

бакалавр

ПЗСО, НРК5

денна

галузі знань: 13 "Механічна інженерія", 14 "Електрична інженерія", спеціальності: 161 "Хімічні технології та інженерія", 182 "Технології легкої промисловості", 183 "Технології захисту навколишнього середовища", 184 "Гірництво", 185 "Нафтогазова інженерія та технології", 187 "Деревообробні та меблеві технології", 192 "Будівництво та цивільна інженерія", 194 "Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології", 273 "Залізничний транспорт", спеціалізація: 275.02 "Транспортні технології (на залізничному транспорті)"

Б39д

бакалавр

ПЗСО

денна

спеціальності 162 "Біотехнології та біоінженерія", 163 "Біомедична інженерія"

Б40д

бакалавр

ПЗСО, НРК5

денна

галузь знань 17 "Електроніка, автоматизація та електронні комунікації"

Б41д

бакалавр

ПЗСО, НРК5

денна

спеціальність 181 "Харчові технології"

Б42д

бакалавр

ПЗСО, НРК5

денна

спеціальність 186 "Видавництво та поліграфія"

Б43д

бакалавр

ПЗСО, НРК5

денна

спеціальність 193 "Геодезія та землеустрій"

Б44д

бакалавр

ПЗСО, НРК5

денна

галузь знань 20 "Аграрні науки та продовольство"

Б45д

бакалавр

ПЗСО, НРК5

денна

спеціальності: 223 "Медсестринство", 224 "Технології медичної діагностики та лікування", 227 "Терапія та реабілітація", 229 "Громадське здоров'я"

Б46д

бакалавр

ПЗСО, НРК5

денна

галузь знань 23 "Соціальна робота"

Б47д

бакалавр

ПЗСО, НРК5

денна

спеціальності 261 "Пожежна безпека", 263 "Цивільна безпека"

Б48д

бакалавр

ПЗСО, НРК5

денна

спеціалізації 271.01 "Морський та внутрішній водний транспорт (Навігація і управління морськими суднами)", 271.02 "Морський та внутрішній водний транспорт (Управління судновими технічними системами і комплексами)", 271.04 "Морський та внутрішній водний транспорт (Судноводіння на внутрішніх водних шляхах)", 275.01 "Транспортні технології (на морському та річковому транспорті)"

Б49д

бакалавр

ПЗСО, НРК5

денна

спеціалізація 271.03 "Морський та внутрішній водний транспорт (Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики)"

Б50д

бакалавр

ПЗСО, НРК5

денна

спеціальність 274 "Автомобільний транспорт", спеціалізація 275.03 "Транспортні технології (на автомобільному транспорті)"

Б51д

бакалавр

ПЗСО, НРК5

денна

спеціальність 272 "Авіаційний транспорт", спеціалізація 275.04 "Транспортні технології (на повітряному транспорті)"

БМ1д

магістр

ПЗСО, НРК5

денна

галузь знань 21 "Ветеринарна медицина"

БМ2д

магістр

ПЗСО, НРК5

денна

спеціальність 221 "Стоматологія"

БМ3д

магістр

ПЗСО, НРК5

денна

спеціальність 222 "Медицина"

БМ4д

магістр

ПЗСО

денна

спеціальність 225 "Медична психологія"

БМ5д

магістр

ПЗСО, НРК5

денна

спеціальність 226 "Фармація, промислова фармація"

БМ6д

магістр

ПЗСО

денна

спеціальність 228 "Педіатрія"

М1д

магістр

НРК6

денна

спеціальності: 051 "Економіка", галузі знань: 07 "Управління та адміністрування", 24 "Сфера обслуговування", 28 "Публічне управління та адміністрування" (крім державного замовлення НАДС)

М2д

магістр

НРК6

денна

спеціальність 052 "Політологія", галузь знань: 06 "Журналістика"

М3д

магістр

НРК6

денна

спеціальності 053 "Психологія"

М4д

магістр

НРК6

денна

спеціальності 054 "Соціологія"

М5д

магістр

НРК6

денна

галузі знань: 08 "Право", 29 "Міжнародні відносини"

М6д

магістр

НРК6

денна

спеціальності: 012 "Дошкільна освіта", 013 "Початкова освіта", спеціалізація 016.01 "Спеціальна освіта (Логопедія)"

М7д

магістр

НРК6

денна

предметна спеціальність: 014.01 "Середня освіта (Українська мова і література)", спеціалізація предметної спеціальності: 014.021 "Середня освіта. Мова та зарубіжна література (англійська мова та література)", спеціалізації предметної спеціальності: 014.022 "Середня освіта. Мова та зарубіжна література (німецька мова і література)", 014.023 "Середня освіта. Мова та зарубіжна література (французька мова і література)", 014.024 "Середня освіта. Мова та зарубіжна література (іспанська мова і література)", 014.029 "Середня освіта. Мова та зарубіжна література (інші мови (із зазначенням мови) і література)", предметна спеціальність: 014.03 "Середня освіта (Історія)", 014.05 "Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)", 014.07 "Середня освіта (Географія)", 014.12 "Середня освіта (Образотворче мистецтво)", 014.13 "Середня освіта (Музичне мистецтво)"

М8д

магістр

НРК6

денна

предметні спеціальності: 014.04 "Середня освіта (Математика)", 014.06 "Середня освіта (Хімія)", 014.08 "Середня освіта (Фізика та астрономія)", 014.09 "Середня освіта (Інформатика)", 014.10 "Середня освіта (Трудове навчання та технології)", 014.11 "Середня освіта (Фізична культура)", 014.15 "Середня освіта (Природничі науки)", 014.16 "Середня освіта (Захист України)", спеціальність 015 "Професійна освіта"

М9д

магістр

НРК6

денна

спеціальності галузі знань 12 "Інформаційні технології"

Б01з

бакалавр

ПЗСО, НРК5

заочна

спеціальності: 012 "Дошкільна освіта", 013 "Початкова освіта"

Б02з

бакалавр

ПЗСО, НРК5

заочна

предметна спеціальність: 014.01 "Середня освіта (Українська мова і література)"

Б03з

бакалавр

ПЗСО, НРК5

заочна

спеціалізація предметної спеціальності: 014.021 "Середня освіта. Мова та зарубіжна література (англійська мова та література)"

Б04з

бакалавр

ПЗСО

заочна

спеціалізації предметної спеціальності: 014.022 "Середня освіта. Мова та зарубіжна література (німецька мова і література)", 014.023 "Середня освіта. Мова та зарубіжна література (французька мова і література)", 014.024 "Середня освіта. Мова та зарубіжна література (іспанська мова і література)", 014.029 "Середня освіта. Мова та зарубіжна література (інші мови (із зазначенням мови) і література)"

Б05з

бакалавр

ПЗСО, НРК5

заочна

предметна спеціальність: 014.03 "Середня освіта (Історія)"

Б06з

бакалавр

ПЗСО, НРК5

заочна

предметні спеціальності: 014.04 "Середня освіта (Математика)", 014.06 "Середня освіта (Хімія)", 014.08 "Середня освіта (Фізика та астрономія)", 014.09 "Середня освіта (Інформатика)", 014.10 "Середня освіта (Трудове навчання та технології)", 014.15 "Середня освіта (Природничі науки)"

Б07з

бакалавр

ПЗСО, НРК5

заочна

предметні спеціальності: 014.05 "Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)", 014.07 "Середня освіта (Географія)"

Б08з

бакалавр

ПЗСО, НРК5

заочна

предметна спеціальність 014.11 "Середня освіта (Фізична культура)", 014.16 "Середня освіта (Захист України)"

Б09з

бакалавр

ПЗСО, НРК5

заочна

предметні спеціальності: 014.12 "Середня освіта (Образотворче мистецтво)", 014.13 "Середня освіта (Музичне мистецтво)"

Б10з

бакалавр

ПЗСО, НРК5

заочна

спеціалізації: 015.31 "Професійна освіта (Будівництво та зварювання)", 015.32 "Професійна освіта (Електроніка, метрологія та радіотелекомунікації)", 015.33 "Професійна освіта (Енергетика, електротехніка та електромеханіка)", 015.34 "Професійна освіта (Машинобудування)", 015.35 "Професійна освіта (Видобуток, переробка та транспортування корисних копалин)", 015.36 "Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)", 015.37 "Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології)", 015.38 "Професійна освіта (Транспорт)"

Б11з

бакалавр

ПЗСО, НРК5

заочна

спеціалізація 015.39 "Професійна освіта (Цифрові технології)"

Б12з

бакалавр

ПЗСО, НРК5

заочна

спеціалізація 016.01 "Спеціальна освіта (Логопедія)"

Б17з

бакалавр

ПЗСО, НРК5

заочна

спеціалізація 035.01 "Філологія (Українська мова та література)"

Б18з

бакалавр

ПЗСО

заочна

спеціалізація 035.02 "Філологія (Кримськотатарська мова та література)"

Б19з

бакалавр

ПЗСО

заочна

спеціалізації 035.031 "Філологія (Слов'янські мови та літератури (переклад включно), перша - білоруська)", 035.034 "Філологія (Слов'янські мови та літератури (переклад включно), перша - російська)"

Б20з

бакалавр

ПЗСО

заочна

спеціалізація 035.033 "Філологія (Слов'янські мови та літератури (переклад включно), перша - польська)"

Б21з

бакалавр

ПЗСО

заочна

спеціалізація 035.036 "Філологія (Слов'янські мови та літератури (переклад включно), перша - словацька)"

Б22з

бакалавр

ПЗСО

заочна

спеціалізація 035.038 "Філологія (Слов'янські мови та літератури (переклад включно), перша - чеська)"

Б23з

бакалавр

ПЗСО

заочна

інші спеціалізації групи спеціалізацій 035.03Х "Філологія (Слов'янські мови та літератури (переклад включно))", крім зазначених в широких конкурсах Б19з, Б20з, Б21з, Б22з

