Наукові публікації

Романчишин Василь Григорович 

Творча спадщина Миколи Леонтовича в контексті української національної культури. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. № 3, 2022. С. 41-47. DOI 10.32461/2226-3209.3.2022.266074

Кобзарство як унікальне явище української національної музичної культури. Мистецтвознавчі записки. Випуск 41, 2022. С. 96-101. DOI 10.32461/2226-2180.41.2022.262982

Режисерська діяльність у структурі масового свята: досвід опрацювання проблеми. Культура і сучасність. Випуск 1, 2018. С.119-124 (публікація у фаховому виданні категорії «Б»)

Концертна діяльність як соціокультурна практика: до проблеми організації. Мистецтвознавчі записки 2018. Вип.33 С.243-250 (публікація у фаховому виданні категорії «Б»)

Режисерська діяльність у структурі масового свята: досвід опрацювання проблеми / Культура і сучасність. Альманах НАКККІМ. Київ : Міленіум, 2018. № 1. С. 119–124.

Видовище як складова сучасної культури: до постановки проблеми / Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. Київ : Міленіум, 2018. № 1. С. 213–216. 

Свято як соціально-художнє явище: досвід опрацювання проблеми / Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. Київ : Міленіум, 2018. № 2. С. 270–275.

Карнавал як форма святкової культури до проблеми особливостей режисури / Актуальні проблеми № 40, 2018.

У пошуках метатеорії ціннісних основ культуротворчої активності суб’єкта / В.Г. Романчишин //  Культура і сучасність: альманах. – К.: Міленіум, 2012. - №1. – С. 70-78.

Українознавство як культурологічна модель самоїдентифікації національного досвіду у 70-90-ті роки ХХ століття / В.Г. Романчишин // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури: зб. наук. праць. – К.: Міленіум, 2012. – Вип. ХХVIII. – С. 144-150.

Антропологічні виміри систематизації естетичних категорій М.І. Михайлова/ В.Г.Романчишин // Діяльність продюсера в культурно-мистецькому просторі ХХІ століття: традиції, концепції, перспективи: зб. мат. Міжн. наук. – практ. конф., (Київ, 15-16 грудня 2011р.). – К.: НАКККіМ, 2012. – С. 142-146.

До проблеми формування між наукового характеру гуманітарного знання/ В.Г. Романчишин // Інституційні засади культуро творення: історія та сучасність: зб. мат. Міжн. наук.-теорет. конф., (Київ, 11-12 травня 2012р.). – К.: НАКККіМ, 2012. – С.105-109.

Суспільно-політичне життя України наприкінці ХХ століття як культурологічна модель мамо ідентифікації національного досвіду / В.Г. Романчишин // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв: наук.журнал. – К.: Міленіум, 2012. - №1. – С. 67-72. 

Сутність аматорської колективної музичної творчості: методологічний аспект/В.Г. Романчишин//Наукові записки. Серія:Педагогічні та історичні науки: зб. наук. ст./ М-во освіти і науки України; НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2005. – Вип. 60.- С. 127-132.

Психолого-педагогічні та організаційні основи керівництва самодіяльним музичним колективом / Наукові записки. НПУ імені П. Драгоманова. Київ, 2006. Випуск 61. С. 123-128.

Виховання в творчості / Науково-методичний часопис «Світло» КМІУВ імені Б. Грінченка. Київ. № 1. 1999.


Овсянніков Вячеслав Георгійович

Поп-рок як репрезентативний напрям сучасної української музичної культури : монографія / Вячеслав Овсянніков. Київ : НАКККіМ, 2020. 160 с. ISBN 978-966-452-306-3 (монографія)

Соціокультурні функції та культурні коди в українській популярній музиці // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали міжнар. наук.-теорет. конф. молодих учених, 20–21 квітня 2023 р. У 2 ч. Ч. 1 / За ред.  Н. Рябухи та ін. - Харків : ХДАК, 2023. — 293-294 с. (стаття  у міжнародному фаховому виданні України  категорії «В»)

Овсянніков В. Г. Фольклор у контексті популярної музичної культури // VI Всеукр. наук. конф. молод. вч., асп. та магістран. / М-во культ. України та інформ. політики ; Нац. акад. кер. кадрів культ. і мистец. ; Київ. націон. універ. кул. і мист. ; Наук. тов. студ., асп., доктор. і молод. вч. (Київ, 03 листопада 2022 р.). Київ : НАКККіМ, 2022. С 137-138.  URL:  https://nakkkim.edu.ua/images/Instytuty/Akademiia/Vydannia/konferentsii/2022_Kultura_mystetstvo_
suchasnyi_naukovyi_vymir.pdf.  

