Звіт вченої ради

Звіт про роботу Вченої ради за 2021-2022 н.р.


 

Звіт про роботу Вченої ради за 2020-2021 н.р.


 

Звіт про роботу Вченої ради

Вчена рада академії почала працювати у 2019 році. До складу вченої ради ввійшли науково-педагогічні працівники які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання; також за посадами: проректори, головний бухгалтер, голова профспілкового комітету, голова студентського наукового товариства. Очолює раду ректор академії доктор філософії, професор, заслужений діяч мистецтв України Романчишин Василь Григорович. Черговість проведення засідань: 1 раз на 2 місяці.

Станом на березень 2021 року відбулося 13 засідань, на яких було розглянуто питання щодо освітньої та наукової діяльності академії.

Основні напрями діяльності були спрямовані на подальше удосконалення нормативно-правової бази; якості освітнього процесу; розвитку змішаної та дистанційної форм навчання, сприянню наукової діяльності викладачів та дотримання академічної доброчесності. Зокрема,

 • Розглянуто та затверджено робочі навчальні програми, Стратегію розвитку академії, Правила прийому та 31 положення;
 • Відбулося обрання завідувачів кафедр «Музичне мистецтво естради» та «Спів»
 • Підведено підсумки вступної кампанії та обговорено завдання із планування, організації та забезпечення прийому на навчання;
 • Забезпечення організації та проведення конференцій «Відкриваємо Павла Чубинського: поета, фольклориста та громадського діяча», «Професійна мистецька освіта: методичні аспекти»;
 • Впровадження змішаної та дистанційної форми навчання;
 • Створення електронних навчальних курсів на освітній платформі Moodle;
 • Розробка та впровадження силабусу;
 • Забезпечення індивідуального плану навчання студентів;
 • Забезпечення академічної мобільності студентів;
 • Організація підготовки до акредитації навчального закладу;
 • Проведено аналіз результати успішності здобувачів вищої освіти «бакалавр» за результатами сесії;
 • Проведено результати опитувань «Профіль викладача», «Ставлення до дистанційної форми навчання», «Ставлення до академічної доброчесності» та «Якість самостійної роботи студентів»;
 • Створення електронного репозиторію бібліотеки академії
 • Затвердження офіційної символіки академії;
 • Подано Перелік наукових фахових видань та перелік наукових конференцій. 

 

Заходи спрямовані на дотримання принципів академічної доброчесності

 • Розроблено Положення про академічну доброчесність;
 • Рецензовано зміст програм навчальних дисциплін;
 • Включено вимоги академічної доброчесності до силабусу кожного курсу;
 • Запроваджено обов’язкову перевірку дипломних робіт здобувачів вищої освіти ОКР «Бакалавр» на ознаки можливих некоректних текстових запозичень із використанням сервісу пошуку плагіату Unicheck;
 • Проведено Вебінар «Академічна доброчесність: студентські ініціативи» (3 жовтня 2020 року). Вебінар представлено у запису:

 • Проведено онлайн опитування студентів
  «Ставлення до академічної доброчесності». Результати узагальнено та представлено за посиланням: https://koukim.com/ua/vchena_rada/opytuvannya.html
 • Запропонована студентам самоперевірка академічних текстів щодо можливих некоректних текстових запозичень із використанням сервісу EduBirdie (https://edubirdie.com/perevirka-na-plagiat)
 • Підготовлені правила цитування та оформлення посилань;
 • Звітування перед вченою радою щодо дотримання Положення про академічну доброчесність.

<< Назад