Б24з

бакалавр

ПЗСО, НРК5

заочна

спеціалізація 035.041 "Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська)"

Б25з

бакалавр

ПЗСО

заочна

спеціалізації: 035.043 "Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша - німецька)", 035.044 "Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша - шведська)", 035.051 "Філологія (Романські мови та літератури (переклад включно), перша - іспанська)", 035.052 "Філологія (Романські мови та літератури (переклад включно), перша - італійська)", 035.053 "Філологія (Романські мови та літератури (переклад включно), перша - португальська)", 035.055 "Філологія (Романські мови та літератури (переклад включно), перша - французька)", 035.065 "Філологія (Східні мови та літератури (переклад включно), перша - китайська)", 035.066 "Філологія (Східні мови та літератури (переклад включно), перша - корейська)", 035.068 "Філологія (Східні мови та літератури (переклад включно), перша - турецька)", 035.069 "Філологія (Східні мови та літератури (переклад включно), перша - японська)", 035.08 "Філологія (Класичні мови та літератури (переклад включно))"

Б26з

бакалавр

ПЗСО

заочна

інші спеціалізації груп спеціалізацій 035.04Х "Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно))", 035.05Х "Філологія (Романські мови та літератури (переклад включно))", 035.06Х "Філологія (Східні мови та літератури (переклад включно))", 035.07Х "Філологія (Угро-фінські мови та літератури (переклад включно))", спеціалізація 035.081 "Філологія (Новогрецька мова і література)", крім зазначених в широких конкурсах Б24з, Б25з

Б27з

бакалавр

ПЗСО, НРК5

заочна

спеціалізація 035.09 "Філологія (Фольклористика)"

Б28з

бакалавр

ПЗСО

заочна

спеціалізація 035.10 "Філологія (Прикладна лінгвістика)"

Б34з

бакалавр

ПЗСО, НРК5

заочна

спеціальність 103 "Науки про Землю"

Б37з

бакалавр

ПЗСО, НРК5

заочна

спеціальності: 113 "Прикладна математика", галузь знань 12 "Інформаційні технології"

Б38з

бакалавр

ПЗСО, НРК5

заочна

галузі знань: 13 "Механічна інженерія", 14 "Електрична інженерія", спеціальності: 161 "Хімічні технології та інженерія", 182 "Технології легкої промисловості", 183 "Технології захисту навколишнього середовища", 184 "Гірництво", 185 "Нафтогазова інженерія та технології", 187 "Деревообробні та меблеві технології", 192 "Будівництво та цивільна інженерія", 194 "Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології", 273 "Залізничний транспорт", спеціалізація: 275.02 "Транспортні технології (на залізничному транспорті)"

Б40з

бакалавр

ПЗСО, НРК5

заочна

галузь знань 17 "Електроніка, автоматизація та електронні комунікації"

Б41з

бакалавр

ПЗСО, НРК5

заочна

спеціальність 181 "Харчові технології"

Б42з

бакалавр

ПЗСО, НРК5

заочна

спеціальність 186 "Видавництво та поліграфія"

Б43з

бакалавр

ПЗСО, НРК5

заочна

спеціальність 193 "Геодезія та землеустрій"

Б44з

бакалавр

ПЗСО, НРК5

заочна

галузь знань 20 "Аграрні науки та продовольство"

Б48з

бакалавр

ПЗСО, НРК5

заочна

спеціалізації 271.01 "Морський та внутрішній водний транспорт (Навігація і управління морськими суднами)", 271.02 "Морський та внутрішній водний транспорт (Управління судновими технічними системами і комплексами)", 271.04 "Морський та внутрішній водний транспорт (Судноводіння на внутрішніх водних шляхах)", 275.01 "Транспортні технології (на морському та річковому транспорті)"

Б49з

бакалавр

ПЗСО, НРК5

заочна

спеціалізація 271.03 "Морський та внутрішній водний транспорт (Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики)"

Б50з

бакалавр

ПЗСО, НРК5

заочна

спеціальність 274 "Автомобільний транспорт", спеціалізація 275.03 "Транспортні технології (на автомобільному транспорті)"

Б51з

бакалавр

ПЗСО, НРК5

заочна

спеціальність 272 "Авіаційний транспорт", спеціалізація 275.04 "Транспортні технології (на повітряному транспорті)"

М6з

магістр

НРК6

заочна

спеціальності: 012 "Дошкільна освіта", 013 "Початкова освіта", спеціалізація 016.01 "Спеціальна освіта (Логопедія)"

М7з

магістр

НРК6

заочна

предметна спеціальність: 014.01 "Середня освіта (Українська мова і література)", спеціалізація предметної спеціальності: 014.021 "Середня освіта. Мова та зарубіжна література (англійська мова та література)", спеціалізації предметної спеціальності: 014.022 "Середня освіта. Мова та зарубіжна література (німецька мова і література)", 014.023 "Середня освіта. Мова та зарубіжна література (французька мова і література)", 014.024 "Середня освіта. Мова та зарубіжна література (іспанська мова і література)", 014.029 "Середня освіта. Мова та зарубіжна література (інші мови (із зазначенням мови) і література)", предметна спеціальність: 014.03 "Середня освіта (Історія)", 014.05 "Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)", 014.07 "Середня освіта (Географія)", 014.12 "Середня освіта (Образотворче мистецтво)", 014.13 "Середня освіта (Музичне мистецтво)"

М8з

магістр

НРК6

заочна

предметні спеціальності: 014.04 "Середня освіта (Математика)", 014.06 "Середня освіта (Хімія)", 014.08 "Середня освіта (Фізика та астрономія)", 014.09 "Середня освіта (Інформатика)", 014.10 "Середня освіта (Трудове навчання та технології)", 014.11 "Середня освіта (Фізична культура)", 014.15 "Середня освіта (Природничі науки)", 014.16 "Середня освіта (Захист України)", спеціальність 015 "Професійна освіта"


 

Додаток 5
до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2024 році
(пункт 3 розділу VII)


Таблиці
переведення тестових балів національного мультипредметного тесту, матурального іспиту, єдиного вступного іспиту, єдиного фахового вступного випробування до шкали 100 - 200

1. Таблиця переведення тестових балів тесту з української мови НМТ до шкали 100 - 200

Тестовий бал

Бал за шкалою
100 - 200

7

100

8

105

9

110

10

115

11

120

12

125

13

131

14

134

15

136

16

138

17

140

18

142

19

143

20

144

21

145

22

146

23

148

24

149

25

150


Тестовий бал

Бал за шкалою
100 - 200

26

152

27

154

28

156

29

157

30

159

31

160

32

162

33

163

34

165

35

167

36

170

37

172

38

175

39

177

40

180

41

183

42

186

43

191

44

195

45

2002. Таблиця переведення тестових балів тесту з математики НМТ до шкали 100 - 200

Тестовий бал

Бал за шкалою
100 - 200

5

100

6

108

7

115

8

123

9

131

10

134

11

137

12

140

13

143

14

145

15

147

16

148

17

149

18

150

19

151

20

152

21

155

22

159

23

163

24

167

25

170


Тестовий бал

Бал за шкалою
100 - 200

26

173

27

176

28

180

29

184

30

189

31

194

32

2003. Таблиця переведення тестових балів тесту з історії України НМТ до шкали 100 - 200

Тестовий бал

Бал за шкалою
100 - 200

8

100

9

105

10

111

11

116

12

120

13

124

14

127

15

130

16

132

17

134

18

136

19

138

20

140

21

141

22

142

23

143

24

144

25

145

26

146

27

147

28

148

29

149

30

150


Тестовий бал

Бал за шкалою
100 - 200

31

151

32

152

33

154

34

156

35

158

36

160

37

163

38

166

39

168

40

169

41

170

42

172

43

173

44

175

45

177

46

179

47

181

48

183

49

185

50

188

51

191

52

194

53

197

54

200


 


4. Таблиця переведення тестових балів тесту з іноземної мови (англійська/німецька/французька/іспанська) НМТ до шкали 100 - 200

Тестовий бал

Бал за шкалою
100 - 200

5

100

6

109

7

118

8

125

9

131

10

134

11

137

12

140

13

143

14

145

15

147

16

148

17

149

18

150

19

151

20

152

21

153

22

155

23

157

24

159

25

162


Тестовий бал

Бал за шкалою
100 - 200

26

166

27

169

28

173

29

179

30

185

31

191

32

2005. Таблиця переведення тестових балів тесту з біології НМТ до шкали 100 - 200

Тестовий бал

Бал за шкалою
100 - 200

7

100

8

107

9

114

10

119

11

124

12

128

13

131

14

134

15

136

16

138

17

140

18

142

19

144

20

145

21

146

22

147

23

148

24

149

25

150


Тестовий бал

Бал за шкалою
100 - 200

26

151

27

152

28

154

29

156

30

158

31

160

32

162

33

164

34

166

35

168

36

170

37

172

38

175

39

177

40

179

41

182

42

185

43

188

44

192

45

196

46

2006. Таблиця переведення тестових балів тесту з фізики НМТ до шкали 100 - 200

Тестовий бал

Бал за шкалою
100 - 200

5

100

6

109

7

118

8

125

9

131

10

134

11

137

12

140

13

143

14

145

15

147

16

148

17

149

18

150

19

151

20

152

21

156

22

160

23

164

24

166

25

169


Тестовий бал

Бал за шкалою
100 - 200

26

173

27

176

28

179

29

184

30

189

31

194

32

2007. Таблиця переведення тестових балів тесту з хімії НМТ до шкали 100 - 200

Тестовий бал

Бал за шкалою
100 - 200

6

100

7

108

8

116

9

124

10

128

11

132

12

135

13

138

14

140

15

142

16

143

17

144

18

146

19

147

20

148

21

149

22

150

23

152

24

154

25

156


Тестовий бал

Бал за шкалою
100 - 200

26

158

27

160

28

162

29

164

30

166

31

168

32

170

33

172

34

175

35

178

36

182

37

186

38

190

39

195

40

200


 