Овсянніков В. Г. Трансформаційні процеси рок-музики в контексті війни в Україні. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв: наук. журнал. 2022.
№ 3. С. 208–213. URL: http://journals.uran.ua/visnyknakkkim/article/view/266104

Овсянніков В. Г. Рок музика як інтернаціональний протестний компонент Європи кінця 1980-х – початку 1990-х років // Пріоритетні напрямки розвитку науки і технології: Зб. матеріалів Шостої Міжн. наук.-практ. конф. Київ : SPC Sci-conf.com.ua, 2021. С. 652–655. URL: https://sci-conf.com.ua/vi-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-priority-directions-of-science-and-technology-development-20-22-fevralya-2021-goda-kiev-ukraina-arhiv/

Овсянніков В. Г. Творчі напрями звукорежисури кінця ХХ – початку ХХІ століття // Художня освіта в культурних процесах сучасності: Зб. матеріалів Міжн. наук.-практ. конф. Кишинів: Академія музики, театру і образотворчих мистецтв, 2021. С. 16-17.
URL:  https://amtap.md/assets/pdf/Tezele%20comunicarilor%20conf.%2023.04.2021%20vol.%201.pdf

Овсянніков В. Г. Принципи мікрофонного звукозапису у контексті творчих напрямів звукорежисури // Мистецтвознавчі записки: зб. наук. праць. Київ: Міленіум, 2021. Вип. 39. С. 124–129. URL:  http://journals.uran.ua/mz/article/view/238705

Овсянніков В. Г. Рок музика як інтернаціональний протестний компонент Європи кінця 1980-х – початку 1990-х років // Пріоритетні напрямки розвитку науки і технології: Зб. матеріалів Шостої Міжн. наук.-практ. конф. Київ : SPC Sci-conf.com.ua, 2021. С. 652–655. URL: https://sci-conf.com.ua/vi-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-priority-directions-of-science-and-technology-development-20-22-fevralya-2021-goda-kiev-ukraina-arhiv/

Овсянніков В. Г. Культурні коди українського поп-року // Культурні та мистецькі студії ХХІ століття: науково-практичне партнерство: матеріали міжнародного симпозіуму, Київ, 6 червня 2019 р. Київ: НАКККіМ, 2019. С. 226–227. URL:  https://nakkkim.edu.ua/images/Instytuty/nauka/vydannia/2019-kult-myst-studii-tezy-sympoziumu.pdf 

Овсянніков В. Г. Критерії концертного звуку в сучасній популярній музиці // Сучасний культурний простір у мистецтвознавчому дискурсі: Зб. матеріалів Міжн. дистанц. наук.-практ. конф. Київ : НАКККіМ, 2019. С. 193–195. URL:https://nakkkim.edu.ua/images/Instytuty/nauka/vydannia/2019_Suchasnyi_kulturnyi_prostir_u_mystetstvoznavchomu_dyskursi.pdf

Овсянніков В. Г. Імідж як складова створення сценічного образу у творчості українських поп-рок-виконавця // Українська музика: наук. часопис. Львів: ЛНМА імені М. В. Лисенка, 2019. Число 1 (31). С. 71–78. URL:  https://ukrmus.files.wordpress.com/2019/06/2019-1-n31-10.pdf

Овсянніков В. Г. Українські фольклорні ВІА та їх роль у формуванні напряму поп-рок // Культурно-мистецьке середовище: творчість та технології: зб. матеріалів Дванадцятої Міжн. наук.-творч. інтернет-конф., м. Київ, 15 травня 2019 р. Київ: НАКККіМ, 2019. С. 79–80. 

Овсянніков В. Г. Подвійне кодування в популярній музичній культурі // Художня культура і мистецька освіта: традиції та сучасність: зб. матеріалів Міжн. наук.-творч. конф., Київ, 20–21 листопада 2018 р. Київ: НАКККіМ, 2018. С. 351–352. URL: https://nakkkim.edu.ua/images/Instytuty/nauka/vydannia/2018_Xudozhnia_Kultura_i_Mystetska_Osvita_Tradytsiii_Suchasnist.pdf 

Овсянніков В. Г. Відеокліпи українських поп-рок-виконавців: від гламуру до соціальної проблематики // Мистецтвознавчі записки: зб. наук. праць. Київ: Міленіум, 2018. Вип. 34. С. 310–318. URL: https://nakkkim.edu.ua/images/Instytuty/nauka/vydannia/Mystetstv_zapysky/MZ_34.pdf#page=310

Овсянніков В. Г. Поп-рок та його соціокультурні функції: український контекст // Міжнародний вісник: культурологія, філологія, музикознавство: наук. журнал. Київ: ІДЕЯ-ПРИНТ, 2018. Вип. ІІ (11). С. 242–246. URL:  https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=826552


Сергєєєнко Ольга Миколаївна

Мотивація студентів у системі академічної доброчесності. Академічна доброчесність : виклики сучасності : збірник наукових есе учасників дистанційного етапу наукового стажування для освітян (Республіка Польща, Варшава, 27.06.2022 – 05.08.2022) / уклад. Ю. Главчева; Польсько-українська фундація «Інститут Міжнародної Академічної та Наукової Співпраці»; Духовна Академія Університету Кардинала Стефана Вишинського; Фундація ADD. Варшава, 2022. С.219-223. http://surl.li/hfqgg

Особливості розбудови внутрішньої системи якості освіти у мистецькому середовищі/ Розбудова внутрішніх систем забезпечення якості в ЗВО України (До 10-ї річниці затвердження «Програми заходів із забезпечення якості освіти в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка») : електрон. наук. зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (21–22 жовт. 2021 р.). – К. : ВПЦ «Київський університет», 2021. – 119 с. 2021-2022 рік

Самоосвітня діяльність студентів мистецько-педагогічних спеціальностей : монографія / О. Сергєєнко. Київ : Видавництво Ліра-К, 2019. 284 с. ISBN 978-617-7844-29-6

Формування культури самоосвітньої діяльності студентів у процесі професійної підготовки/ О. М. Сергєєнко // Іноваційна діяльність – стратегічний напрям розвитку бібліотек вищих навчальних закладів: матеріали Всеукр.наук.-практ.конф. (28 трав.2014 р. м.Київ).