8. Таблиця переведення тестових балів тесту з географії НМТ до шкали 100 - 200

Тестовий бал

Бал за шкалою
100 - 200

7

100

8

107

9

114

10

119

11

124

12

128

13

131

14

134

15

136

16

138

17

140

18

142

19

144

20

145

21

146

22

147

23

148

24

149

25

150

26

151


Тестовий бал

Бал за шкалою
100 - 200

27

152

28

154

29

156

30

158

31

160

32

162

33

164

34

166

35

168

36

170

37

172

38

175

39

177

40

179

41

182

42

185

43

188

44

192

45

196

46

2009. Таблиця переведення тестових балів тесту з української літератури НМТ до шкали 100 - 200

Тестовий бал

Бал за шкалою
100 - 200

7

100

8

105

9

110

10

115

11

120

12

125

13

131

14

134

15

136

16

138

17

140

18

142

19

143

20

144

21

145

22

146

23

148

24

149

25

150


Тестовий бал

Бал за шкалою
100 - 200

26

152

27

154

28

156

29

157

30

159

31

160

32

162

33

163

34

165

35

167

36

170

37

172

38

175

39

177

40

180

41

183

42

186

43

191

44

195

45

20010. Таблиця переведення результатів матурального іспиту з польської мови до шкали 100 - 200

% набраних балів

Бал за шкалою
100 - 200

30

133

31

134

32

135

33

136

34

137

35

137

36

138

37

139

38

140

39

141

40

142

41

142

42

143

43

143

44

144

45

144

46

144

47

145

48

145

49

146

50

147

51

148

52

148

53

149

54

149

55

149


% набраних балів

Бал за шкалою
100 - 200

56

150

57

150

58

151

59

151

60

152

61

152

62

153

63

153

64

154

65

154

66

154

67

155

68

155

69

156

70

157

71

158

72

159

73

160

74

161

75

161

76

162

77

164

78

165

79

167

80

168

81

170


% набраних балів

Бал за шкалою
100 - 200

82

171

83

173

84

174

85

175

86

175

87

176

88

178

89

179

90

181

91

182

92

184

93

186

94

188

95

189

96

190

97

193

98

195

99

198

100

20011. Таблиця переведення результатів матурального іспиту з математики до шкали 100 - 200

% набраних балів

Бал за шкалою
100 - 200

30

133

31

134

32

135

33

136

34

137

35

139

36

139

37

139

38

140

39

141

40

142

41

143

42

144

43

144

44

145

45

146

46

146

47

147

48

147

49

147

50

148

51

148

52

148

53

149

54

149

55

149


% набраних балів

Бал за шкалою
100 - 200

56

150

57

150

58

150

59

151

60

151

61

151

62

151

63

152

64

152

65

152

66

153

67

154

68

154

69

155

70

156

71

156

72

157

73

158

74

158

75

159

76

161

77

162

78

163

79

165

80

166

81

167


% набраних балів

Бал за шкалою
100 - 200

82

169

83

170

84

171

85

172

86

173

87

174

88

175

89

177

90

179

91

181

92

183

93

185

94

187

95

189

96

191

97

193

98

196

99

198

100

200


 


12. Таблиця переведення результатів матурального іспиту з історії до шкали 100 - 200

% набраних балів

Бал за шкалою
100 - 200

30

132

31

134

32

135

33

136

34

137

35

138

36

139

37

140

38

140

39

141

40

141

41

142

42

142

43

143

44

144

45

144

46

145

47

145

48

146

49

146

50

147

51

147

52

148

53

148

54

149

55

149


% набраних балів

Бал за шкалою
100 - 200

56

150

57

151

58

151

59

152

60

152

61

153

62

153

63

154

64

154

65

155

66

155

67

156

68

156

69

157

70

158

71

158

72

159

73

159

74

160

75

161

76

162

77

163

78

164

79

165

80

166

81

168


% набраних балів

Бал за шкалою
100 - 200

82

169

83

170

84

172

85

173

86

175

87

176

88

177

89

178

90

180

91

181

92

183

93

184

94

188

95

190

96

192

97

194

98

196

99

198

100

200


 


13. Таблиця переведення результатів матурального іспиту з іноземної мови до шкали 100 - 200

% набраних балів

Бал за шкалою
100 - 200

30

133

31

134

32

135

33

136

34

137

35

138

36

139

37

139

38

140

39

141

40

142

41

143

42

144

43

144

44

145

45

146

46

146

47

147

48

147

49

147

50

148

51

148

52

148

53

149

54

149

55

149


% набраних балів

Бал за шкалою
100 - 200

56

150

57

150

58

150

59

151

60

151

61

151

62

151

63

152

64

152

65

152

66

153

67

154

68

154

69

155

70

156

71

156

72

157

73

158

74

158

75

159

76

161

77

162

78

163

79

165

80

166

81

167


% набраних балів

Бал за шкалою
100 - 200

82

169

83

170

84

171

85

172

86

173

87

174

88

175

89

177

90

179

91

181

92

183

93

185

94

187

95

189

96

191

97

193

98

196

99

198

100

200


 


14. Таблиця переведення результатів матурального іспиту з біології до шкали 100 - 200

% набраних балів

Бал за шкалою
100 - 200

30

134

31

135

32

135

33

136

34

137

35

138

36

139

37

140

38

141

39

142

40

143

41

144

42

144

43

145

44

145

45

145

46

146

47

146

48

147

49

147

50

148

51

148

52

149

53

149

54

150

55

150


% набраних балів

Бал за шкалою
100 - 200

56

150

57

151

58

151

59

152

60

152

61

153

62

153

63

154

64

154

65

155

66

155

67

156

68

156

69

156

70

157

71

157

72

158

73

159

74

160

75

161

76

162

77

163

78

165

79

167

80

168

81

169


% набраних балів

Бал за шкалою
100 - 200

82

170

83

171

84

173

85

174

86

175

87

176

88

178

89

179

90

181

91

182

92

184

93

186

94

188

95

189

96

190

97

193

98

195

99

198

100

200


 


15. Таблиця переведення результатів матурального іспиту з фізики та астрономії до шкали 100 - 200

% набраних балів

Бал за шкалою
100 - 200

30

133

31

134

32

135

33

136

34

137

35

139

36

139

37

139

38

140

39

141

40

142

41

143

42

144

43

144

44

145

45

146

46

146

47

147

48

147

49

147

50

148

51

148

52

148

53

149

54

149

55

149


% набраних балів

Бал за шкалою
100 - 200

56

150

57

150

58

150

59

151

60

151

61

151

62

151

63

152

64

152

65

152

66

153

67

154

68

154

69

155

70

156

71

156

72

157

73

158

74

158

75

159

76

161

77

162

78

163

79

165

80

166

81

167


% набраних балів

Бал за шкалою
100 - 200

82

169

83

170

84

171

85

172

86

173

87

174

88

175

89

177

90

179

91

181

92

183

93

185

94

187

95

189

96

191

97

193

98

196

99

198

100

200


 


16. Таблиця переведення результатів матурального іспиту з хімії до шкали 100 - 200

% набраних балів

Бал за шкалою
100 - 200

30

135

31

136

32

137

33

138

34

139

35

140

36

141

37

141

38

142

39

142

40

143

41

144

42

144

43

144

44

145

45

146

46

146

47

146

48

147

49

147

50

148

51

148

52

148

53

149

54

149

55

150


% набраних балів

Бал за шкалою
100 - 200

56

150

57

150

58

151

59

151

60

152

61

152

62

152

63

153

64

153

65

154

66

155

67

155

68

156

69

157

70

158

71

159

72

159

73

160

74

161

75

162

76

163

77

163

78

164

79

166

80

167

81

168


% набраних балів

Бал за шкалою
100 - 200

82

169

83

170

84

172

85

173

86

175

87

176

88

177

89

179

90

181

91

183

92

184

93

185

94

188

95

190

96

192

97

194

98

195

99

198

100

200


 


17. Таблиця переведення тестових балів тесту загальної навчальної компетентності ЄВІ до шкали 100 - 200

Тестовий бал

Бал за шкалою
100 - 200

5

100

6

104

7

108

8

112

9

116

10

120

11

125

12

130

13

135

14

139

15

143

16

147

17

151

18

153

19

156


Тестовий бал

Бал за шкалою
100 - 200

20

159

21

162

22

165

23

168

24

171

25

175

26

179

27

182

28

185

29

187

30

190

31

193

32

196

33

200


 


18. Таблиця переведення тестових балів тесту з іноземної мови ЄВІ до шкали 100 - 200

Тестовий бал

Бал за шкалою
100 - 200

5

100

6

108

7

116

8

124

9

130

10

134

11

137

12

140

13

143

14

146

15

148

16

150

17

152

18

154


Тестовий бал

Бал за шкалою
100 - 200

19

157

20

160

21

162

22

164

23

167

24

170

25

174

26

177

27

182

28

188

29

194

30

200


 


19. Таблиця переведення тестових балів предметних тестів ЄФВВ до шкали 100 - 200

Тестовий бал

Бал за шкалою
100 - 200

35

100

36

101

37

102

38

103

39

104

40

105

41

106

42

107

43

108

44

109

45

110

46

111

47

112

48

113,5

49

115

50

116,5

51

118

52

119,5

53

121

54

122,5

55

124

56

125,5

57

127

58

128,5

59

130

60

131,5

61

133

62

134,5

63

136

64

137,5

65

139

66

140,5

67

142

68

143,5

69

145

70

146,5


% набраних балів

Бал за шкалою
100 - 200

71

148

72

149

73

150

74

151

75

152

76

153

77

154

78

155

79

156

80

157

81

158

82

159

83

160

84

161

85

162

86

163

87

164

88

165

89

166

90

167

91

168

92

169

93

170

94

171

95

172

96

173

97

174

98

175

99

176

100

177

101

178

102

179

103

180

104

181

105

182

106

183


% набраних балів

Бал за шкалою
100 - 200

107

183,5

108

184

109

184,5

110

185

111

185,5

112

186

113

186,5

114

187

115

187,5

116

188

117

188,5

118

189

119

189,5

120

190

121

190,5

122

191

125

192,5

126

193

127

193,5

128

194

129

194,5

130

195

131

195,5

132

196

133

196,5

134

197

135

197,5

136

198

137

198,5

138

199

139

199,5

140

200


 