Формування культури самоосвітньої діяльності студентів у процесі професійної підготовки/ О. М. Сергєєнко //Вісник Маріупольського держ. ун-ту: Філософія, культурологія, соціологія: зб.наук.пр. – Вип. 7.- Маріуполь, 2014. - С. 136-140.

Системне бачення формування культури самоосвітньої діяльності студентів / О. М. Сергєєнко // Вісн. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка : Педагогічні науки. – 2010. – № 12 (199). –    С. 67 – 73.

Культура самоосвітньої діяльності як передумова становлення особистості / О. М. Сергєєнко // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. пр. – Вип. 13. – Кн. 1. – Кам’янець-Подільський : Видавець Зволейко Д. Г., 2009. – С. 69 – 77.

Формування інформаційної культури майбутнього фахівця галузі культури / О. М. Сергєєнко // Нові технології навчання : наук.-метод. зб. Спецвип. за матеріалами Всеукр. наук.-метод. конф. „Стан і шляхи підвищення якості вищої освіти в Україні: зміст, новітні технології, моніторинг” (18 – 19 листоп. 2008 р., Київ). – К. : Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти, МОН України, 2009. – С. 58 – 60.

Роль інформаційних технологій у професійній підготовці майбутніх фахівців галузі культури і мистецтва / О. М. Сергєєнко // Ак-туальні питання культурології : альм. наук. т-ва «Афіна» кафедри культурології : матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конф. «Культура ХХІ ст. : Стан, проблеми, перспективи : у 2-х т. – Вип. 7. – Рівне : РДГУ, 2009. – Т. 1. – С. 110 – 114.

Формування культури самоосвітньої діяльності майбутніх фахівців галузі культури в контексті реалізації завдань Болонського процесу / О. М. Сергєєнко // Вища освіта в Україні. – 2008. – Дод. 3 (матеріали ІІІ  Міжнар. наук.-практ. конф. „Вища освіта в Україні в контексті інтеграції до Європейського освітнього простору”).– Т. IV (11). – С. 507 – 513. 

Культура самоосвітньої діяльності молоді як педагогічна проблема / О. М. Сергєєнко // Вісн. Луган. нац. пед. ун-ту імені Тараса Шевченка : Педагогічні науки. – 2007. – № 12 (117). – С. 157 – 163.

Особливості спеціальностей культурно-мистецького спрямування в умовах реформування системи вищої освіти в Україні / О. М. Сергєєнко // Вісн. Луган. нац. пед. ун-ту імені Тараса Шевченка : Педагогічні науки. 2007. № 17 (133). С. 176 - 181.

Формування мотивації студентів культурно-мистецьких спеціальностей як запорука самореалізації молодих фахівців / О. М. Сергєєнко // Гуманіт. журн. – 2007. – № 3 – 4 (35 – 36). – С. 143 – 148.

Концепція «Освіта упродовж життя» як підґрунтя самоосвітньої діяльності студентської молоді / О. М. Сергєєнко // Ціннісні пріоритети освіти у ХХІ століття: інноваційний розвиток освітніх систем : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (3 – 5 жовт. 2007 р., м. Луганськ). Ч. 3. Луганськ: Альма-матер, 2007. С. 181 - 187.


Ракочі Вадим Олександрович

Baroque Elements and Specific Orchestral Functions in Beethoven’s Triple Concerto Op. 56. Res Musica, 13, 2021. С. 77– 114.  https://resmusica.ee/wpcontent/uploads/2021/11/rm13_2021_77_Rakochi_abstract.pdf. (стаття у виданнях, який індексується у міжнародних наукометричних базах Scopus)

Інструментальний концерт: проблеми класифікації. Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти, 60, 2021. С. 7–35. DOI: https://intermusic.kh.ua/vypusk60/problem_60_1_rakochi.pdf (публікація статей у фахових виданнях України) 

Концерти Антоніо Вівальді: інновації викладу та їх вплив на розвиток оркестру. Часопис, 3-4(52-53), 2021. С. 21-35. DOI: https://doi.org/10.31318/2414-052X.3-4(52-53).2021.251790 (публікація статей у фахових виданнях України) 

Sounding Habsburg. Sonic Circulations in Central Europe. International conference organized by the Dvoak American Heritage Association, the Austrian Cultural Forum New York and New York University. April 22-23, 2022. New York, USA. (тези доповідей на міжнародних конференціях) 

The 21st Quinquennial IMS Congress (IMS-2022). August 2022. Athens, Greece. (тези доповідей на міжнародних конференціях).


Полянський Вячеслав Анварович

Джаз в сучасній музичній культурі :  монографія / В.Полянський. К : Інтерсервіс, 2023. 116 с.  (за підтримки КЗВО КОР «Академія мистецтв імені Павла Чубинського»)

Фортепіанний дует у джазових тонах : репертуарний збірник. К : Інтерсервіс, 2023. 68 с. (за підтримки КЗВО КОР «Академія мистецтв імені Павла Чубинського»)

POLYANSKY V. PIANO JAZZ PERFORMANCE AND MUSIC OF ACADEMIC TRADITION: A NEW SYNTHESIS. Humanities science current issues. 2022. Vol. 2, no. 52. P. 100–105. URL: https://doi.org/10.24919/2308-4863/52-2-14.

Фортепіанне джазове виконавство і музика академічної традиції. Новий синтез. Міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка Актуальнi питання гуманiтарних наук. Вип 52, том 2, 2022. С.100-105 (статті у міжнародному фаховому виданні України категорії Б)

Фортепіанниий дует в джазових тонах.  Навчально-репертуарний збірник для студентів музичних закладів вищої освіти. К.: ун-т ім. Б. Грінченка. 2021рік.Соломон та Суламіфь: пісня пісень. Перший український камерний мюзикл / В. Полянський, Ю. Журавкова, М.Євшин, Л.Беліменко. К : Музична Україна. 2021. – 84 с.

Пори Року. 12 п'єс в джазових тонах. К : Музична Україна. 2020 рік. - 28 с.

Мрії збуваються. Пісні для дітей в інтонаціях джазу. К : Інтерсервіс, 2019. – 152 с. ISBN 978-966-999-270-3

Фортепіано в джазі : монографія / В.А.Полянського.  - ТОВ «НВП Інтерсервіс», 2020 рік.

Мюзикл як феномен синтетичного музичного театру в контексті культурно-історичних аспектів функціонування. В.А. Полянський // Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі : науковий журнал / К.: ун-т ім. Б. Грінченка. 2018р. – С.45-50.


Полянський  Тимур Вячеславович 

Polianskyi T. Piano Jazz Performance and the Music of Academic Tradition: The New Synthesis. У Кембріджському журналі «Individual Spirituality in Post- nonclassical Arts Education» 2019 р. (міжнародне фахове видання категорії «Б»).


Коротя-Ковальська Валентина Павлівна

Пісенне древо Івана Миколайчука. Збірник пісень з фільмів актора Івана Миколайчука, Вижниця, 2021.


Дідук Інна Анатоліївна

Модель упровадження доброчесності в мистецьких закладах вищої освіти. Культура і мистецтво: сучасний науковий вимір : матеріали VI Всеукр. наук. конф. молод. вч., асп. та магістран. / М-во культ. України та інформ. політики ; Нац. акад. кер. кадрів культ. і мистец. ; Київ. націон. універ. кул. і мист. ; Наук. тов. студ., асп., доктор. і молод. вч. (Київ, 03 листопада 2022 р.). Київ : НАКККіМ. С. 135-137. https://nakkkim.edu.ua/images/Instytuty/novyny/11_22/Programa_Konferensii_Kultura_i_mystetstvo_03_11_2022.pdf

Мотивація студентів у системі академічної доброчесності. Академічна доброчесність : виклики сучасності : збірник наукових есе учасників дистанційного етапу наукового стажування для освітян (Республіка Польща, Варшава, 27.06.2022 – 05.08.2022) / уклад. Ю. Главчева; Польсько-українська фундація «Інститут Міжнародної Академічної та Наукової Співпраці»; Духовна Академія Університету Кардинала Стефана Вишинського; Фундація ADD. Варшава, 2022. С.219-223. https://www.iiasc.org/wpcontent/uploads/2022/09/%D0%B7%D0%B1%D1%96%D1%80%
D0%BD%D0%B8%D0%BA-06.09.22-2.pdf

Ментальні карти: інноваційна технологія розвитку творчої особистості. Синтез мистецької науки, освіти та творчості в Україні та глобальному культурному просторі : матеріали Третьої науково-практичної конференції, місто Ужгород, 18-19 лютого 2021 Ужгород: Ужгородський інститут культури і мистецтв, 2021. - С.42-44. http://surl.li/hfnuy

Академічна мотивацій як чинник інтеграції здобувачів вищої освіти в європейський простір. InterConf, вип. 66, Липень 2021,С. 135-https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/13863.

Ціннісно-рефлексивний метод навчання як чинник модернізації мистецької освіти.  Мистецька освіта майбутнього : методичні аспекти : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 29 квіт. 2020 р./ за заг. ред. М. М. Бриль. Київ : ДНМЦЗКМО, 2020. - С.173- 176. https://www.dnmczkmo.org.ua/wp-content/uploads/2020/04/zbirka-internet-konferencziya.pdf#page=178

Психологічні аспекти впровадження інноваційних технологій в умовах вищої освіти. Збірник тези доповідей учасників «II Всеукраїнський Конгрес із соціальної психології «Соціальна психологія сьогодні: здобутки і перспективи». - Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, 2020. - С. 115-118. https://lib.iitta.gov.ua/718569/1/Theses-UCSP2019.pdf#page=116


Цепух Ірина Олександрівна 

Олександр Петрович Іванько - невідомі сторінки життя та творчості українського композитора романтичного постмодернізму. Музичне мистецтво та лінгвістичний тезаурус світової культури: досвід України : Наукова монографія. Рига, Латвія : «Baltija Publishing», 2023. С. 265-286. (співавтор міжнародної монографії)

«Психологічні особливості підготовки студента-піаніста до публічного виступу». Збірник «Музичне мистецтво і культура» Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової, 2022. Том 2 № 34. С. 154-165. (публікація у міжнародному фаховому виданні категорії «Б»)