 

Додаток 6
до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2024 році
(пункт 8 розділу VII)


Перелік
спеціальностей, яким надається особлива підтримка

Шифр галузі

Галузь знань

Код спеціальності

Назва спеціальності

1

2

3

4

01

Освіта/Педагогіка

012

Дошкільна освіта

013

Початкова освіта

014

Середня освіта (за предметними спеціальностями: 014.04 - 014.10, 014.15 - 014.16)

015

Професійна освіта (за спеціалізаціями)

10

Природничі науки

102

Хімія

103

Науки про Землю

104

Фізика та астрономія

105

Прикладна фізика та наноматеріали

11

Математика та статистика

111

Математика

112

Статистика

13

Механічна інженерія

131

Прикладна механіка

132

Матеріалознавство

133

Галузеве машинобудування

134

Авіаційна та ракетно-космічна техніка

135

Суднобудування

136

Металургія

14

Електрична інженерія

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

142

Енергетичне машинобудування

143

Атомна енергетика

144

Теплоенергетика

145

Відновлювальні джерела енергії та гідроенергетика

16

Хімічна інженерія та біоінженерія

161

Хімічні технології та інженерія

17

Електроніка, автоматизація та електронні комунікації

171

Електроніка

172

Електронні комунікації та радіотехніка

173

Авіоніка

174

Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка

175

Інформаційно-вимірювальні технології

176

Мікро- та наносистемна техніка

18

Виробництво та технології

181

Харчові технології

182

Технології легкої промисловості

183

Технології захисту навколишнього середовища

184

Гірництво

185

Нафтогазова інженерія та технології

187

Деревообробні та меблеві технології

19

Архітектура та будівництво

192

Будівництво та цивільна інженерія

194

Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

20

Аграрні науки та продовольство

201

Агрономія

202

Захист і карантин рослин

203

Садівництво, плодоовочівництво та виноградарство

204

Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

205

Лісове господарство

206

Садово-паркове господарство

207

Водні біоресурси та аквакультура

208

Агроінженерія

25

Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону

251

Державна безпека

252

Безпека державного кордону

253

Військове управління (за видами збройних сил)

254

Забезпечення військ (сил)

255

Озброєння та військова техніка

26

Цивільна безпека

261

Пожежна безпека

263

Цивільна безпека

27

Транспорт

271

Морський та внутрішній водний транспорт (крім спеціалізації 271.01)

272

Авіаційний транспорт

273

Залізничний транспорт

274

Автомобільний транспорт

275

Транспортні технології (за видами) (крім 275.01 і 275.04)


 

Додаток 7
до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2024 році
(пункт 8 розділу VII)


Перелік
вагових коефіцієнтів оцінок предметів національного мультипредметного тесту та творчого конкурсу

Код

Найменування спеціальності (спеціалізації, предметної спеціальності)

Конкурсні предмети

основний блок

додатковий блок

перший (українська мова)
(К1)

другий (математика)
(К2)

третій (історія України)
(К3)

четвертий (іноземна мова)
(К4)

четвертий (біологія)
(К4)

четвертий (фізика)
(К4)

четвертий (хімія)
(К4)

четвертий (українська література)
(К4)

четвертий (географія)
(К4)

творчий конкурс
(КТ)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

011

Освітні, педагогічні науки

0,35

0,25

0,4

0,4

0,4

0,25

0,25

0,25

0,4

-

012

Дошкільна освіта

0,35

0,25

0,4

0,4

0,4

0,25

0,25

0,35

0,4

-

013

Початкова освіта

0,35

0,4

0,25

0,35

0,25

0,25

0,25

0,35

0,25

-

014

Середня освіта (за предметними спеціальностями)

014.01

Середня освіта (Українська мова і література)

0,5

0,2

0,3

0,4

0,25

0,2

0,2

0,5

0,3

-

014.02

Середня освіта (Мова та зарубіжна література (із зазначенням мови)) - для всіх інших мов

0,4

0,3

0,3

0,5

0,25

0,25

0,25

0,4

0,3

-

014.03

Середня освіта (Історія)

0,3

0,2

0,5

0,3

0,25

0,2

0,2

0,3

0,3

-

014.04

Середня освіта (Математика)

0,3

0,5

0,2

0,3

0,3

0,5

0,3

0,2

0,2

-

014.05

Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)

0,3

0,35

0,35

0,3

0,5

0,3

0,3

0,3

0,35

-

014.06

Середня освіта (Хімія)

0,3

0,35

0,35

0,35

0,35

0,35

0,5

0,3

0,35

-

014.07

Середня освіта (Географія)

0,3

0,35

0,35

0,35

0,35

0,35

0,35

0,3

0,5

-

014.08

Середня освіта (Фізика та астрономія)

0,3

0,5

0,2

0,3

0,3

0,5

0,3

0,2

0,2

-

014.09

Середня освіта (Інформатика)

0,3

0,5

0,2

0,3

0,3

0,5

0,3

0,2

0,2

-

014.10

Середня освіта (Трудове навчання та технології)

0,35

0,4

0,25

0,25

0,3

0,4

0,3

0,3

0,25

-

014.11

Середня освіта (Фізична культура)

0,4

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

-

014.12

Середня освіта (Образотворче мистецтво)

0,4

0,25

0,35

0,35

0,2

0,2

0,2

0,35

0,35

-

014.13

Середня освіта (Музичне мистецтво)

0,4

0,25

0,35

0,35

0,2

0,2

0,2

0,35

0,35

-

014.15

Середня освіта (Природничі науки)

0,4

0,3

0,3

0,3

0,4

0,4

0,4

0,3

0,4

-

014.16

Середня освіта (Захист України)

0,4

0,3

0,4

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,4

-

015

Професійна освіта (за спеціалізаціями) - для інших спеціалізацій

0,35

0,4

0,25

0,25

0,3

0,4

0,3

0,3

0,25

-

015.31, 015.32, 015.33, 015.39

Професійна освіта (за спеціалізаціями)

0,3

0,5

0,2

0,3

0,3

0,3

0,3

0,2

0,2

-

015.34, 015.35, 015.36, 015.37, 015.38

Професійна освіта (за спеціалізаціями)

0,35

0,4

0,25

0,3

0,3

0,3

0,3

0,2

0,25

-

016

Спеціальна освіта

0,4

0,3

0,3

0,3

0,5

0,3

0,3

0,3

0,3

-

017

Фізична культура і спорт

0,25

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,25

021

Аудіовізуальне мистецтво та виробництво

0,25

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,6

022

Дизайн (крім спеціалізацій "Графічний дизайн", "Дизайн одягу (взуття)", "Дизайн середовища", "Промисловий дизайн")

0,35

0,4

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

-

022

Дизайн (за спеціалізаціями "Графічний дизайн", "Дизайн одягу (взуття)", "Дизайн середовища", "Промисловий дизайн")

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,6

023

Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,6

024

Хореографія

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,6

025

Музичне мистецтво

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,6

026

Сценічне мистецтво

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,6

027

Музеєзнавство, пам'яткознавство

0,25

0,25

0,5

0,25

0,2

0,2

0,2

0,25

0,5

-

028

Менеджмент соціокультурної діяльності

0,3

0,4

0,3

0,3

0,2

0,2

0,2

0,3

0,4

-

029

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

0,35

0,25

0,4

0,3

0,2

0,2

0,2

0,35

0,4

-

031

Релігієзнавство

0,3

0,25

0,45

0,45

0,2

0,2

0,2

0,45

0,45

-

032

Історія та археологія

0,25

0,25

0,5

0,5

0,2

0,2

0,2

0,25

0,25

-

033

Філософія

0,35

0,25

0,4

0,4

0,2

0,2

0,2

0,35

0,25

-

034

Культурологія

0,25

0,25

0,5

0,5

0,2

0,2

0,2

0,5

0,25

-

035.01

Філологія

0,5

0,25

0,25

0,25

0,2

0,2

0,2

0,5

0,25

-

035 (інші)

Філологія

0,4

0,3

0,3

0,4

0,2

0,2

0,2

0,4

0,3

-

041

Богослов'я

0,3

0,25

0,45

0,45

0,2

0,2

0,2

0,45

0,25

-

051

Економіка

0,35

0,4

0,25

0,25

0,2

0,2

0,2

0,25

0,35

-

052

Політологія

0,35

0,4

0,25

0,25

0,2

0,2

0,2

0,25

0,25

-

053

Психологія

0,35

0,4

0,25

0,25

0,4

0,2

0,2

0,25

0,25

-

054

Соціологія

0,35

0,4

0,25

0,25

0,2

0,2

0,2

0,25

0,25

-

061

Журналістика

0,45

0,3

0,25

0,35

0,2

0,2

0,2

0,45

0,25

-

071

Облік і оподаткування

0,35

0,4

0,25

0,25

0,2

0,2

0,2

0,25

0,35

-

072

Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

0,35

0,4

0,25

0,25

0,2

0,2

0,2

0,25

0,35

-

073

Менеджмент

0,35

0,4

0,25

0,25

0,2

0,2

0,2

0,25

0,35

-

075

Маркетинг

0,35

0,4

0,25

0,25

0,2

0,2

0,2

0,25

0,35

-

076

Підприємництво та торгівля

0,35

0,4

0,25

0,25

0,2

0,2

0,2

0,25

0,35

-

081

Право

0,35

0,25

0,4

0,4

0,25

0,25

0,25

0,35

0,25

-

091

Біологія та біохімія

0,3

0,35

0,35

0,3

0,5

0,35

0,35

0,2

0,35

-

101

Екологія

0,3

0,35

0,35

0,3

0,4

0,35

0,4

0,3

0,4

-

102

Хімія

0,3

0,35

0,35

0,3

0,35

0,35

0,5

0,2

0,35

-

103

Науки про Землю

0,35

0,4

0,25

0,3

0,35

0,4

0,4

0,25

0,5

-

104

Фізика та астрономія

0,3

0,5

0,2

0,3

0,25

0,5

0,3

0,2

0,2

-

105

Прикладна фізика та наноматеріали

0,3

0,5

0,2

0,3

0,25

0,5

0,4

0,2

0,2

-

106

Географія

0,3

0,35

0,35

0,35

0,35

0,35

0,35

0,2

0,5

-

111

Математика

0,3

0,5

0,2

0,2

0,2

0,4

0,2

0,2

0,2

-

112

Статистика

0,3

0,5

0,2

0,2

0,2

0,4

0,2

0,2

0,2

-

113

Прикладна математика

0,3

0,5

0,2

0,3

0,2

0,4

0,2

0,2

0,2

-

121

Інженерія програмного забезпечення

0,3

0,5

0,2

0,3

0,2

0,4

0,2

0,2

0,2

-

122

Комп'ютерні науки

0,3

0,5

0,2

0,3

0,2

0,4

0,2

0,2

0,2

-

123

Комп'ютерна інженерія

0,3

0,5

0,2

0,3

0,2

0,4

0,2

0,2

0,2

-

124

Системний аналіз

0,3

0,5

0,2

0,3

0,2

0,4

0,2

0,2

0,2

-

125

Кібербезпека та захист інформації

0,3

0,5

0,2

0,3

0,2

0,4

0,2

0,2

0,2

-

126

Інформаційні системи та технології

0,3

0,5

0,2

0,3

0,2

0,4

0,2

0,2

0,2

-

131

Прикладна механіка

0,3

0,5

0,2

0,25

0,2

0,5

0,2

0,2

0,2

-

132

Матеріалознавство

0,3

0,5

0,2

0,25

0,2

0,5

0,5

0,2

0,2

-

133

Галузеве машинобудування

0,3

0,5

0,2

0,25

0,2

0,5

0,2

0,2

0,2

-

134

Авіаційна та ракетно-космічна техніка

0,3

0,5

0,2

0,25

0,2

0,5

0,2

0,2

0,2

-

135

Суднобудування

0,3

0,5

0,2

0,25

0,2

0,5

0,2

0,2

0,2

-

136

Металургія

0,3

0,5

0,2

0,25

0,2

0,5

0,5

0,2

0,2

-

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

0,3

0,5

0,2

0,25

0,2

0,5

0,2

0,2

0,2

-

142

Енергетичне машинобудування

0,3

0,5

0,2

0,25

0,2

0,5

0,2

0,2

0,2

-

143

Атомна енергетика

0,3

0,5

0,2

0,25

0,2

0,5

0,5

0,2

0,2

-

144

Теплоенергетика

0,3

0,5

0,2

0,25

0,2

0,5

0,2

0,2

0,2

-

145

Відновлювальні джерела енергії та гідроенергетика

0,3

0,5

0,2

0,25

0,2

0,5

0,2

0,2

0,2

-

161

Хімічні технології та інженерія

0,3

0,5

0,2

0,25

0,3

0,2

0,5

0,2

0,2

-

162

Біотехнології та біоінженерія

0,35

0,35

0,3

0,3

0,5

0,5

0,5

0,25

0,3

-

163

Біомедична інженерія

0,35

0,35

0,3

0,3

0,5

0,5

0,5

0,25

0,3

-

171

Електроніка

0,3

0,5

0,2

0,25

0,2

0,5

0,2

0,2

0,2

-

172

Електронні комунікації та радіотехніка

0,3

0,5

0,2

0,25

0,2

0,5

0,2

0,2

0,2

-

173

Авіоніка

0,3

0,5

0,2

0,25

0,2

0,5

0,2

0,2

0,2

-

174

Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка

0,3

0,5

0,2

0,25

0,2

0,5

0,2

0,2

0,2

-

175

Інформаційно-вимірювальні технології

0,3

0,5

0,2

0,25

0,2

0,5

0,2

0,2

0,2

-

176

Мікро- та наносистемна техніка

0,3

0,5

0,2

0,25

0,2

0,5

0,2

0,2

0,2

-

181

Харчові технології

0,3

0,5

0,2

0,3

0,2

0,5

0,5

0,2

0,2

-

182

Технології легкої промисловості

0,3

0,5

0,2

0,25

0,2

0,5

0,5

0,2

0,2

-

183

Технології захисту навколишнього середовища

0,3

0,5

0,2

0,25

0,5

0,5

0,5

0,2

0,2

-

184

Гірництво

0,3

0,5

0,2

0,25

0,5

0,5

0,5

0,2

0,3

-

185

Нафтогазова інженерія та технології

0,3

0,5

0,2

0,25

0,5

0,5

0,5

0,2

0,3

-

186

Видавництво та поліграфія

0,3

0,5

0,2

0,3

0,2

0,5

0,5

0,2

0,2

-

187

Деревообробні та меблеві технології

0,3

0,5

0,2

0,25

0,5

0,5

0,5

0,2

0,2

-

191

Архітектура та містобудування

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,6

192

Будівництво та цивільна інженерія

0,3

0,5

0,2

0,25

0,2

0,5

0,2

0,2

0,2

-

193

Геодезія та землеустрій

0,3

0,5

0,2

0,25

0,2

0,5

0,2

0,2

0,2

-

194

Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

0,3

0,5

0,2

0,25

0,2

0,5

0,2

0,2

0,2

-

201

Агрономія

0,4

0,3

0,3

0,35

0,5

0,3

0,5

0,3

0,3

-

202

Захист і карантин рослин

0,4

0,3

0,3

0,35

0,5

0,3

0,5

0,3

0,3

-

203

Садівництво, плодоовочівництво та виноградарство

0,4

0,3

0,3

0,35

0,5

0,3

0,5

0,3

0,3

-

204

Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

0,4

0,3

0,3

0,35

0,5

0,5

0,5

0,3

0,3

-

205

Лісове господарство

0,35

0,4

0,25

0,35

0,5

0,5

0,3

0,25

0,25

-

206

Садово-паркове господарство

0,35

0,4

0,25

0,35

0,5

0,4

0,4

0,25

0,25

-

207

Водні біоресурси та аквакультура

0,4

0,3

0,3

0,35

0,5

0,5

0,5

0,3

0,3

-

208

Агроінженерія

0,3

0,4

0,3

0,35

0,5

0,5

0,3

0,25

0,3

-

211

Ветеринарна медицина

0,35

0,4

0,25

0,3

0,5

0,5

0,3

0,25

0,25

-

221

Стоматологія

0,35

0,4

0,25

0,25

0,5

0,5

0,35

0,25

0,25

-

222

Медицина

0,35

0,4

0,25

0,25

0,5

0,5

0,35

0,25

0,25

-

223

Медсестринство

0,35

0,4

0,25

0,25

0,5

0,5

0,35

0,25

0,25

-

224

Технології медичної діагностики та лікування

0,35

0,4

0,25

0,25

0,5

0,5

0,35

0,25

0,25

-

225

Медична психологія

0,35

0,4

0,25

0,25

0,5

0,5

0,35

0,25

0,25

-

226

Фармація, промислова фармація

0,35

0,4

0,25

0,25

0,5

0,5

0,5

0,25

0,25

-

227

Терапія та реабілітація

0,35

0,4

0,25

0,25

0,5

0,5

0,35

0,25

0,25

-

228

Педіатрія

0,35

0,4

0,25

0,25

0,5

0,5

0,35

0,25

0,25

-

229

Громадське здоров'я

0,35

0,4

0,25

0,25

0,5

0,5

0,35

0,25

0,25

-

231

Соціальна робота

0,35

0,4

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

-

232

Соціальне забезпечення

0,35

0,4

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

-

241

Готельно-ресторанна справа

0,4

0,3

0,3

0,5

0,3

0,25

0,3

0,3

0,3

-

242

Туризм і рекреація

0,4

0,3

0,3

0,5

0,35

0,25

0,25

0,3

0,3

-

256

Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)

0,3

0,5

0,2

0,25

0,2

0,5

0,2

0,2

0,2

-

257

Управління інформаційною безпекою

0,3

0,5

0,2

0,3

0,2

0,4

0,2

0,2

0,2

-

261

Пожежна безпека

0,35

0,4

0,25

0,25

0,3

0,35

0,35

0,25

0,25

-

262

Правоохоронна діяльність

0,35

0,3

0,35

0,35

0,3

0,25

0,25

0,25

0,35

-

263

Цивільна безпека

0,35

0,4

0,25

0,25

0,35

0,35

0,35

0,25

0,25

-

271

Морський та внутрішній водний транспорт (всі спеціалізації)

0,3

0,5

0,2

0,5

0,2

0,5

0,2

0,2

0,2

-

272

Авіаційний транспорт

0,3

0,5

0,2

0,5

0,2

0,5

0,2

0,2

0,2

-

273

Залізничний транспорт

0,3

0,5

0,2

0,5

0,2

0,5

0,2

0,2

0,2

-

274

Автомобільний транспорт

0,3

0,5

0,2

0,5

0,2

0,5

0,2

0,2

0,2

-

275

Транспортні технології (за видами) - для всіх

0,3

0,5

0,2

0,5

0,2

0,5

0,2

0,2

0,2

-

281

Публічне управління та адміністрування

0,3

0,4

0,3

0,5

0,2

0,2

0,2

0,2

0,3

-

291

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

0,4

0,3

0,3

0,5

0,2

0,2

0,2

0,3

0,3

-

292

Міжнародні економічні відносини

0,3

0,4

0,3

0,5

0,2

0,2

0,2

0,2

0,3

-

293

Міжнародне право

0,4

0,2

0,4

0,5

0,2

0,2

0,2

0,3

0,4

-


 