Методичні прийоми формування технічної майстерності студентів-піаністів ВНЗ. Збірка науково-методичних статей  «Теорія і методика мистецької освіти» / за ред. Ю. Ф. Дворника, О. В. Коваль. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2021. Вип. 5. 271 с. (публікація у виданнях категорії «В»)

Іванько Л.,  Леус О., Цепух І. «Майстерність концертмейстера-піаніста в класі вокалу» Педагогічний репертуар з творів композитора Олександра Іванька на вірші українських поетів. Чернігів, 2019 (том 1, 2) (методичний посібник)


Рябов Ігор Сергійович

Репертуарний план у класі фортепіано як основа розвитку виконавської майстерності музиканта / Рябов І. Репертуарний план у класі фортепіано як основа розвитку виконавської майстерності музиканта: Методичні рекомендації для викладачів та студентів музичних ВНЗ, коледжів, ліцеїв та шкіл естетичного виховання / упор. І. С. Рябов. – Київ: НМАУ, 2022. – 26 с.

Особливості сонатних циклів середнього періоду творчості Л. ван Бетховена» / І. Рябов // Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / за заг. ред. В. В. Бурназової. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2021. No 2. – С.49-56.

Репертуарний план у класі фортепіано як основа розвитку виконавської майстерності музиканта : Методичні рекомендації для студентів музичних вузів. Київ : НМАУ, 2021. 10 с.

Синтез романтичних, барокових та національних рис у циклі «11 етюдів у формі старовинних танців» В. Косенка. Віктор Косенко, його доба і культура ХХІ століття: науковий збірник матеріалів І Науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю створення Музею-квартири В. С. Косенка. – К., 2020. – С. 66-72.

Постмодернізм та фортепіанне виконавство: гра, симуляція та полістилістика. The world of science and innovation. Proceedings of the 9th International scientific and practical conference. Cognum Publishing House. London, United Kingdom. 2021. P. 611-622. URL: http://surl.li/hfqom

Репертуарний план у класі фортепіано як основа розвитку виконавської майстерності піаніста стаття Музичне мистецтво ХХІ століття – історія, теорія, практика: збірник наукових праць інституту музичного мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [загальна редакція та упорядкування А. Душного]. – Дрогобич – Кельце – Каунас – Алмати – Банська Бистриця: Посвіт, 2021. Вип. 7. – С. 51-57. (міжнародне фахове видання)

Особливості сонатних циклів середнього періоду творчості Л. ван Бетховена стаття Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / за заг. ред. В. В. Бурназової. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2021. No 2. – С.49-56. (фахове видання категорії В)

Репертуарний план у класі фортепіано як основа розвитку виконавської майстерності музиканта Методичні рекомендації Репертуарний план у класі фортепіано як основа розвитку виконавської майстерності музиканта: Методичні рекомендації для студентів музичних вузів / Упор. І. С. Рябов. – Київ: НМАУ, 2021. – 10 с. (навчально-методичні праці).


Пилип Олеся Ігорівна

Методичні засади організації роботи ансамблю скрипалів. Неперервна педагогічна освіта ХХІ століття: зб. матеріалів ХХ Міжнародних педагогічно-мистецьких читань пам’яті проф. О.П. Рудницької / [наук. ред.: Г.І. Сотська, М.П. Вовк]. Вип. 6 (18). Чернівці: Букрек, 2023. С. 126-131.

Вербальна інтерпретація музики в контексті дослідження інтерпретаційних умінь студентів. Проблеми сучасної мистецької освіти : матеріали звітно-наукової конференції студентів факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського. Випуск 15. Київ : вид-во НПУ ім. М.П.Драгоманова. С. 123-127


Заяць Оксана Петрівна

Смислове інтонування як універсальний системний механізм формування професійного технологічного мислення музиканта-виконавця. Musical art and linguistic thesaurus of world culture: Ukraine’s experience : Scientific monograph. Riga, Latvia : «Baltija Publishing», 2023. 324 p. (співавтор міжнародної монографії)

Rational and emotional factors of music and performance aesthetics. Studia Universitatis Babeş-Bolyai Musica, LXVII, 2, 2022 (p. 231 – 244) (recommended citation). DOI:10.24193/subbmusica.2022.2.13 (Наукова публікація у міжнародному фаховому виданні періодичному виданні, включеному до наукометричної бази Web of Science).

Технологія спрямування стильової незалежності інтерпретаційних пошукувань музиканта-виконавця. Музикознавча думка Дніпропетровщини: Збірник наук. статей. Дніпро: ГРАНІ, 2022. Вип. 22 (1). 400 с. 203-214 (публікація у міжнародному фаховому виданні категорії «Б»)

Сучасні форми втілення художніх намірів в концертно-виконавській практиці вокаліста. Музичне мистецтво ХХІ століття – історія, теорія, практика: збірник наукових праць інституту музичного мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [загальна редакція та упорядкування А. Душного]. Дрогобич – Кельце – Каунас – Алмати – Банська Бистриця: Посвіт, 2022. Вип. 8. 184 с. С. 32-38 (публікація у міжнародному фаховому виданні)


Кравченко В’ячеслав Анатолійович

Сучасні тенденції формування художнього образу в концертній діяльності Украни. Міжнародні наукові дослідження: інтеграція науки та практики як механізм ефективного розвитку : Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 28–29 квітня 2023 р.) / ГО «Інститут інноваційної освіти»; Науково-навчальний центр прикладної інформатики НАН України. - Запоріжжя : АА Тандем, 2023. – С. 15-18.