Додаток 8
до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2024 році
(пункт 10 розділу VII)


Перелік
предметних тестів єдиного вступного фахового випробування для вступу для здобуття ступеня магістра на основі НРК6, НРК7

Шифр

Галузь знань

Код

Назва спеціальності

Єдине фахове вступне випробування

1

2

3

4

5

01

Освіта/Педагогіка

011

Освітні, педагогічні науки

предметний тест з педагогіки та психології

012

Дошкільна освіта

предметний тест з педагогіки та психології

013

Початкова освіта

предметний тест з педагогіки та психології

014

Середня освіта (за предметними спеціальностями)

предметний тест з педагогіки та психології

015

Професійна освіта (за спеціалізаціями)

предметний тест з педагогіки та психології

016

Спеціальна освіта

предметний тест з педагогіки та психології

 
05

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка

предметний тест з економіки та міжнародної економіки

052

Політологія

предметний тест з політології та міжнародних відносин

053

Психологія

предметний тест з психології та соціології або предметний тест з педагогіки та психології (на вибір вступника)

054

Соціологія

предметний тест з психології та соціології

06

Журналістика

061

Журналістика

один з предметних тестів на вибір вступника

07

Управління та адміністрування

071

Облік і оподаткування

предметний тест з обліку та фінансів

072

Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

предметний тест з обліку та фінансів

073

Менеджмент

предметний тест з управління та адміністрування

075

Маркетинг

предметний тест з управління та адміністрування

076

Підприємництво та торгівля

предметний тест з управління та адміністрування

08

Право

081

Право

предметний тест з права та міжнародного права

12

Інформаційні технології

121

Інженерія програмного забезпечення

предметний тест з інформаційних технологій

122

Комп'ютерні науки

предметний тест з інформаційних технологій

123

Комп'ютерна інженерія

предметний тест з інформаційних технологій

124

Системний аналіз

предметний тест з інформаційних технологій

125

Кібербезпека та захист інформації

предметний тест з інформаційних технологій

126

Інформаційні системи та технології

предметний тест з інформаційних технологій

24

Сфера обслуговування

241

Готельно-ресторанна справа

один з предметних тестів на вибір вступника

242

Туризм

один з предметних тестів на вибір вступника

28

Публічне управління та адміністрування

281

Публічне управління та адміністрування

один з предметних тестів на вибір вступника

29

Міжнародні відносини

291

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

предметний тест з політології та міжнародних відносин

292

Міжнародні економічні відносини

предметний тест з економіки та міжнародної економіки

293

Міжнародне право

предметний тест з права та міжнародного права


 

Додаток 9
до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2024 році
(пункт 10 розділу VII)


Перелік
предметних тестів єдиного вступного фахового випробування для вступу для здобуття ступеня бакалавра на основі НРК5

Шифр

Галузь знань

Код

Назва спеціальності

Єдине фахове вступне випробування

1

2

3

4

5

02

Культура і мистецтво

028

Менеджмент соціокультурної діяльності

предметний тест з економіки та управління

05

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка

предметний тест з економіки та управління

07

Управління та адміністрування

071

Облік і оподаткування

предметний тест з економіки та управління

072

Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

предметний тест з економіки та управління

073

Менеджмент

предметний тест з економіки та управління

075

Маркетинг

предметний тест з економіки та управління

076

Підприємництво та торгівля

предметний тест з економіки та управління

20

Аграрні науки та продовольство

201

Агрономія

предметний тест з аграрних наук

202

Захист і карантин рослин

предметний тест з аграрних наук

203

Садівництво, плодоовочівництво та виноградарство

предметний тест з аграрних наук

204

Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

предметний тест з аграрних наук

205

Лісове господарство

предметний тест з аграрних наук

206

Садово-паркове господарство

предметний тест з аграрних наук

207

Водні біоресурси та аквакультура

предметний тест з аграрних наук

208

Агроінженерія

предметний тест з аграрних наук

28

Публічне управління та адміністрування

281

Публічне управління та адміністрування

предметний тест з економіки та управління


 

Додаток 10
до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2024 році
(пункт 4 розділу IX)


Матеріали
для розробки технічного завдання до алгоритму адресного розміщення бюджетних місць в 2024 році

I. Сфера використання алгоритму

1. Алгоритм призначений для розподілу місць державного та регіонального замовлення для прийому вступників на здобуття вищої освіти ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань) магістра за денною та заочною формами здобуття освіти на основі ПЗСО, НРК5, НРК6, НРК7 (далі - Контингент) відповідно до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2024 році (далі - Порядок прийому).

2. Алгоритм не застосовується до іноземців та осіб без громадянства, крім громадян Республіки Польща та осіб, які постійно проживають в Україні, осіб, яких визнано біженцями, та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, які беруть участь у конкурсі на місця державного замовлення відповідно до пункту 9 розділу XIV Порядку прийому.

3. Розділи II - IV описують вимоги до алгоритму в частині адресного розміщення бюджетних місць.

II. Підготовка та корегування вхідної інформації

1. Конкурси можуть поділятись на субконкурси в межах кожного з них. Субконкурс А - пропозиція закладу вищої освіти в межах певного конкурсу для прийому вступників з числа осіб, які мають право на вступ за квотою-1. Субконкурс Б - пропозиція закладу вищої освіти в межах певного конкурсу з числа осіб, які мають право на вступ за квотою-2. Субконкурс ББ - пропозиція закладу вищої освіти в межах певного конкурсу з числа осіб, які користуються спеціальними умовами у вигляді участі у конкурсному відборі за результатами лише творчого конкурсу (у разі його проведення) або лише співбесіди (для інших спеціальностей) з можливістю зарахування на навчання на підставі отриманої позитивної оцінки. Субконкурс А, субконкурс Б і субконкурс ББ утворюються в разі наявності вступників відповідних категорій. Субконкурс В - пропозиція закладу вищої освіти в межах певного конкурсу для всіх вступників, включаючи осіб зазначених категорій, які не будуть рекомендовані в межах субконкурсу А і субконкурсу Б. Невикористаний розмір квоти-1 та квоти-2 використовується в субконкурсі В.

2. Якщо наявні вступники, які допущені до участі в конкурсі та мають право на участь у субконкурсі А, та/або субконкурсі Б, та/або субконкурсі ББ, замість конкурсу в алгоритмі використовується субконкурс А, та/або субконкурс Б, та/або субконкурс ББ і субконкурс В цього конкурсу, які формуються так:

вступники, допущені до участі в конкурсі, допускаються до участі в субконкурсі В цього конкурсу з визначеною для конкурсу пріоритетністю. Рейтинговий список вступників для субконкурсу В збігається з рейтинговим списком конкурсу. Субконкурс В успадковує максимальний (загальний) обсяг державного або регіонального замовлення конкурсу;

вступники, які допущені до участі в конкурсі та мають право на участь у субконкурсі А, допускаються до участі в субконкурсі А цього конкурсу з пріоритетністю, яка встановлюється на 0,5 менше (тепер мінімальне можливе значення пріоритетності дорівнює 0,5 якщо немає учасників у субконкурсі Б або субконкурсі ББ), ніж визначена для конкурсу.

Рейтинговий список вступників для субконкурсу А успадковується з рейтингового списку конкурсу. Обсяг державного або регіонального замовлення для субконкурсу А встановлюється в розмірі квоти-1 відповідного конкурсу;

вступники, які допущені до участі в конкурсі та мають право на участь у субконкурсі ББ, допускаються до участі в субконкурсі ББ цього конкурсу з пріоритетністю, яка встановлюється на 0,7 менше (тепер мінімальне можливе значення пріоритетності дорівнює 0,3), ніж визначена для конкурсу.

Рейтинговий список вступників для субконкурсу ББ успадковується з рейтингового списку конкурсу. Обсяг державного або регіонального замовлення для субконкурсу ББ встановлюється в розмірі максимального (загального) обсягу державного або регіонального замовлення відповідного конкурсу;

вступники, які допущені до участі в конкурсі та мають право на участь у субконкурсі Б, допускаються до участі в субконкурсі Б цього конкурсу з пріоритетністю, яка встановлюється на 0,6 менше (тепер мінімальне можливе значення пріоритетності дорівнює 0,4, якщо немає учасників у субконкурсі ББ), ніж визначена для конкурсу. Рейтинговий список вступників для субконкурсу Б успадковується з рейтингового списку конкурсу. Обсяг державного або регіонального замовлення для субконкурсу Б встановлюється в розмірі квоти-2 відповідного конкурсу.

4. Конкурс на загальних умовах - конкурс (який не поділявся на субконкурси) або субконкурс В у межах конкурсу, який поділено на субконкурси.

5. Розрахунковий конкурс - конкурс, або субконкурс А, або субконкурс Б, або субконкурс ББ, або субконкурс В.

6. Обсяг розрахункового конкурсу - максимальний (загальний) обсяг державного чи регіонального замовлення (для конкурсу, субконкурсу В, субконкурсу ББ) або обсяг квоти-1 для субконкурсу А, або обсяг квоти-2 для субконкурсу Б).

III. Визначення рекомендованих до зарахування за конкурсами

1. Етап А.

Перший крок.

Кожному розрахунковому конкурсу пропонується перелік вступників, для яких цей розрахунковий конкурс має найвищу пріоритетність. Кожний розрахунковий конкурс включає до списку очікування кращих за власним рейтинговим списком вступників із запропонованих вступників у кількості, що не перевищує обсягу розрахункового конкурсу, а решті відмовляє.

Кожна група субконкурсів кожного конкурсу (субконкурс А, та/або субконкурс Б, та/або субконкурс ББ і субконкурс В) перевіряється на перевищення максимального (загального) обсягу державного чи регіонального замовлення конкурсу. У разі перевищення визначається відповідна кількість вступників із субконкурсу В з нижчими позиціями в рейтинговому списку вступників, які отримують відмову.

Кожний широкий конкурс перевіряється на перевищення суперобсягу державного замовлення. У разі перевищення за об'єднаним списком очікування визначається відповідна кількість вступників (не із субконкурсів А, і не із субконкурсів Б, і не із субконкурсів ББ) з найменшими значеннями конкурсного бала (за рівних конкурсних балів - з урахуванням пункту 2 розділу IX Порядку прийому), які також отримують відмову.

K-ий крок (K > 1).

На наступних кроках кожний вступник, який на цей момент не внесений до списку очікування жодного розрахункового конкурсу, пропонується тому розрахунковому конкурсу, який має для нього найвищу пріоритетність (крім тих, де він уже отримав відмову).

Кожний розрахунковий конкурс об'єднує наявний у нього список очікування та отриману пропозицію, формує новий список очікування за власним рейтинговим списком вступників у кількості, що не перевищує обсягу розрахункового конкурсу, а решті відмовляє.

Кожна група субконкурсів кожного конкурсу (субконкурс А, та/або субконкурс Б, та/або субконкурс ББ і субконкурс В) перевіряється на перевищення максимального (загального) обсягу державного або регіонального замовлення конкурсу. У разі перевищення визначається відповідна кількість вступників із субконкурсу В з нижчими позиціями в його рейтинговому списку вступників, які отримують відмову.

Кожний широкий конкурс перевіряється на перевищення суперобсягу державного замовлення. У разі перевищення з об'єднаним списком очікування визначається відповідна кількість вступників (не із субконкурсів А, і не із субконкурсів Б, і не із субконкурсів ББ) з найменшими значеннями конкурсного бала (за рівних конкурсних балів - з урахуванням пункту 2 розділу IX Порядку прийому), які також отримують відмову.

Етап А вважається виконаним, коли вичерпується перелік пропозицій вступників до розрахункових конкурсів, які не перебувають у списках очікування та не отримали відмови за всіма розрахунковими конкурсами. Перехід до етапу Б.

2. Етап Б.

Якщо наявні конкурси, в яких кількість вступників у списку очікування (сума вступників у списках очікування субконкурсу А, та/або субконкурсу Б, та/або субконкурсу ББ і субконкурсу В) менше ніж мінімальний обсяг державного або регіонального замовлення, такі конкурси анулюються, а вступники з їх списків очікування виключаються, отримують відмову і помічаються як такі, що допущені до етапу В.

Фіналіст розрахункового конкурсу - вступник з найнижчим положенням у рейтинговому списку розрахункового конкурсу, включений до списку очікування, після завершення етапу А.

Фіналіст широкого конкурсу - вступник, крім вступників із субконкурсів А, Б та ББ, з найнижчим положенням у широкому рейтинговому списку широкого конкурсу, включений до списку очікування, після завершення етапу А.

Перехід до етапу В.

3. Етап В.

K-й крок (K >= 1).

Кожний допущений до етапу В вступник, який на цей момент не внесений до списку очікування жодного розрахункового конкурсу, пропонується тому розрахунковому конкурсу, який має для нього найвищу пріоритетність (крім тих, де він уже отримав відмову в межах етапів А та В). Кожний розрахунковий конкурс включає до свого списку очікування вступників з отриманих пропозицій.

Кожен розрахунковий конкурс перевіряється на перевищення обсягу розрахункового конкурсу. У разі перевищення визначається відповідна кількість вступників, допущених до етапу В, з нижчими позиціями в рейтинговому списку вступників, які отримують відмову, за винятком тих вступників, чия позиція в рейтинговому списку розрахункового конкурсу вища за позицію фіналіста розрахункового конкурсу.

Кожна група субконкурсів кожного конкурсу (субконкурс А, та/або субконкурс Б, та/або субконкурс ББ і субконкурс В) перевіряється на перевищення максимального (загального) обсягу державного або регіонального замовлення конкурсу. У разі перевищення визначається відповідна кількість вступників, допущених до етапу В, із субконкурсу В з нижчими позиціями в його рейтинговому списку вступників, які отримують відмову, за винятком тих вступників, чия позиція вища за позицію фіналіста розрахункового конкурсу відповідного субконкурсу В.

Кожний широкий конкурс перевіряється на перевищення суперобсягу державного замовлення і в разі перевищення за об'єднаним списком очікування визначається відповідна кількість вступників (не із субконкурсів А, не із субконкурсів Б, не із субконкурсів ББ), допущених до етапу В, з найменшими значеннями конкурсного бала (за рівних конкурсних балів - з урахуванням пункту 2 розділу IX Порядку прийому), які також отримують відмову, за винятком тих вступників, чия позиція в широкому рейтинговому списку вища за позицію фіналіста широкого конкурсу.

Етап В вважається виконаним, коли вичерпується перелік пропозицій вступників (допущених до етапу В) до розрахункових конкурсів, які не перебувають у списках очікування та не отримали відмови за всіма розрахунковими конкурсами.

Вступники, які на цей момент залишились у списках очікування, одержують рекомендацію до зарахування. Кількість вступників, що одержали рекомендацію, визначає кількість рекомендованих за кожним конкурсом вступників.

IV. Критерії верифікації справедливості роботи алгоритму

1. Для вступника А, який був допущений до конкурсного відбору і не отримав рекомендації до зарахування до конкретного конкурсу X, результат справедливий, якщо:

для вступника, що не має права на зарахування за квотою-1, квотою-2, і не користується спеціальними умовами у вигляді участі у конкурсному відборі за результатами лише творчого конкурсу (у разі його проведення) або лише співбесіди (для інших спеціальностей) з можливістю зарахування на навчання на підставі отриманої позитивної оцінки, виконується хоча б одне з тверджень 1 або 2;

для вступника, що має право на зарахування за квотою-1, квотою-2, або користується спеціальними умовами у вигляді участі у конкурсному відборі за результатами лише творчого конкурсу (у разі його проведення) або лише співбесіди (для інших спеціальностей) з можливістю зарахування на навчання на підставі отриманої позитивної оцінки, виконується твердження 1 або одночасно виконуються твердження 2 та 3.

2. Твердження:

1) вступник А отримав рекомендацію до іншого конкурсу за вищою для нього пріоритетністю;

2) не існує жодного вступника Б, рекомендованого до зарахування в конкурсі X (за винятком осіб, які отримали рекомендацію в межах квоти-1, квоти-2, спеціальних умов у вигляді участі у конкурсному відборі за результатами лише творчого конкурсу (у разі його проведення) або лише співбесіди (для інших спеціальностей) з можливістю зарахування на навчання на підставі отриманої позитивної оцінки, який має конкурсний бал не вище ніж у вступника А, у разі рівності конкурсних балів - має місце в рейтинговому списку нижче ніж вступник А, та (якщо конкурс X входить до широкого конкурсу):

не існує жодного вступника Б, рекомендованого до зарахування в іншому конкурсі Y широкого конкурсу, до якого входить конкурс X (за винятком осіб, які отримали рекомендацію в межах квоти-1, квоти-2, спеціальних умов у вигляді участі у конкурсному відборі за результатами лише творчого конкурсу (у разі його проведення) або лише співбесіди (для інших спеціальностей) з можливістю зарахування на навчання на підставі отриманої позитивної оцінки, який має конкурсний бал у конкурсі Y не вище ніж вступник А у конкурсі X, у разі рівності конкурсних балів - розміщений нижче в широкому рейтинговому списку (з урахуванням пункту 2 розділу IX Порядку прийому) ніж вступник А, крім такого випадку:

у конкурсі X повністю вичерпано максимальний обсяг державного замовлення без врахування рекомендацій вступників, заяви яких отримували відмову під час ануляції конкурсів;

3) не існує жодного вступника Б, рекомендованого до зарахування в конкурсі X за квотою-1, квотою-2, спеціальними умовами у вигляді участі у конкурсному відборі за результатами лише творчого конкурсу (у разі його проведення) або лише співбесіди (для інших спеціальностей) з можливістю зарахування на навчання на підставі отриманої позитивної оцінки, який має конкурсний бал не вище ніж у вступника А, у разі рівності конкурсних балів - має місце в рейтинговому списку нижче ніж вступник А.

3. Для закладу вищої освіти, запропонований яким конкурс X (який входить до широкого конкурсу) не вичерпав максимального обсягу державного або регіонального замовлення:

не існує жодного вступника Б, допущеного до участі в конкурсі X і не рекомендованого до зарахування в конкурсі X, що не отримав рекомендації до зарахування в іншому конкурсі за вищою для нього пріоритетністю та має конкурсний бал у конкурсі X не нижче ніж будь-який вступник В (за винятком осіб, які отримали рекомендацію в межах квоти-1, квоти-2, спеціальних умов у вигляді участі у конкурсному відборі за результатами лише творчого конкурсу (у разі його проведення) або лише співбесіди (для інших спеціальностей) з можливістю зарахування на навчання на підставі отриманої позитивної оцінки, який рекомендований до зарахування до одного з конкурсів цього широкого конкурсу в межах суперобсягу державного замовлення, у разі рівності конкурсних балів - має місце в широкому рейтинговому списку вище (з урахуванням пункту 2 розділу IX Порядку прийому) ніж вступник В.

4. Для закладу вищої освіти, запропонований яким конкурс X (що не входить до широкого конкурсу) не вичерпав загального обсягу державного або регіонального замовлення:

не існує жодного вступника, допущеного до участі в конкурсі X і не рекомендованого до зарахування в конкурсі X, що не отримав рекомендації до зарахування в іншому конкурсі за вищою для нього пріоритетністю.

5. Для закладу вищої освіти, запропонований яким конкурс X не вичерпав квоту-1 (квоти-2):

не існує жодного вступника, що має право на зарахування за квотою-1 (квотою-2), допущеного до участі в конкурсі X і не рекомендованого до зарахування в конкурсі X, що не отримав рекомендації до зарахування в іншому конкурсі за вищою для нього пріоритетністю.