Гарантія якості - головна умова конкурентоспроможності освіти. Інноватика в сучасній освіті та науці: теорія, методологія, практика : Матеріали Міжнародного літнього наукового симпозіуму (м. Одеса, 26–27 липня 2018 р.) / ГО «Інститут інноваційної освіти»; Науково-навчальний центр прикладної інформатики НАН України. – Одеса : ГО «Інститут інноваційної освіти», 2018. – С. 16-19.


Омельченко Сергій Григорович

Твори Йоггана Штрауса. Перекладання для оркестру українських народних інструментів закладів фахової передвищої мистецької освіти : навч. пос. / укл. С.Г.Омельченко (аранжування). Київ : НАККІМ, 2021. 82 с.

Слов’янська танці Антоніна Дворжака. Перекладання для оркестру українських народних інструментів закладів фахової передвищої мистецької освіти : навч. пос. / укл. С.Г.Омельченко (аранжування). Київ : НАККІМ, 2021. 76 с.


Зінченко Віктор Анатолійович

Актуальні питання філософського осмислення туризму. Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія Історія, економіка, філософія. Розділ Туризмознавство. Випуск 26, 2021. С. 100-111.

Нові стандарти турсервісу як фактор євроінтеграції України. Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Розділ Туризм. Випуск 25, 2020. С. 92-101. http://visnyk-history.knlu.edu.ua/article/view/264352

Туризм як фактор євроінтеграції України. Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія Історія, економіка, філософія. Розділ Туризмознавство. Випуск 24, 2019. С. 70-76. http://visnyk-history.knlu.edu.ua/


Ярмак Ярослав Анатолійович

Вартові правдивих звуків. Таємниці налаштування душі інструмента та людини. / Науково-популярний журнал «Колесо Життя»  / Мій світ. Настройка Звучання. №7-8.  Видавництво «Колесо Життя» Київ, 2017 р. (тези конференції)

Види ностальгії: "часова", "просторова" "соціальна", "індивідуальна" / Я. А. Ярмак // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури. - 2013. - Вип. 30. - С. 125-132. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apitphk_2013_30_21

Кандидатська дисертація: Ностальгія в контексті естетичних поглядів М. Метнера: культурологічний аналіз [Текст] : автореферат дис. ...кандидата культурології : спеціальність 26.00.01- теорія та історія культури (культурологія) / Ярмак Ярослав Анатолійович ; М-во культури України, Нац. музична акад. України ім. П. І. Чайковського. - Київ : [б. и.], 2015. - 17 с. 

Відчуття релігійності як складова ностальгії в контексті проблеми особливостей російської культури кінця ХІХ – першої половини ХХ століття (на прикладі творчості М. К. Метнера) / Ярослав Анатолійович Ярмак // Вісник ДАКККіМ: науковий журнал. – К. : Міленіум, 2012. - №1. – С. 100-104.

Поняття «музична ностальгія» у російській культурі: перша половина ХХ століття / Ярослав Анатолійович Ярмак // Вісник ДАКККіМ: науковий журнал. – К. : Міленіум, 2013. – № 1.  С. 144-147.

Види ностальгії: «часова», «просторова», «соціальна», «індивідуальна» / Ярослав Анатолійовіч Ярмак // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : зб. наук. праць; - К. : Міленіум, 2013. – Вип. ХХХ. – С. 125-131. 

Прояви релігійного модусу ностальгії в «Сонаті-Reminiscenza») / Ярослав Анатолійович Ярмак // Культура і сучасність : альманах. – К. : Міленіум, 2013. – № 2. – С. 238-242. 

Уявлення щодо поняття «ностальгія»: досвід теоретичних підходів. / Я. А. Ярмак // Гуманітарний часопис: зб. наук. праць. – Х.: ХАІ, 2013. – №3. – С. 30-37.

«Любовний» модус «ностальгійного» та його прояви в творчості художників першої половини ХХ століття. / Ярмак Ярослав // Дні науки філософського факультету КНУ ім. Т. Шевченка 16-17 квіт. 2013, Міжнар. наук. конф. : матеріали доповідей та виступів – К.: «Київський університет» - 2013. – Ч. 2. – С. 229-231. (тези конференції)

«Соната-Reminiscenza» як приклад прояву «ностальгічного» в творчості М. Метнера. / Я. А. Ярмак // Видатні особистості в контексті сучасних мистецьких практик: зб. матеріалів ІV Всеукраїнської науково-творчої конференції. – К.: НАКККіМ, 2013. – С. 77-79. (тези конференції)

Релігійне почуття як прояв «ностальгічного» в творчості М. Метнера / Я. А. Ярмак // Дні науки філософського факультету 2012, Міжн. Наук. конф., 18-19 квітня 2012 р.: матеріали доповідей та виступів – К. : «Киґвський університет», 2012. – Ч. 4. – С. 37-39. (тези конференції)


Тарасенко Марина Михайлівна 

Вдосконалення навички читання нот з аркушу в класі фортепіано. Збірка науково-методичних статей  «Теорія і методика мистецької освіти» / за ред. Ю. Ф. Дворника, О. В. Коваль. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2021. Вип. 5. 256 с. (публікація у виданнях категорії «В»)

Фортепіанні ансамблі : педагогічний репертуар / укладачі: М.М. Тарасенко, Н.В.  Олексенко. Київ : НАККІМ, 2022. 68 с.