6. Для закладу вищої освіти, запропонований яким конкурс X було анульовано:

рейтинговий список не містить вступників у кількості, не меншій від мінімального обсягу державного або регіонального замовлення, для яких виконуються такі умови:

вступник отримав рекомендацію за меншою для нього пріоритетністю;

вступник має конкурсний бал у конкурсі X не нижче ніж будь-який вступник В (за винятком осіб, які отримали рекомендацію в межах квоти-1, квоти-2, спеціальних умов у вигляді участі у конкурсному відборі за результатами лише творчого конкурсу (у разі його проведення) або лише співбесіди (для інших спеціальностей) з можливістю зарахування на навчання на підставі отриманої позитивної оцінки, та осіб, які отримали рекомендацію і мали заяву, що отримала відмову під час ануляції конкурсів), який рекомендований до зарахування до одного з конкурсів цього широкого конкурсу в межах суперобсягу державного замовлення, у разі рівності конкурсних балів - має місце в широкому рейтинговому списку вище (з урахуванням пункту 2 розділу IX Порядку прийому) порівняно із вступником В.

V. Форми документів для належного інформаційного забезпечення вступної кампанії в межах широких конкурсів і результатів адресного розміщення бюджетних місць

1. Інформація про широкий конкурс

Ідентифікатор широкого конкурсу.

Ступінь вищої освіти - найменування (бакалавр або магістр).

Основа вступу - ПЗСО та НРК5, НРК6.

Форма здобуття освіти - найменування.

Шифри та назви галузей, коди та назви спеціальностей, предметних спеціальностей, спеціалізацій (відповідно додатку 4 до Порядку).

Тип програми - освітньо-професійна/освітньо-наукова (для вступу на основі НРК6).

Суперобсяг державного замовлення для усіх конкурсних пропозицій закладів вищої освіти, що входять до широкого конкурсу - XXX.

Перелік конкурсних пропозицій закладів вищої освіти, що входять до широкого конкурсу, максимальні обсяги та кваліфікаційний мінімум державного замовлення, квота-1, квота-2:

N з/п

Найменування закладу вищої освіти

Назва конкурсної пропозиції

Максимальний обсяг державного замовлення

Кваліфікаційний мінімум державного замовлення

Квота-1

Квота-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Сума максимальних обсягів державного замовлення для усіх конкурсних пропозицій закладів вищої освіти, що входять до широкого конкурсу,- XXX.

Увага! Сума максимальних обсягів державного замовлення для усіх конкурсних пропозицій закладів вищої освіти, що входять до широкого конкурсу, є більшою порівняно із суперобсягом державного замовлення для усіх конкурсних пропозицій закладів вищої освіти, що входять до цього широкого конкурсу.

2. Інформація про поточний стан подання заяв на широкий конкурс

Дата, час ______________

Ідентифікатор широкого конкурсу.

Ступінь вищої освіти - найменування (бакалавр або магістр).

Основа вступу - ПЗСО та НРК5, НРК6.

Форма здобуття освіти - найменування.

Шифри та назви галузей, коди та назви спеціальностей, предметних спеціальностей, спеціалізацій.

Тип програми - освітньо-професійна/освітньо-наукова (для вступу на основі НРК6).

Суперобсяг державного замовлення для усіх конкурсних пропозицій закладів вищої освіти, що входять до широкого конкурсу, - XXX.

Перелік конкурсних пропозицій закладів вищої освіти, що входять до широкого конкурсу, максимальні обсяги державного замовлення, квота-1, квота-2, кількість поданих заяв і кількість поданих заяв особами, які мають право на зарахування за квотами:

N з/п

Найменування закладу вищої освіти

Назва конкурсної пропозиції

Максимальний обсяг державного замовлення

Квота-1

Квота-2

Кількість поданих заяв

Кількість поданих заяв особами, які мають право на зарахування за квотами та за результатами лише творчого конкурсу (у разі його проведення) або лише співбесіди (для інших спеціальностей) з можливістю зарахування на навчання на підставі отриманої позитивної оцінки:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Загальна кількість заяв, поданих для участі в широкому конкурсі ______

Загальна кількість фізичних осіб, що подали заяви для участі в широкому конкурсі __________

3. Список тих, хто подав заяви на широкий конкурс (широкий рейтинговий список)

Дата, час _____________

Ідентифікатор широкого конкурсу.

Ступінь вищої освіти - найменування (бакалавр або магістр).

Основа вступу - ПЗСО та НРК5, НРК6.

Форма здобуття освіти - найменування.

Шифри та назви галузей, коди та назви спеціальностей, предметних спеціальностей, спеціалізацій.

Тип програми - освітньо-професійна/освітньо-наукова (для вступу на основі НРК6).

Суперобсяг державного замовлення ___________

Таблиця з такими графами:

1. Номер.

2. Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) вступника.

3. Конкурсний бал.

4. Складові конкурсного бала.

5. Пріоритетність.

6. Заклад вищої освіти.

7. Право на зарахування за результатами лише творчого конкурсу (у разі його проведення) або лише співбесіди (для інших спеціальностей) з можливістю зарахування на навчання на підставі отриманої позитивної оцінки, вступне випробування у ЗВО замість НМТ (ЄВІ, ЄФВВ).

8. Право на зарахування за квотою (із зазначенням квоти-1, квоти-2 за наявності).

Таблиця впорядковується з урахуванням пункту 2 розділу IX Порядку прийому.

4. Інформація про надання рекомендацій вступникам у межах широкого конкурсу

Ідентифікатор широкого конкурсу.

Ступінь вищої освіти - найменування (бакалавр або магістр).

Основа вступу - ПЗСО та НРК5, НРК6.

Форма здобуття освіти - найменування.

Шифри та назви галузей, коди та назви спеціальностей, предметних спеціальностей, спеціалізацій.

Тип програми - освітньо-професійна/освітньо-наукова (для вступу на основі НРК6).

Суперобсяг державного замовлення для усіх закладів вищої освіти, що входять до широкого конкурсу, - XXX.

Перелік конкурсних пропозицій закладів вищої освіти, що входять до широкого конкурсу, максимальні обсяги державного замовлення, квота-1, квота-2 та інформація про зарахування та надання рекомендацій:

N з/п

Найменування закладу вищої освіти

Назва конкурсної пропозиції

Максимальний обсяг державного замовлення

Квота-1

Квота-2

Загальна кількість рекомендованих до зарахування

У тому числі

рекомендованих за:

найнижчий бал за:

рекомендованих на загальних умовах

найнижчий бал на загальних умовах

результатами лише творчого конкурсу (у разі його проведення) або лише співбесіди (для інших спеціальностей) з можливістю зарахування на навчання на підставі отриманої позитивної оцінки

квотою-1

квотою-2

результатами лише творчого конкурсу (у разі його проведення) або лише співбесіди (для інших спеціальностей) з можливістю зарахування на навчання на підставі отриманої позитивної оцінки

квотою-1

квотою-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Загальна кількість зарахованих за результатами лише творчого конкурсу (у разі його проведення) або лише співбесіди (для інших спеціальностей) з можливістю зарахування на навчання на підставі отриманої позитивної оцінки _________

Загальна кількість рекомендованих за квотою-1 _________

Загальна кількість зарахованих за квотою-2 _________

Загальна кількість рекомендованих на загальних умовах _________

5. Список рекомендованих за конкурсом (конкурсною пропозицією)

Заклад вищої освіти ____________________

Назва конкурсної пропозиції ____________________

Ступінь вищої освіти - найменування (бакалавр або магістр).

Основа вступу - ПЗСО та НРК5, НРК6.

Форма здобуття освіти - найменування.

Шифри та назви галузей, коди та назви спеціальностей, предметних спеціальностей, спеціалізацій.

Тип програми - освітньо-професійна/освітньо-наукова (для вступу на основі НРК6).

Максимальний (загальний) обсяг державного замовлення _______

Кваліфікаційний мінімум державного замовлення _________

Фактичний обсяг рекомендованих до зарахування _______________

З них:

за результатами лише творчого конкурсу (у разі його проведення) або лише співбесіди (для інших спеціальностей) з можливістю зарахування на навчання на підставі отриманої позитивної оцінки ________

за квотою-1 ________

за квотою-2 _________

за загальним конкурсом _________

N з/п

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) вступника

Конкурсний бал

Пріоритетність

Вид рекомендації (результати лише творчого конкурсу (у разі його проведення) або лише співбесіди (для інших спеціальностей) з можливістю зарахування на навчання на підставі отриманої позитивної оцінки, квота-1, квота-2, загальний конкурс)

Чи отримував відмову під час ануляції конкурсів
(так/ні)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Таблиця має бути впорядкована за видом рекомендації і черговістю в рейтинговому списку.

6. Список рекомендованих за широким конкурсом (широкий рейтинговий список)

Ідентифікатор широкого конкурсу.

Ступінь вищої освіти - найменування (бакалавр або магістр).

Основа вступу - ПЗСО та НРК5, НРК6.

Форма здобуття освіти - найменування.

Галузь знань - код і найменування.

Шифри та назви галузей, коди та назви спеціальностей, предметних спеціальностей, спеціалізацій.

Тип програми - освітньо-професійна/освітньо-наукова (для вступу на основі НРК6).

Суперобсяг державного замовлення _________

Фактичний обсяг рекомендованих до зарахування __________

З них:

за результатами лише творчого конкурсу (у разі його проведення) або лише співбесіди (для інших спеціальностей) з можливістю зарахування на навчання на підставі отриманої позитивної оцінки ________

за квотою-1 _________

за квотою-2 _________

за загальним конкурсом ___________

N з/п

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) вступника

Конкурсний бал

Пріоритетність

Вид рекомендації (результати лише творчого конкурсу (у разі його проведення) або лише співбесіди (для інших спеціальностей) з можливістю зарахування на навчання на підставі отриманої позитивної оцінки, квота-1, квота-2, загальний конкурс)

Чи отримував відмову під час ануляції конкурсів
(так/ні)

Заклад вищої освіти, конкурсна пропозиція

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Таблиця впорядковується за видом рекомендації, за конкурсним балом, пріоритетністю.