Гребенюк   Олена Володимирівна

Синтез математики та філософії у музичній освіті. Збірка науково-методичних статей  «Теорія і методика мистецької освіти» / за ред. Ю. Ф. Дворника, О. В. Коваль. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2021. Вип. 5. 256 с. (публікація у виданнях категорії «В»)


Голючек  Микола Степанович 

Грає ансамбль «Будьмо!»: український ансамбль народної музики. Збірник педагогічного репертуару для ансамблів українських народних інструментів закладів фахової перед вищої мистецької освіти.  М.Голючек, Д.Мотузок. Частини І та ІІ. 2021. 64 с.

Основні прийоми оволодіння технікою диригування. Навчально-методичний посібник для закладів фахової передвищої мистецької освіти. Київ, 2020. 76 с.


Матюшенко-Матвійчук Валентина Володимирівна

Сучасні наукові погляди на особливості українського музичного мистецтва. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, В. Ільниць- кий, І. Зимомря]. – Дрогобич : Видавничий дім «Гельветика», 2022. – Вип. 55. Том 2. Ст. 77-82. http://www.aphn-journal.in.ua/55-2-2022

Особливості  української вокальної  музики  в  аспекті  виконавства. Fine Art and Culture Studies. Луцьк: Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2022. № 4,стор.  42–57

Педагогічний аспект використання вокальних творів. Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка - Дрогобич : Видавничий дім «Гельветика», 2023. Вип. 58. Том 1.

Актуальність удосконалення вокальної освіти. Сучасні аспекти модернізації науки : стан, проблеми, тенденції розвитку: Матеріали XXVIII Міжнародної науково-практичної конференції / за ред. І.В. Жукова, Є.О. Романенка. Лімасол (Кіпр): ГО «ВАДНД», 07 січня 2023 р. С. 68-72 (тези).


Вирвальський Вадим Олександрович та Ширяєв Андрій Анатолійович 

Класична та популярна музика в перекладі для електрогітари : педагогічний репертуар для музичних відділень мистецьких шкіл та вищих закладів освіти галузі культури і мистецтв / Державний науково-методичний центр змісту культурно-мистецької освіти. 2018 р. 32 с.


Корчев Олександр Олександрович

Grave: Metamorfozy Na Wiolonczelę I Fortepian” By Witold Lutoslavski: The Role Of Derivation In The Embodiment Of The Idea Of Metamorphosis. Scientific herald of Tchaikovsky National Music Academy of Ukraine. 2022. No. 134. P. 125–138. URL: https://doi.org/10.31318/2522-4190.2022.134.269627

Розкриття концепції видозміни крізь призму деривації у творі «Симфонічні метаморфози на тему К. М. Вебера» Т. Конроя.: доповідь // Музичне мистецтво на початку третього тисячоліття : програма двадцять третьої всеукраїнської молодіжної науково-творчої онлайн конференції / Одеська нац. муз. академія ім. А. В. Нежданової. Одеса, 5-7 грудня 2020 р.

The notion of Derivation in Theoretical Concepts Concerning the Formation of Musical Text. Scientific herald of Tchaikovsky National Music Academy of Ukraine. 2020. No. 129. P. 153–163. URL: https://doi.org/10.31318/2522-4190.2020.129.219732

Вивлення ідеї видозміни як процесу безперервної трансформації теми у фортепіанному циклі «Метаморфози» Джона Кейджа. Музичне мистецтво і культура. Том 2, № 32. 2021. С. 90-102. URL: https://doi.org/10.31723/2524-0447-2021-32-2-8


Рукомойніков Олександр Валентинович

КОНЦЕРТ ДЛЯ АЛЬТ-САКСОФОНА З ОРКЕСТРОМ ES DUR О. ГЛАЗУНОВА: ВЗІРЕЦЬ СВІТОВОЇ КЛАСИКИ В КОНЦЕРТНОМУ РЕПЕРТУАРІ САКСОФОНІСТА. Культура і сучасність. № 2. 2019. С. 120-125 URL: https://doi.org/10.32461/2226-0285.2.2019.190615.


Ясюк Тамара Леонідівна  

Cultural approach in scientific research activity of interaction between popular and folk musical culture in creativity of ukrainian vocal-instrumental ensembles of 1960s and 1980s. Almanac «culture and contemporaneity». 2022. No. 2. URL: https://doi.org/10.32461/2226-0285.2.2022.270552.  DOI: https://doi.org/10.15407/nte2022.04.089

Культурологічний підхід у дослідженні взаємодії популярної та народної музичної культури у творчості українських вокально-інструментальних ансамблів 1960–1980 років. Альманах «Культура і Сучасність». Випуск 2, 2022.

УКРАЇНСЬКИЙ МУЗИЧНИЙ ФОЛЬКЛОР У РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ РОЗВАЖАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ ДРУГОЇ ПОЛ. ХІХ–ПОЧАТКУ ХХ СТ. УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА: МИНУЛЕ, СУЧАСНЕ, ШЛЯХИ РОЗВИТКУ (напрям: культурологія). Випуск 42, 2022. С. 35-41.

Теоретичне та практичне застосування сучасних наукових досліджень. Матеріали науково-практичної конференції (м. Чернівці, 28-29 жовтня 2022 р.). – Одеса: Видавництво «Молодий вчений», 2022. – 100 с.

Етнокультурні архетипи народної музики в естрадному мистецтві на прикладі опери «Наталка Полтавка» Миколи Лисенко. The 12 th International scientific and practical conference “International scientific innovations in human life” (June 8-10, 2022) Cognum Publishing House, Manchester, United Kingdom. 2022. С.690-694

Етнічна складова в творчості композиторів В. Івасюка та М. Мозгового. Гуманітарний і інноваційний ракурс професійної майстерності: пошуки молодих вчених : матеріали VІІI Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених, 18 листопада 2022 р., м. Одеса. Львів – Торунь : Liha-Pres, 2022 с.362- 365. DOI https://doi.org/10.36059/978-966-397-266-4/106 

Гуманітарний корпус: [збірник наукових статей з актуальних проблем філософії, культурології, психології, педагогіки та історії] – Випуск 46. – Київ : ТОВ «НВП Інтерсервіс», 2022. – 176 с. URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/37735  

Функціонування обрядовості у популярному естрадному мистецтві.  The 15th International scientific and practical conference «Innovations and prospects of world science» (October 12-14, 2022) Perfect Publishing, Vancouver, Canada. 2022. 454 p.с.290. URL: http://surl.li/hfqox

Культурологічний підхід у дослідженні взаємодії популярної та народної музичної культури у творчості українських вокально-інструментальних ансамблів 1960–1980 років. Культура і сучасність : альманах. 2022. № 2. С. 79–85. DOI: https://doi.org/10.32461/2226-0285.2.2022.270552

Українська культура : минуле, сучасне, шляхи розвитку : наук. зб. Вип. 42 / упоряд. і наук. ред. В. Г. Виткалов; редкол.: Г. П. Чміль, О. С. Афоніна, С. В. Виткалов та ін. ; наук.-бібліогр. редагування наукової бібліотеки РДГУ. Рівне : РДГУ, 2022. 157 с.  DOI: https://doi.org/10.35619/ucpmk.vi42.555  

Популярна культура Львова 60-х років (на прикладі пісенної творчості Ігоря Хоми, Мирослава Скорика та Богдана-Юрія Янівського). Гуманітарний корпус: [збірник наукових статей з актуальних проблем філософії, культурології, психології, педагогіки та історії]. Випуск 43. Вінниця : ТОВ «ТВОРИ», 2022. С.36-39 URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/36890

Взаємозв’язок етно- і поп- культури, як особливість культурних процесів у глобалізованому світі. Культура і мистецтво: сучасний науковий вимір : матеріали VI Всеукр. наук. конф. молод. вч., асп. та магістран. / М-во культ. України та інформ. політики ; Нац. акад. кер. кадрів культ. і мистец. ; Київ. націон. універ. кул. і мист. ; Наук. тов. студ., асп., доктор. і молод. вч. (Київ, 03 листопада 2022 р.). Київ : НАКККіМ, 2022. С.29 -  34.


Каменська Вероніка Юріївна

Фортепіано: навчальний посібник. Київ: НАККІМ, 2019. 252 с. ISBN 978-966-452-266-0


Чабаненко Н. А.

Психолого-педагогiчнi умови та системи в вищих навчальних закладiв // Priority directions of science and technology development. Abstracts of the 7th International scientific and practical conference. SPC «Sci- conf.com.ua». Kyiv, Ukraine. 2021. Pp. 808-817. URL: https://sci-conf.com.ua/vii- mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-priority-directions-of- science-and-technology-development-21-23-marta-2021-goda-kiev-ukraina-arhiv/. 

Умови та засоби навчання спеціалістів у сфері освіти та культури: розвиток самовладання, поважності, розуміння та емпатії // Філософія подієвої культури: історія та сучасність: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 25–26 березня 2021 р., Київ 2021, стр. 182- 185. 

Психолого-педагогiчнi умови та системи в вищих навчальних закладiв // Fundamental and applied research in the modern world. Abstracts of the 8th International scientific and practical conference. BoScience Publisher. Boston, USA. 2021. Pp. 1006-1016. URL: https://sci-conf.com.ua/viii- mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-fundamental-and- applied-research-in-the-modern-world-17-19-marta-2021-goda-boston-ssha-arhiv/. 

Толерантнiсть як фактор розвитку свідомості студентiв вищих навчальних закладiв: Abstracts of the IInd International Scientific and Practical Conference (Luxembourg, January 26-28, 2021). Luxembourg 2021. 557 p. Pp. 409−412. Available at : DOI: 10.46299/ISG.2021.I.II URL: https://isg-konf.com. 

Сучасні тенденції культурного розвитку бандурного виконавства // Міжнародна науково-практична конференція «Музика в діалозі з сучасністю: мистецтвознавчі, педагогічні, культурологічні студії» (22-23 квітня)/ Київ 2021. / URL: http://knukim.edu.ua/naukova-robota/naukovi- konferentsiyi/.

<< Назад